สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลังท่อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายเอกชัย  พาเล่ซา
 
1. นางณภัทรารัตน์  พัฒน์นิติชัย
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายธงชัย  หล้าบุญตัน
2. เด็กชายสุริยา  ศรีวิชัย
3. เด็กชายอนุวัตร  แก้วต๋า
 
1. นางปรานอม  วงศ์วาร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วหิน
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ตู่ตัง
3. เด็กหญิงรินรดา  วังแก๋
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม