สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวีระ
 
1. นางไพรัช  จันทร์ตาบุญ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแสน
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันตาวรรณเดช
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพนิดา  หล้าเสาร์
 
1. นางพัชรินทร์  ใสสว่าง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณิศา  อาศัยการณ์
 
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ทาตุเม
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอนุศรา  สารเข้าดำ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญยาพร  ใหม่ปา
2. เด็กชายเอกชัย  สินธุ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมัชชา  สาครินทร์
 
1. นางศรีพรรณ  ประดิษฐ์สอน
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  พฤกษาศิลป์
2. เด็กชายอิสิวัฏ  นพรัตน์
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรณกร  โคกโพธิ์
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แก้วตั๋น
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนนทชัย  ยิ่งละออ
 
1. นางสุวิน  ตันปิน
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เสมบุตรี
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มะโนธรรม
3. เด็กหญิงศศิประภา  กุยปวง
 
1. นางญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
2. นางนภัสวรรณ  สมสุนันท์
 
13 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประสิทธ์ชัย  ใจทำดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  กาวิล
3. เด็กหญิงอาจรีย์  แซ่กิม
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
14 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงฐานิต  ขาวนวล
3. เด็กหญิงอรรัมภา  ปันอิ่น
 
1. นางญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
 
15 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ยศศรี
2. เด็กหญิงศศิภา  เกียรติพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตุ้ยตามพันธ์
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทัณฑะรักษ์
2. เด็กชายธนภัทร  อินทรพานิช
3. เด็กชายรัตนตรัย  หล้าเสาร์
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นะวะโต
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เลาว้าง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชูศักดิ์  แซ่ท้าว
2. เด็กชายวัฒนชัย  เลาย้าง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงตาคำ
3. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
4. เด็กหญิงณัฐชา  ทนุโวหาร
5. เด็กหญิงพอหทัย  จตุรภัทร์
 
1. นางญาสุมินทร์  องค์สวัส
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเฮียง
2. เด็กหญิงทวิพร  วีระ
3. เด็กหญิงทิตยา  จันตาบุญ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ศิลาลอย
5. เด็กหญิงศิริญญา  บุปผาสายชล
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติกา  วิวัฒนชีวิน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  รินแต้ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดธิ
4. เด็กชายธนิสร  พรหมทัส
 
1. นางอำไพ  ปัญญา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทาหนัก
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  ท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรพร  กันทะแก้ว
4. เด็กหญิงรัชฏาทรณ์  เที่ยงจันทร์ตา
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คุ้มคลอง
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขันคำ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริมา
3. เด็กชายชลชาติ  จันตาขัด
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  โปธิมอย
5. เด็กชายตรีทศ  โปธา
6. เด็กหญิงนิตยา  จานะสาน
7. เด็กหญิงพิชชาภา  ยะริน
8. เด็กหญิงอทิตยา  กันทะฟู
9. เด็กชายอนุรักษ์  คำวงษา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  อริโน
11. เด็กชายอักษราภัค  ทองผาง
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันต๊ะทา
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.22 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เป็งตา
2. เด็กชายสราวุฒิ  ธรรมสอน
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดอุส่าห์
2. เด็กหญิงปณิตา  ปราบหงษ์
3. เด็กหญิงพิรัญญา  ศรีแก้ว
 
1. นายสิทธิพร  ศรีแสน
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณทุ่ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิป้อม
3. เด็กหญิงหัทยา  ปัญญาปิน
 
1. นางฉวีวรรณ  ยุสุรินทร์
2. นายเชษฐ์  ไชยวรรณ์
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนฤมาศ  ทากาศ
2. เด็กหญิงนุจรีย์  เทา
 
1. นางฉวีวรรณ  ยะสุรินทร์
 
29 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอริศรา  คร้ามมี
2. เด็กหญิงอรุณี  สุวี
3. เด็กหญิงอารียา  ทาพรมมา
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
30 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณรวี  เลาว้าง
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
31 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปันดอก
2. เด็กชายธีรวัตร  กฤษณมิตร
3. เด็กชายปฏิพล  วีระ
 
1. นางพัชรินทร์  ใสสว่าง
 
32 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุษา  ปฏิกา
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.1 เงิน 5 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญทวี
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
34 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กาวิล
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
35 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  เป็งตา
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
36 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โกฎคำลือ
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
37 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  โลแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  นาเอก
3. เด็กหญิงพิชญานัน  ใจเมือง
4. เด็กหญิงวิภาวดี  จันสุข
5. เด็กหญิงศุภิสรา  สุริยะ
 
1. นางสาวสินีนาฎ  วงค์เนตร
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปาปัน
2. เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  นามวงษ์
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กอนแก้ว
2. เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หลักเสาร์
 
1. นายสิทธิพร  ศรีแสน
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัสกร  สมบูรณ์ชัย
2. เด็กชายศุภกร  จำธรรม
3. เด็กชายสุรเดช  คำสีแสง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  ปินตา
2. เด็กชายหิรัณ  บุญสูง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยานันท์  ยอดอุส่าห์
2. เด็กชายราชันย์  เชื่อมชิด
3. เด็กชายสุวิชา  กันทาดง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เทพวงค์
2. เด็กหญิงวิยะดา  ไพศาล
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ยานะ
2. เด็กชายสงกรานต์  ชาวอินเอก
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ปัญญามา
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  หล้าเลื้อม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธรรมสอน
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ปันยาว
2. เด็กชายสิริราช  บุญทา
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ปัญญามา
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจริยา  จันตาบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรดา  สุกใส
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประกายดาว  ต่างใจรัก
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  แก้วสุขใจ
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินกร  เสนากุล
2. เด็กชายพายุ  ปิ่นประยูนต์
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะภัย  วีระ
 
1. นางฐิติยา  ชัยวงค์
 
51 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ตันมา
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงแคทลียา  ตันเขียว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชมพู
 
53 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญทวี
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิสา  อินต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  อุปนันท์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิทธิออน
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษดา  การบูรณ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จตุพรเรืองรอง
3. เด็กหญิงอรณิช  ปู่อ้าย
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประวิง
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ใหม่ปา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ผ่องใส
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 67.62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัชนก  ปิยาโน
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปละแดง
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ใจอ้าย
2. เด็กหญิงลิปิการ์  พุทธวัตร์
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันตาวรรณ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปันต๊ะ
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ตาเตอะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรมเสน
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรัทธานนท์
2. เด็กชายภูมินันท์  ธนันไชย
3. เด็กชายอดิศร  สมใจ
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
62 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิคม  ศรีกุนะ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  หล้าเสาร์
3. เด็กหญิงวรธาร  บุญวรรณ
 
1. นางสาวชนิกานต์  คำติ
2. นางพรรณี  แก้วอุ่น