สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาแตน สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุนิสา  ปุงปี่แก้ว
 
1. นายสมบัติ  สาคร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  ปู่ป๋า
2. เด็กชายพงศกร  พุกะ
3. เด็กชายเดชพล  ปู่ป๋า
 
1. นายพนม  สุรินทร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  เดชยิ่ง
2. เด็กชายธนโชติ  พงค์ไพรวนารมย์
3. เด็กชายเอกวิทย์  ปินตาคำ
 
1. นายพนม  สุรินทร์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำ
2. เด็กชายธนพนธ์  ผู้ป๋า
3. เด็กหญิงภัทรากูล  อุ๊ดศิลป์
 
1. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์