สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรดา  ธาระแดน
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรดา  สมแก้ว
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จั๋นตา
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลศักดิ์  คะปานา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หล้าติ๊บ
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ต๋าฝั้น
4. เด็กชายชยังกูร  สุขแคะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  แง่โว้
6. เด็กชายธวัชชัย  สุขแพ่ง
7. เด็กหญิงนฤมล  แง่โว้
8. เด็กหญิงพรไพลิน  กาโมทย์
9. เด็กชายพิตตินันท์  วรรณา
10. เด็กหญิงพิราลัย  บุญทา
11. เด็กหญิงวรนุช  ทาแผ
12. เด็กชายวีรพัฒน์  ต๋าฝั้น
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  คะปานา
14. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วสม
15. เด็กชายเจษฏา  คะปานา
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กชายภูวรินทร์  เม็ดโท
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.66 เงิน 10 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปู่คำ
2. เด็กชายกฤษฎา  ชีเธอร์
3. เด็กชายชัยพนธ์  อาลี
4. เด็กชายชาติชาย  แดเธอร์
5. เด็กชายธนกร  ทาหมี
6. เด็กชายพีรพล  วังแก๋
 
1. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ