สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจินดามณี  มังกร
2. เด็กหญิงเมภาวัลย์  บุญทา
 
1. นางนภาพร  เต็งนุ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. นางสาวอรยา  แก้วปั๋น
 
1. นางอำไพ  โนชัย
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 1. เด็กชายยงยุทธ  อุ่นยาว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตันมา
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณิชากร  บุญทา
2. เด็กหญิงยลดา  อ้อมอารี
 
1. นางทองเพ็ญ  เดชะทิศ
 
6 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. นายพรหมพักตร์  จินพละ
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษณะ  กองแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โถเงิน
3. เด็กชายภูวนัย  อินต๊ะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ฝั้นติ๊บ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64.66 ทองแดง 8 1. สามเณรหนุ่ม  คำลือวงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณ  พุทธวงศ์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นางลอ
2. เด็กหญิงศิริภัทร  คงปี
3. เด็กชายเจษฎาพร  ไชยณรงค์
 
1. นางดวงใจ  อุตธิ
2. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง