สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงดำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมชัย  แก้วปั๋น
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วตา
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรรมชัย  แก้วปั๋น
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.6 เงิน 5 1. เด็กชายอนันต์  ปู่ดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วตา
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  จั๋นโท
2. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วตา
 
1. นายนิรันดร์  มณีวรรณ์