สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรณกร  โคกโพธิ์
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แก้วตั๋น
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนฤมาศ  ทากาศ
2. เด็กหญิงนุจรีย์  เทา
 
1. นางฉวีวรรณ  ยะสุรินทร์
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอริศรา  คร้ามมี
2. เด็กหญิงอรุณี  สุวี
3. เด็กหญิงอารียา  ทาพรมมา
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กอนแก้ว
2. เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หลักเสาร์
 
1. นายสิทธิพร  ศรีแสน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประกายดาว  ต่างใจรัก
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  แก้วสุขใจ
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงแคทลียา  ตันเขียว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชมพู
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 67.62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัชนก  ปิยาโน
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปละแดง
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปันต๊ะ
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส