สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วดอก
 
1. นางทรายทอง  บุญโญ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจักรพันธ์  กว้าง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ต๋าฝั้น
2. เด็กชายยงยุทธ  อุ่นยาง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพล  จีนะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีรชัย  เป็ดมา
 
1. นางอำไพ  โนชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพูนศรี  ประจักษ์วิไล
2. เด็กหญิงอรสา  โสรบุตร
 
1. นายชยันต์  คำปาลี