สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรดา  ธาระแดน
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเยาวรา  ไชยยา
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรดา  สมแก้ว
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จั๋นตา
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วหิน
 
1. นางสาวพิชชาพร  กันทะยวง
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุธิตา  วรรณา
 
1. นางสาวพิชชาพร  กันทะยวง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกีรดา  แง่โว้
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  ปู่เกิ้ง
3. เด็กหญิงพรรณิตา  แก้ววรรณ
4. เด็กหญิงวิสุชาดา  ปัญญามูล
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์จักร
 
1. นางสุทธิพร  ศรีตุลา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชฌา  ขันปาลี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จั๋นตา
3. เด็กหญิงนิภา  คะปานา
4. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
5. เด็กหญิงสุธิตา  วรรณา
 
1. นางสาวพิชชาพร  กันทะยวง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลศักดิ์  คะปานา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หล้าติ๊บ
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ต๋าฝั้น
4. เด็กชายชยังกูร  สุขแคะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  แง่โว้
6. เด็กชายธวัชชัย  สุขแพ่ง
7. เด็กหญิงนฤมล  แง่โว้
8. เด็กหญิงพรไพลิน  กาโมทย์
9. เด็กชายพิตตินันท์  วรรณา
10. เด็กหญิงพิราลัย  บุญทา
11. เด็กหญิงวรนุช  ทาแผ
12. เด็กชายวีรพัฒน์  ต๋าฝั้น
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  คะปานา
14. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วสม
15. เด็กชายเจษฏา  คะปานา
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กชายภูวรินทร์  เม็ดโท
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คะปานา
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ต๋าฝั้น
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ปู่ยะ
4. เด็กหญิงฐิติกา  ต๋าฝั้น
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ผัดแก้ว
6. เด็กชายธรรมภณ  สุขแพ่ง
7. เด็กชายศรัณ  สารดิษฐ์
8. เด็กหญิงศันศนีย์  หล้าสดา
9. เด็กหญิงเกตมณี  ตื่นการะกิจ
10. เด็กชายใต้ฟ้า  ต๋าฝั้น
 
1. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติกา  ต๋าฝั้น
2. เด็กหญิงพิมพิกา  วังแก๋
3. เด็กหญิงภานุมาศ  วงเรือน
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
2. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพล  สีดำ
2. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วปั๋น
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรดา  สมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.66 เงิน 10 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปู่คำ
2. เด็กชายกฤษฎา  ชีเธอร์
3. เด็กชายชัยพนธ์  อาลี
4. เด็กชายชาติชาย  แดเธอร์
5. เด็กชายธนกร  ทาหมี
6. เด็กชายพีรพล  วังแก๋
 
1. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ