สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหางดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพล  การบูรณ์
2. เด็กชายโกวิทย์  กันยาธง
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายสรนันท์  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โนจา
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 - - - 1. เด็กชายจตุพล  การบูรณ์
2. เด็กชายชัญญา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงญาณนันท์  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  คำสุข
5. เด็กหญิงนภาพร  อินต๊ะ
6. เด็กชายพรรพษา  ชาวลุ่มบัว
7. เด็กหญิงศิริไพร  บัวรินทร์
8. เด็กหญิงสิริกร  คำสุข
9. เด็กหญิงสิริเกษ  วันดิถี
10. เด็กหญิงอังคณา  ธรรมจารี
11. เด็กชายอานนท์  กันยาธง
12. เด็กหญิงโสภิดา  ตาสิติ
 
1. นางธัญรัตน์  โยธาวัง
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตะติยะ
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง