สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายชัยรัตน์  ราศีสโรช
 
1. นายชัยวุฒิ  พรหมปัญญา
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  ประยูรเวียง
2. เด็กหญิงดาริกา  แสงท้าว
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  รจิตไสว
 
1. นายวราวุธ  การะบูรณ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.66 ทองแดง 12 1. เด็กชายชัยพิสิทธิ์  เลาว้าง
2. เด็กชายนิรันดร์  เลาว้าง
3. เด็กชายปฏิพล  เลาย้าง
4. เด็กชายมานิตย์  เลาย้าง
5. เด็กชายยศวัฒน์  เลาย้าง
6. เด็กชายเลกาหลู่  ไม่ระบุนามสกุล
 
1. นายทศพร  ณ เชียงใหม่
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารุณี  เลาย้าง
2. เด็กหญิงปราณี  เลาว้าง
 
1. นายชัยวุฒิ   พรหมปัญญา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรชัย  เลาว้าง
 
1. นายธนธรณ์  เลาว้าง