สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชฌา  ขันปาลี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จั๋นตา
3. เด็กหญิงนิภา  คะปานา
4. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
5. เด็กหญิงสุธิตา  วรรณา
 
1. นางสาวพิชชาพร  กันทะยวง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คะปานา
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ต๋าฝั้น
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ปู่ยะ
4. เด็กหญิงฐิติกา  ต๋าฝั้น
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ผัดแก้ว
6. เด็กชายธรรมภณ  สุขแพ่ง
7. เด็กชายศรัณ  สารดิษฐ์
8. เด็กหญิงศันศนีย์  หล้าสดา
9. เด็กหญิงเกตมณี  ตื่นการะกิจ
10. เด็กชายใต้ฟ้า  ต๋าฝั้น
 
1. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติกา  ต๋าฝั้น
2. เด็กหญิงพิมพิกา  วังแก๋
3. เด็กหญิงภานุมาศ  วงเรือน
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
2. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ