สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวีระ
 
1. นางไพรัช  จันทร์ตาบุญ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพนิดา  หล้าเสาร์
 
1. นางพัชรินทร์  ใสสว่าง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณิศา  อาศัยการณ์
 
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงอนุศรา  สารเข้าดำ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
5 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญยาพร  ใหม่ปา
2. เด็กชายเอกชัย  สินธุ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมัชชา  สาครินทร์
 
1. นางศรีพรรณ  ประดิษฐ์สอน
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงฐานิต  ขาวนวล
3. เด็กหญิงอรรัมภา  ปันอิ่น
 
1. นางญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ยศศรี
2. เด็กหญิงศศิภา  เกียรติพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตุ้ยตามพันธ์
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นะวะโต
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เลาว้าง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.22 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เป็งตา
2. เด็กชายสราวุฒิ  ธรรมสอน
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดอุส่าห์
2. เด็กหญิงปณิตา  ปราบหงษ์
3. เด็กหญิงพิรัญญา  ศรีแก้ว
 
1. นายสิทธิพร  ศรีแสน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณทุ่ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิป้อม
3. เด็กหญิงหัทยา  ปัญญาปิน
 
1. นางฉวีวรรณ  ยุสุรินทร์
2. นายเชษฐ์  ไชยวรรณ์
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปันดอก
2. เด็กชายธีรวัตร  กฤษณมิตร
3. เด็กชายปฏิพล  วีระ
 
1. นางพัชรินทร์  ใสสว่าง
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.1 เงิน 5 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญทวี
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กาวิล
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  เป็งตา
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  หล้าเลื้อม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธรรมสอน
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงจริยา  จันตาบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรดา  สุกใส
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญทวี
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประวิง
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ใหม่ปา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ผ่องใส