สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเยาวรา  ไชยยา
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุธิตา  วรรณา
 
1. นางสาวพิชชาพร  กันทะยวง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกีรดา  แง่โว้
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  ปู่เกิ้ง
3. เด็กหญิงพรรณิตา  แก้ววรรณ
4. เด็กหญิงวิสุชาดา  ปัญญามูล
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์จักร
 
1. นางสุทธิพร  ศรีตุลา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐพล  สีดำ
2. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วปั๋น
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพรดา  สมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม