สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงจินดามณี  มังกร
2. เด็กหญิงศิริประภา  คำแสน
3. เด็กหญิงเมภาวัลย์  บุญทา
 
1. นางปิยาภรณ์  รัตนวรรณี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีเงินเรือน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีศักดิ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สุรินทร์
4. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  ไชยณรงค์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โปธิ
 
1. นางกรองจิตร  เตจ๊ะวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.25 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตาฝั้น
 
1. นางนภาพร  เต็งนุ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายประเวศน์  ทาปุ๊ด
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะศิริ
2. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วแดง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันทะลือ
 
1. นางทองเพ็ญ  เดชะทิศ
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 7 1. เด็กชายพีรวัส  โปธิ
2. เด็กชายวรเมธ  ยิ่งสูง
3. เด็กชายศิริโรจน์  ไพรวันเพ็ญ
 
1. นางดวงใจ  อุตธิ
2. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง