สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอยคำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  ประยูรเวียง
2. เด็กหญิงดาริกา  แสงท้าว
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  รจิตไสว
 
1. นายวราวุธ  การะบูรณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารุณี  เลาย้าง
2. เด็กหญิงปราณี  เลาว้าง
 
1. นายชัยวุฒิ   พรหมปัญญา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรชัย  เลาว้าง
 
1. นายธนธรณ์  เลาว้าง