สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจินดามณี  มังกร
2. เด็กหญิงเมภาวัลย์  บุญทา
 
1. นางนภาพร  เต็งนุ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วดอก
 
1. นางทรายทอง  บุญโญ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจักรพันธ์  กว้าง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. นางสาวอรยา  แก้วปั๋น
 
1. นางอำไพ  โนชัย
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ต๋าฝั้น
2. เด็กชายยงยุทธ  อุ่นยาง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพล  จีนะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายยงยุทธ  อุ่นยาว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีรชัย  เป็ดมา
 
1. นางอำไพ  โนชัย
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจินดามณี  มังกร
2. เด็กหญิงศิริประภา  คำแสน
3. เด็กหญิงเมภาวัลย์  บุญทา
 
1. นางปิยาภรณ์  รัตนวรรณี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีเงินเรือน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีศักดิ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สุรินทร์
4. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  ไชยณรงค์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โปธิ
 
1. นางกรองจิตร  เตจ๊ะวงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.25 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตาฝั้น
 
1. นางนภาพร  เต็งนุ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  แสนรส
2. เด็กชายเอกมงคล  จันตาบุญ
 
1. นางกุศลิน  อิ่นคำ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพูนศรี  ประจักษ์วิไล
2. เด็กหญิงอรสา  โสรบุตร
 
1. นายชยันต์  คำปาลี
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตันมา
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายประเวศน์  ทาปุ๊ด
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชากร  บุญทา
2. เด็กหญิงยลดา  อ้อมอารี
 
1. นางทองเพ็ญ  เดชะทิศ
 
17 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. นายพรหมพักตร์  จินพละ
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
18 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะศิริ
2. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วแดง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันทะลือ
 
1. นางทองเพ็ญ  เดชะทิศ
 
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษณะ  กองแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โถเงิน
3. เด็กชายภูวนัย  อินต๊ะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ฝั้นติ๊บ
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์อุด
 
1. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์อุด
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกฤษณา  วรรณศักดิ์
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีนันตา
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64.66 ทองแดง 8 1. สามเณรหนุ่ม  คำลือวงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณ  พุทธวงศ์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วังพุททรง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วโหว้
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแสน
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วตั๋น
5. เด็กชายภูวนัย  อินต๊ะ
6. เด็กชายวทัญญู  ปาระหมู่
7. เด็กชายวิชัย  ก้อนซาว
8. เด็กชายศุภกิจ  วงทองดี
 
1. นายถนอม  จินะเป็งกาศ
2. นางอำไพ  โนชัย
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณิน  คำปาลี
2. เด็กหญิงนิชดาพร  ธิดา
 
1. นายจรัสพงษ์  ใจวงค์
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 7 1. เด็กชายพีรวัส  โปธิ
2. เด็กชายวรเมธ  ยิ่งสูง
3. เด็กชายศิริโรจน์  ไพรวันเพ็ญ
 
1. นางดวงใจ  อุตธิ
2. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นางลอ
2. เด็กหญิงศิริภัทร  คงปี
3. เด็กชายเจษฎาพร  ไชยณรงค์
 
1. นางดวงใจ  อุตธิ
2. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง