สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงภิญญพัชร์  จีรเมธติยนนท์
 
1. นางสาวจุนลารัตน์  เอกพงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 1. เด็กหญิงปณิตา  นิวันติ
 
1. นายยรรยง  ศิริวรรณ์
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ดอกดี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวีระ
 
1. นางไพรัช  จันทร์ตาบุญ
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ    
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนเมืองมา
 
1. นายประยุทธ  แก้วคำปา
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงวรดา  ธาระแดน
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วตุ่น
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยชนะ
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันพระยา
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงสรัลพร  นาใจ
 
1. นางณัทธิยา  พงศ์ตุ้ย
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  พะแฮ
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วพา
 
1. นางสาววรรณวษา  คงสง่ากุล
 
14 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงเสาวิณี  เก่งผสานคุณ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
15 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงสุภาพร  คำปัน
 
1. นางวาธิยา  เชื้อสะอาด
 
16 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดูลอย
 
1. นางพรทิพย์  สารยานตร์
 
17 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงกชพร  ปู่ดี
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงจินตนา  มิตรสาธิต
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
19 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแสน
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันตาวรรณเดช
 
20 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
21 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงภาวิณี  เวียงศิลา
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
22 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขียวสา
 
1. นางวิไล  ประดิษฐ์
 
23 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์คำ
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา
 
24 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงปพิชญา  เขอะเช้อ
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
25 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ติ๊บเจ
 
1. นางสายทอง  ชาญพนา
 
26 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางปรานอม  เชื้อเมืองพาน
 
27 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ฟ้าประทานไพร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
28 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กหญิงสโรธินี  แฮแก้ว
 
1. นางสาวสุคนทิพย์  เลาย่าง
 
29 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายคุณานันท์  ปู่หล้า
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงศ์
 
30 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายวีรเดช  วนาลัยยืนยง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ปันแก้ว
 
31 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงอัมพิกา  ถาสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
 
32 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกองวะ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  โพธิ์กลางดอน
 
1. นายบุณยเกียรติ  ยาเก๋
 
33 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันติพนาพงษ์
 
1. นางเอมอัชนา  วงศ์น้อย
 
34 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ทนเถื่อน
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
35 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ปันสี
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
36 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  หม่องน่าน
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
37 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศพันราย
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
38 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์จันทร์
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
39 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายทศพร  ดีเสอร์
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
40 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงพรรัตน์  โต๊ะเชอร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
41 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  อารยคุณดี
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
42 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ปันธิตา
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
43 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนิตยา  จันตะอินทร์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา
 
44 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงพะเกล่อ  แดเชอร์
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
45 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทร์ง๊ก
 
1. นางทับทิม  ชัยชนะ
 
46 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
47 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายสุรวุธ  จาที
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
48 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปวงคำคง
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
49 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. นางสาวกัญญารัตน์  เกียรติเจริญบุญ
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
50 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. นางสาวมินตรา  เมืองมา
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
51 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงจารุภัส  เกตุแก้ว
 
1. นายโอฬาร  ชมดี
 
52 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ซอนแสน
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
53 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกมล  ยศยิ่งอภิราม
 
1. นายชัยชาญ  สุทันตกุล
 
54 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงกัญทิยา  ต๋าคำ
 
1. นางสาววันรุ่ง  กันทะวงศ์
 
55 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  พะยิ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
56 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงวรรณษา  จูแวน
 
1. นางสายสุนีย์  ราชแสนศรี
 
57 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  แก้วจา
 
1. นางสาวชุณหกาญจน์  ยศไทย
 
58 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพนิดา  หล้าเสาร์
 
1. นางพัชรินทร์  ใสสว่าง
 
59 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.2 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงวลัยพร  สาธิตบุญ
 
1. นางจุนลารัตน์  เอกพงษ์
 
60 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.6 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นันชัย
 
1. นายอุทัย  เยาวนา
 
61 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงผุสรัตน์  ฝ่ายการงานดี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
62 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กชายรัชพล  ยะกว้าง
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
63 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72.4 เงิน 12 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  กุณมา
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
64 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงทรายสุวรรณ  การเวกจรูญ
 
1. นางสาวบุปผาชาติ  เข็มวิชัย
 
65 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงกชพร  ต๊ะเหมือย
 
1. นางสาวรัชนี  มณีโกศล
 
66 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงธันยพร  คงส่องแสง
 
1. นายวันทิต  จันโม
 
67 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66.6 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1. เด็กหญิงพรนิด  ดอกแก้ว
 
1. นายสุริยา  นะวะโต
 
68 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 65.2 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงเยาวรา  ไชยยา
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
69 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงวาสนา  ลาจู
 
1. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
70 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงพรดา  สมแก้ว
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
71 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กชายคงเดช  พนาลัยอำรุง
 
1. นายสันติ  ฤทธิ์งาม
 
72 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. สามเณรชาติชาย  กาลันดร
 
1. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
73 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 1. เด็กหญิงกฤตพร  นันต๊ะวงศ์
 
1. นางพิสมัย  ชาลีอัน
 
74 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงดารา  รังสิมาเพ็ญ
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ์
 
75 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงนิตยา  รูปโฉม
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
76 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุตราสวรรค์
 
1. นายวันทิต  จันโม
 
77 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชัยชมชื่น
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
78 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาใส
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
 
79 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายฉ่วยซอ  เก่งไฉไล
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จันทร์หล้า
 
80 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 1. เด็กหญิงอารยา  กองมา
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว
 
81 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ปู่ปี
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
82 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงวราลี  คำแก้ว
 
1. นายกิจจา  ไตรสีห์
 
83 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงเกี๋ยงเครือ  ลุงแดง
 
 
84 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
85 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงเอมวลี  หาญหม่อง
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
86 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ผูกพันธ์ไทย
 
1. นายณัฐกานต์  ชัยวงศ์
 
87 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงมาลี  ไหมลายไทย
 
1. นายพุฒิเศรษฐ์  วงค์รินทร์
 
88 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ธิกันทา
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
89 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงธัญญา  กระสินธ์ไพศาล
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
90 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงปวิตรา  ประทีปประกาย
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
91 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีณานุช  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
92 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หวีแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
93 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงศศิธร  ปู่ก่ำ
 
1. นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี
 
94 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงพรวารินทร์  เปอะปิน
 
1. นางประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
95 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงคึดา  -
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
96 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงพิทยา  สมปุก
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
97 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงนันทิดา  แก้วประกายงาม
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  วิรมณวรกุล
 
98 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผดุงบุปผา
 
1. นางสาวอัมพวรรณ์  ใจสวน
 
99 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.1 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬรัตน์  สมมะนา
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
100 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  อาศัยการณ์
 
 
101 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อำรุงพนาลัย
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
102 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  กรกเย็น
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
103 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงอารียา  พนาสุขสันต์
 
1. นายปกครอง  บัววิรัตน์เลิศ
 
104 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ชาตรียินดี
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
105 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จำธรรม
 
1. นางอัญชลี  จินาวงค์
 
106 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงลัลนาพร  วิชัยประภา
 
1. นางศรีลา  นำปุ๊ด
 
107 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงสุทธิจา  ลาโซ
 
1. นางวัฒนา  วรรณวิจิตร
 
108 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กหญิงปิยะดา  หล้าแฮ
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา
 
109 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กหญิงนฤมล  ราษฎรสรรเสริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  ถาระปัน
 
110 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปู่ดี
 
1. นางสมถวิล  รังสรรค์
 
111 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หนูคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
112 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69.6 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยางแก้ว 1. เด็กหญิงศรุตา  พจนารถธำรง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สานา
 
113 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64.6 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์ธรรม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
114 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กชายเอกชัย  พาเล่ซา
 
1. นางณภัทรารัตน์  พัฒน์นิติชัย
 
115 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 58.8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจริยา  ทิพมณีสีรุ้ง
 
1. นางสาวยุพิน  แซ่ด่าน
 
116 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงชนาภา  ปาปะจี
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
117 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จั๋นตา
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
 
118 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงธันชนก  แสนใจอิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
 
119 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  นันตา
 
1. นายประเสริฐ  แสนสุข
 
120 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์เป็ง
 
1. นางสาวศรีพลอย  เขียววงค์
 
121 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปู่เป็ง
 
1. นางณัทธิยา  พงศ์ตุ้ย
 
122 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  แหย่พะ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
123 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงสว่างนภา  เมืองมา
 
1. นางพิมผกา  บุญกันทะ
 
124 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วคำมูล
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
 
125 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุภาบุญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
126 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66.75 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนุรักษ์พงษ์ไพร
 
1. นางสาวยุพิน  แซ่ด่าน
 
127 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงชฎาพร  เลิศพันราย
 
1. นายสมพรรณ์  มาลาคุ้มชีวี
 
128 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงทศพร  ชมภูทัน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
129 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงพรสุดา  กรือสอ
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
130 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายทศพร  ดีเสอร์
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
131 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ทาตุเม
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
132 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงอรนภา  แก้วคำ
 
1. นางเบญจา  แสนสุข
 
133 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  คำปา
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
134 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลาเท่า
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
135 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.32 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปรัชญาประยูร
 
1. นางสาวกิตติวรา  แบนใจวาง
 
136 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จะลา
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
 
137 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงปฐมพร  สร้อยฟ้า
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ผักหวาน
 
138 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เงินต๊ะ
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
139 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  จันต๊ะอินทร์
 
1. นางสาวศิรินภา  ก้อนธิมา
 
140 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
141 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายเอกรัฐ  ขาวจันตา
 
1. นางชณัฐนันท์  เรือนคำ
 
142 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขียวจันทร์ตา
 
1. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
143 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอนุศรา  สารเข้าดำ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
144 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ไหวยะ
 
1. นางประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
145 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงพัชรี  สุขสันต์กระสินธุ์
 
1. นายโอฬาร  ชมดี
 
146 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิศมัยคุณ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมขันแก้ว
2. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
147 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงธฤตวัน  วรรณศรี
2. เด็กหญิงธิดาฟ้า  ชูศรีบุตร
 
1. นางสาวรัชฎา  พรหมปัญญา
 
148 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วคำ
2. เด็กหญิงมนสิชา  ไหวยะ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  มีมา
 
149 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  กังถู
 
1. นางพิสมัย  ชาลีอัน
 
150 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุภา
2. เด็กหญิงอังสุมาลี  ขุนคำ
 
1. นางสาววันรุ่ง  กันทะวงศ์
 
151 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  พิริยะพงศ์พาณิช
2. เด็กหญิงเกสรา  เลาหาง
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล
 
152 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงดาดา  เก่งไฉไล
2. เด็กหญิงพะดา  บุญนพไท
 
1. นางสาวธัญพิชชา  จันทร์หล้า
2. นายวิวัฒน์  รวมเจริญ
 
153 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กหญิงมนธิรา  ก้องกำจรไพร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สะทู
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา
 
154 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ปันสี
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ต๊ะเป็ง
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
155 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงจินดามณี  มังกร
2. เด็กหญิงเมภาวัลย์  บุญทา
 
1. นางนภาพร  เต็งนุ
 
156 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกุณฑลี  โอ๊ะพริ้ง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เหลาซื่อ
 
1. นางอำพร  เหลี่ยมวานิช
 
157 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดอกป๋อ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
158 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ชัยวุฒิ
2. เด็กหญิงกานต์มณี  แดงแปง
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
 
159 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงอนรรฆวี  พุ่มสวาท
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
160 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงนิลุบล  วาดปา
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
161 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงรจนา  พัชรบารมี
2. เด็กชายวิโรจน์  ดินแดนวนา
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
162 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงยุวดี  ปู่กุย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ปู่ผา
 
1. นางสาวกานดา  เอ้งซุ้น
 
163 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจ่าดี  ดุษฎีไมตรี
2. เด็กหญิงบุษบา  พานสกุลดี
 
1. นางรุ่งอรุณ  กาบบัว
 
164 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงภาวิณี  วงกาวิน
2. เด็กหญิงวารุณี  ฟองสุนทร
 
1. นางสาวประณมพร  วัชรีวงษ์ ณ อยุธยา
 
165 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนันตา
2. เด็กหญิงยุพิน  อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางสาวสายสุนี  ราชแสนสี
 
166 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงธัญยาพร  ใหม่ปา
2. เด็กชายเอกชัย  สินธุ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
167 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายพงศธร  เลาดี
2. เด็กหญิงหยดเทียน  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ผัดแก้ว
 
168 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุตา
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  คำปาต๋า
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
2. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
169 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยะมือ
2. เด็กหญิงเกณิกา  ฤทธิ์ศิวิไล
 
1. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
 
170 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. นางสาวกมลรัตน์  วาทอุดม
2. นางสาวสายไหม  มุตติภัย
 
1. นางสาวดวงแข  กันธะนะ
 
171 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงประณิตา  ชัยวงค์
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  ด้วงยศ
 
1. นายมนต์ชัย  รัตนวรรณี
 
172 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงฐิติกา  นามสม
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ยาสิทธิ์
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
173 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  ดีแฮ
2. เด็กหญิงยุวดี  ตาลี
 
1. นางสาววรรณา  วิชา
 
174 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสมัชชา  สาครินทร์
 
1. นางศรีพรรณ  ประดิษฐ์สอน
 
175 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงสิริกร  ตระกูลเสาวภาพ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
176 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงสุดา  ปู่เบอะ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
177 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงชุีลีพร  ประภาวะกา
 
1. นางนันทินี  ตันกูล
 
178 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงมลิสา  มณี
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
179 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายจิรโชติ  ปามา
 
1. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
180 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายสถาพร  โนต๊ะ
 
1. นายพรชัย  อุ่่นแก้ว
 
181 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงนุช  ลุงกอ
 
1. นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม
 
182 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงปาลินี  เมืองมูล
 
1. นางสาวสุนิสา  มณีวรรณ
 
183 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงพิชญา  สิทธิโม่ง
 
1. นางอารีย์  ภู่น้อย
 
184 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วดอก
 
1. นางทรายทอง  บุญโญ
 
185 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  อุปละ
 
1. นายอภิชาติ  มหาขุนศรี
 
186 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แฮแก้ว
 
1. นางจันทร์เจรา  กรื่นซ้อน
 
187 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กชายวงศพัทธ์  สาระติ
 
1. นางประไพรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
188 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
189 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 16 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไพรอุดมเงิน
 
1. นางสาวสายพิณ  ถือบุญ
 
190 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  มานพชัย
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
191 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายชวโรจน์  แสนเมืองมา
 
1. นางสุมาลี  ตุ่นติ๊บ
 
192 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงปัทมา  ชุยถู
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
193 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านตุงติง 1. เด็กหญิงหัสยาพร  วงค์ธรหัส
 
1. นายประดิษฐ์  ชัยวงศ์
 
194 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงฌาริตา  วังนาค
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
195 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพัชริดา  เป็งคณะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
196 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงชนภรณ์  คำปาละ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
197 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
198 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงฑิตยา  ตีมืด
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสวัสดี
 
199 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แสนใจอิ
 
1. นางสาววราภรณ์  กันทะ
 
200 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายพิสิษฐ์  แสนเมืองมา
 
1. นางพิมผกา  บุญกันทะ
 
201 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงอรณิชา  คำสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
202 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงทา
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
203 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงสุริยัญ  โคะเจ
 
1. นายสุทธิชัย  อัมโรสถ
 
204 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายวัชรชัย  คำซองเมือง
 
1. นางสาวกิ่งสอน  น้ำซา
 
205 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  แก้วยศ
 
1. นายนิกร  ศรีบุญเรือง
 
206 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กหญิงเจษฏาภรณ์  บุญทา
 
1. นางสาวพรรณพิไล  ใจอินปัน
 
207 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายจักรพันธ์  กว้าง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
208 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  ปู่นุ
 
1. นางกัญจนา  แสงขำ
 
209 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
210 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงศุกร์กระต่าย  พนาลัยอำรุง
 
1. นางสาววงเดือน  จันทา
 
211 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วหิน
 
1. นางสาวพิชชาพร  กันทะยวง
 
212 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงพัด  คำสม
 
1. นายจรูญ  ปันทวัง
 
213 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายยศชัย  จรูญมาลัย
 
1. นางปราณี  มั่นขัน
 
214 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านกองหิน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินปงค์
 
1. นางสุรีย์  วงค์จิตติมา
 
215 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ดีสา
 
1. นางสาวชมลดา  คำมูล
 
216 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงปกาพิมพร  หาญยืนยงพนา
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
217 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวงษา
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
218 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายกฤติพงค์  มั่งใหม่
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
219 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงนิตยา  ปู่เืดือน
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
220 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. นางสาวอรยา  แก้วปั๋น
 
1. นางอำไพ  โนชัย
 
221 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายสันติสุข  สุมิ
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
222 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงจิณณพัด  ปู่แถะ
 
1. นางสาวกนิษฐา  สุภาศรี
 
223 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายโป๊กา  ดงดินดำ
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
 
224 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงจินดา  พลเตโชดม
 
1. นายเกียรติพงษ์  พร้อมใจ
 
225 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงโยดา  เจริญศรีมติวงค์
 
1. นายวิศเวศ  เด่นศิริกุล
 
226 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงวิชุดา  กรพินธุ์จรูญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
 
227 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายกิตติภพ  โท๊ะคำ
 
1. นายธีระเดช  นวลสนิท
 
228 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงพลอย  เจอสา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
229 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายทังติ  ศรีใบหนา
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
230 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  อินทรธรรมา
2. เด็กหญิงลลนา  กันทะตุ่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  นภาปิติเกษม
 
1. นางสาวศลิษา  ผัดตุ่น
2. นางสาวศศิวรรณ  แป็ดแก้ว
 
231 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
2. เด็กหญิงสียา  พัลลภสิริ
3. เด็กหญิงสุชดา  วนาลีรำไพ
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
2. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
 
232 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ปิกปี๋
2. เด็กชายทิพยมนตร์  ยะกัน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  หล้าเป็ง
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
233 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.7 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายกาพอ  โศจิอรุณ
2. เด็กหญิงสุรินทร์พร  ตื่นฐาวรกิจ
3. เด็กหญิงอรพิน  วันประสงค์ชัย
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
 
234 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายกัณฐิกา  คำวิน
2. เด็กชายธวัชชัย  พุทธวันท์
3. เด็กชายนิรันดร์กร  หม่องคำ
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
235 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.3 เงิน 6 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกรณิด์์  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วนาลีอำไพ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข
 
1. นางสาวนิยดา  ติเจ
2. นางสุวนันท์  อินใจ
 
236 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.9 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงชันนิกานต์  ไชยโย
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  แก้วมูล
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ถาแก้ง
 
1. นางสาววรรณภา  โกฎิคำลือ
2. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
237 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.3 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พลทวิช
2. เด็กหญิงธิดาพร  สิงขรค้ำจุน
3. เด็กหญิงพรชิตา  ฟ้าประทานไพร
 
1. นางจงรักษ์  อริยะกอง
2. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
 
238 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  พลอยแก้ว
2. เด็กหญิงกวินณา  จันทโลก
3. เด็กหญิงศศิพร  หลานปั๋น
 
1. นางสาวประภาพร  เร่งเร็ว
 
239 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายคีรีภัทร  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงจินดามณี  ยืนยงคีรีมาศ
3. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางธัญพิชชา  รุ่งศิริ
 
240 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยศรี
2. เด็กหญิงรัชณีกร  จำปา
3. เด็กหญิงวรัชยา  เปียงใจ
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
241 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มุตติภัย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สายชลรำไพ
3. เด็กหญิงสุธิวรรณ  สายชลรำไพ
 
1. นางจงรักษ์  อริยะกอง
2. นางสาวธนนารถ  พงษ์นุช
 
242 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  คำภีระ
2. เด็กชายนที  เหล่ากาวี
3. เด็กหญิงประทานพร  จามหลู่
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
243 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  นุสอ
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปู่ลู
3. เด็กหญิงสุวนีย์  ปู่ดี
 
1. นางสาวกณิษฐา  สุภาศรี
2. นางสาวพรรณทิวา  เขจร
 
244 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุพรรณ
2. เด็กชายดนัย  นาใจ
3. เด็กชายพีรพงษ์  อินต๊ะบูลย์
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
245 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายจักรพันธ์  สอนตา
2. เด็กชายทรงยศ  ฉิมกุล
3. เด็กชายอานนท์  สีน้ำเงิน
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
246 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายภูวดล  พฤกษาศิลป์
2. เด็กชายอิสิวัฏ  นพรัตน์
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
247 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงสิทธิพร  ตาสอน
2. เด็กชายอัมเรศ  ไหวยะ
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทระรส
 
248 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงวาสนา  กรพินธุ์จรูญ
2. เด็กหญิงอรนุช  คีรีรำไพ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  จาวอวน
 
249 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงวนิดา  มหาวรรณ์
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวนิภาพร  สันดวงดี
 
250 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านกองหิน 1. เด็กชายธนกร  จอมธัญ
2. เด็กชายอุทัย  ดูบู
 
1. นางสาวสุมาลี  โยคำ
2. นางสุรีย์  วงค์จิตติมา
 
251 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ฟูเป็ง
2. เด็กชายอนุชา  นะศรี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
 
252 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ต๋าฝั้น
2. เด็กชายยงยุทธ  อุ่นยาง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
253 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายคมสัน  ศรีไสวคีรี
2. เด็กหญิงศุลีพร  ปู่ล้อยคำ
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
254 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ตะกลือ
2. เด็กชายสมศักดิ์  ตะกลือ
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
2. นางสาววรรณิศา  สีกรณ์
 
255 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายวรรณกร  โคกโพธิ์
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  แก้วตั๋น
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
256 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปุนณภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค้ำจุนสวรรค์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
 
257 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงพรรณิการ์  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงรัชนี  ถาโน
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
258 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นิ้วธิยะ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรือนปลี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
 
259 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายปรีดา  แกระพา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  คำสา
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
260 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายจตุพร  อิ่นคำ
2. เด็กชายอนุชา  คำอ้าย
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
261 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายธีรโชติ  ศรีทะนันชัย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
262 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายวิทวัส  พรมขัด
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
263 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. สามเณรสิทธิพล  มาลัยพยุง
 
1. นางเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
264 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปัสสวาท
 
1. นายนริศ  ปัญโญ
 
265 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายชุติวัฒ  ใจ๋ยู้
 
1. นายอภิชาติ  มหาขุนคีรี
 
266 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กชายนฤเบศ  ดำยา
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
267 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายธนพล  จีนะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
268 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ปู่เหล็ก
 
1. นางสาวอรุณการณ์  เกตุบุญเรือง
 
269 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ปัญญา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สุจา
 
270 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำหล้า
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
271 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านใบหนา 1. เด็กหญิงเกศศิณี  ประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตนา  กะแจ
 
272 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายนพดล  ไหวยะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
273 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปู่ขาว
 
1. นางสาวนิตยา  คำปัน
 
274 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายูธุวานนท์  เขียวตา
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
275 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ปู่กะ
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แสนยอด
 
276 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายอุทัย  อำไพม้ากุล
 
1. นางสาวสายพิณ  ถือบุญ
 
277 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายนนทชัย  ยิ่งละออ
 
1. นางสุวิน  ตันปิน
 
278 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายณัฐวัตร  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวสุนิสา  มณีวรรณ
 
279 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธวัชชัย  แจ่มจันทร์
 
1. นายพรชัย  แก้วอุ่น
 
280 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พยุงกระดังงา
 
1. นางสาวธนกร  ธรรมขันธ์
 
281 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
282 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายธนพล  ทีพอ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
283 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายณัฐภาส  โปธิ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
284 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  ดีวา
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
 
285 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ตาลี
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
286 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายยงยุทธ  อุ่นยาว
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชิโพ
 
287 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านตุงติง 1. เด็กหญิงดาริกา  เลิศฤดี
 
1. นางสาวภรพิชญา  สีชาติ
 
288 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงดาเง่  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวกิ่งสอน  น้ำสา
 
289 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายฐิติวัสส์  แดงมุก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
290 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  นำปุ๊ด
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
291 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
292 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุแก้ว
 
1. นางสาวกณิษฐา  สุภาศรี
 
293 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ประจักษ์วิไล
 
1. นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม
 
294 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายอธิป  บุตราสวรรค์
 
1. นายคมสันต์  เรือนใส
 
295 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงชนิดา  คำแสน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
296 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงสุธิตา  วรรณา
 
1. นางสาวพิชชาพร  กันทะยวง
 
297 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายนที  ไชยแก้ว
 
1. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
298 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายชัยรัตน์  ราศีสโรช
 
1. นายชัยวุฒิ  พรหมปัญญา
 
299 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายพีระชัย  เตจาบูรณ์
 
1. นางเกศสุดา  เผือกอ่อน
 
300 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กชายย้อย  ลุงคำ
 
1. นายจรูญ  ปันทวัง
 
301 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงศราวรรณ  แววพิราม
 
1. นางสาวจิราพร  ปัญญานันท์
 
302 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  เริงไม
 
1. นางสาวลิดาว  ปัญโญใหญ่
 
303 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายปืิยะ  ปู่นุ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
304 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงจิดาภา  กอวงค์
 
1. นายภานุ  จันทร์ชม
 
305 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายจิณณวัตร  กบกันทา
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
306 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายสิทธา  ตาปิน
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
307 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พงศ์พิทยาภรณ์
 
1. นางสาวชมลดา  คำมูล
 
308 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บึ้งยา
 
1. นางมีนา  กันทะยอม
 
309 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. นางสาวกัญญารัตน์  อนงค์พาหา
 
1. นางนิตยา  แก้วใส
 
310 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จันตาโลก
 
1. นางสาวนายิกา  ตาคำ
 
311 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. นายศิริพัฒน์  ก๋ายอด
 
1. นางสาวศิริพัฒน์  ก๋ายอด
 
312 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  สมเสาร์
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
313 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายศุภชัย  เวียงศิลา
 
1. นายวิศเวศ  เด่นศิริกุล
 
314 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายโยธิน  วงค์ษา
 
1. นายภัทรพงศ์  เจียระนันท์
 
315 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายวิทยา  วนาลัยอำไพ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผดุงพานิช
 
316 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายธีรชัย  เป็ดมา
 
1. นางอำไพ  โนชัย
 
317 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายเอกพจน์  ปู่จันทร์
 
1. นายจาตุรงค์  คำมะนาง
 
318 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายสุรชัย  มานพชัย
 
1. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
319 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เสมบุตรี
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มะโนธรรม
3. เด็กหญิงศศิประภา  กุยปวง
 
1. นางญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
2. นางนภัสวรรณ  สมสุนันท์
 
320 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบลาน 1. เด็กหญิงกฤษณา  วนาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงดวงตะวัน  คีรีสวรรค์
3. เด็กหญิงนาถสุดา  ทุงคีรีเกษม
 
1. นายพิทักษ์  เลิศฤดี
 
321 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  ปู่เหล็ก
3. เด็กหญิงอารียา  จีมา
 
1. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
322 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงพรรณี  สารอูป
2. เด็กชายมงคล  ติ๊บปั๋น
3. เด็กชายสิทธิชัย  โนทา
 
1. นายนิกร  มะโน
2. นางสาวสิริรักษ์  ปิงวัง
 
323 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 5 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายบุญธรรม  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
2. เด็กหญิงพิชญา  คงสุขพร้อม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักสันติภาพกุล
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
324 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรือนคำงาม
2. เด็กชายบัญชา  กาวิละ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ยะมัง
 
1. นางพิมพากร  วรรณวิริยวัตร
 
325 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ชงโคผล
2. เด็กชายชาญวิทย์  หล้าหม่น
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พยาเรือน
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
326 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายพลวัต  บุญเขียว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ติ๊บปุ๊ด
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปู่คำ
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
327 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจุรีย์  นัยพีโชบล
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พนาลีรำไพ
3. เด็กหญิงเขียนมา  พนาลีรำไพ
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
2. นางสาวนาตยา  จอวา
 
328 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมัง
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยศศรี
3. เด็กหญิงอัสนีย์  หลู่ปิน
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
329 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74.3 เงิน 11 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จอสุขะ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
3. เด็กหญิงอารยา  วงค์ธรหัส
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ตั๋นก้อน
 
330 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายณัฐพล  เตื่อยใจ
2. เด็กหญิงวนิดา  ศิริวงศ์
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปู่ตน
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
2. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
331 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เปะทัง
2. เด็กชายมานพ  บุปผาศรีธารา
3. เด็กหญิงสุดา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวธมลวรรณ  เปล่งแสงสุริยา
2. นายอาณัฐพงษ์  แก้วทา
 
332 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงจินดามณี  มังกร
2. เด็กหญิงศิริประภา  คำแสน
3. เด็กหญิงเมภาวัลย์  บุญทา
 
1. นางปิยาภรณ์  รัตนวรรณี
 
333 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงปิ่นเงิน  สะมุกุ๊
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  พาณีเฟื่องฟู
3. เด็กหญิงอาพาพร  พนาวัน
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
334 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.3 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ปวนลอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พิทักษ์ไพรสกุล
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมด้วง
 
1. นางธนพร  พรมยาโน
 
335 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงกมลกานต์  เสาร์คำ
2. เด็กชายศุภชัย  ชุยถู
3. เด็กชายเกรียงไกร  ปู่เปิง
 
1. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย
2. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
336 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงวารีทิพย์  จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงสาวินีย์  เล้าคำ
 
1. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
 
337 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายประสิทธ์ชัย  ใจทำดี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  กาวิล
3. เด็กหญิงอาจรีย์  แซ่กิม
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
338 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงผะมู  มังกรทอง
2. เด็กชายสุวิทย์   จารุธรรมรักษ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  อมรวิมาน
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
339 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายกฤษดา  วิภาผล
2. เด็กหญิงภัทิรา  ปู่แป
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  มีแก้ว
 
1. นางสาวพันธนันท์  จันทร์ออน
 
340 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงจิตรา  วงศ์เวชกรรม
3. เด็กชายอังคาร  ใจสดใส
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
341 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงขนิษา  อังกุระสี
2. เด็กหญิงพีรพรรณ  สุภานันท์
3. เด็กชายศราวุฒิ  โคลดประโคน
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
342 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายนิกร  คอยเสอ
2. เด็กหญิงพันธิวา  สอรา
3. เด็กหญิงมณีเนตร  เงินดอก
 
1. นางสาวนันทยา  วงศ์ชัย
2. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
343 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 8 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รำไพพนาลี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำนวน
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  พงษ์เกษมศานต์
 
1. นางพรทิพย์  คำภิไหล
 
344 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ต๊ะติญญา
2. เด็กหญิงธนพร  สุกใส
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทนันชัย
 
1. นายนิกร  มะโน
2. นางสาวสิริรักษ์  ปิงวัง
 
345 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 10 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  นิธิเปี่ยมปัญญา
2. เด็กหญิงสุดา  อุตรเดชกุล
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ฤทัยกุลมั่นคง
 
1. นายวิโรจน์  อินตะมูล
 
346 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงนภัสสร  นามไพร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขแย
3. เด็กชายเสกสรร  ปู่สา
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
 
347 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงธิราวรรณ  สรณ์สิริศุภทิน
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ศิริศุภทิน
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ศาสนมิติ
 
1. นางสาวณฌุชชา  มาลาสุริยา
 
348 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปู่หล้า
2. เด็กชายธนกร  หลู่ปิน
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วปา
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นายมนตรี  ก๋องตา
 
349 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ดวงตาคำ
2. เด็กหญิงสุนารี  ตาสา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เกตุแก้ว
 
1. นางธนพร  พรมยาโน
 
350 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มะโล่
2. เด็กชายวรรธนัย  หงษ์เขียว
3. เด็กชายวีระวัฒน์  เขียวทา
 
1. นายคงกช  เจภูติ
2. นางถนอมศรี  ติใหม่
 
351 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายประชา  นทีเชาว์
2. เด็กชายภูมริมทร์  โชติสัมพันธ์สุข
3. เด็กชายรักษ์ชัย  จรูญจำปี
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
2. นางสาวนาตยา  จอวา
 
352 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงเพชรลดา  คำปัน
2. เด็กหญิงเมษา  แก้วปั๋น
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  คำสุข
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
353 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงกรกนก  ตุ้ยเทียม
2. เด็กหญิงประภาพร  ปวนปินตา
3. เด็กหญิงวนิตชญา  สมบูรณ์
 
1. นางประไพรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
354 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชลธิชา  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงฐานิต  ขาวนวล
3. เด็กหญิงอรรัมภา  ปันอิ่น
 
1. นางญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
 
355 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายวรวุฒิ  กาวี
2. เด็กชายสุภกิณห์  จันทร์ต๊ะ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กาโน
 
1. นางจีรานันท์  เพ็งวัน
2. นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง
 
356 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงชนิดา  การเวกผล
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  นิศามณีรุ่งโรจน์
3. เด็กชายมนัญชัย  แสนแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
357 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงจินตพร  เคารพปรัชญา
2. เด็กชายชัยมุน  ประพาสภารา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อมจรณา
 
1. นายเรืองเดช  วิจารณ์จิตร
 
358 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงนฤมล  ดีหลวง
2. เด็กหญิงยุวดี  สาดเรศจำลอง
3. นายสุรัต  กุลศิวะพร
 
1. นางเสาวนีย์  อินต๊ะปัญญา
 
359 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงมูวา  หน่อไพรสน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มัลลิกาหอมหวาน
3. เด็กหญิงอังสุมารี  มาธุรสวรรค์
 
1. นางณรีกานต์  กิติตุ้ย
2. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
360 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงพุทธชาด  แก้วปลูก
2. เด็กหญิงวรัญญา  ฟองสุยะ
3. เด็กหญิงเอกศิษฐ์  วันโย
 
1. นางสาวนุชจิรา  มะโนสาร
 
361 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงนิลชา  ปู่มล
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ปู่คำ
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
362 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุมศรี  อมรสุขคงคา
2. เด็กหญิงพิทยา  แดนประสงค์
3. เด็กหญิงสร้อย  ชภูษณพงศ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญเป็ง
 
363 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงสุดา  คีรีการุณวงค์
2. เด็กหญิงสุวดี  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงอนงค์พร  ชาญพนากุล
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
364 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 1. เด็กชายปริญญา  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงลดาชาติ  บุญมา
3. เด็กชายสุขเกษม  ใหม่น้อย
 
1. นางณัฐฐินีย์  แก่นแก้ว
2. นายธีรพร  คำวิชัย
 
365 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8   1. นางประไพรรัตน์  เผือกเอี่ยม
 
366 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ยศศรี
2. เด็กหญิงศศิภา  เกียรติพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตุ้ยตามพันธ์
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  องค์สวัสดิ์
 
367 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทัณฑะรักษ์
2. เด็กชายธนภัทร  อินทรพานิช
3. เด็กชายรัตนตรัย  หล้าเสาร์
 
1. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
368 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงชาติชาย  มานิตพน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รักษาพนาวัลย์
3. เด็กหญิงวิไลพร  กมุทพยุง
 
1. นางสาวณฌุชชา  มาลาสุริยา
 
369 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายคฑาวุทธ  เขียวสา
2. เด็กชายมงคล  เขียวสา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิงขจร
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายทศพร  ทองกร
 
370 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงจ่าที  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงชนก  มาธุสรสวรรค์
3. เด็กหญิงเกษสุดา  อภิไพรวัลย์
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
371 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิทย์  เลาลี
2. เด็กชายประทีป  กรรณิกา
3. เด็กชายรังสรรค์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญเป็ง
 
372 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงบุญฑิต  นามอุษา
2. เด็กหญิงบุญมา  เขะเง
3. เด็กหญิงปรารถนา  พยุงกรรณิกา
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
 
373 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  จิณะเสน
2. เด็กหญิงพรธิตา  ติ๊บใจ
3. เด็กชายสุวิทย์  จาสว่าง
 
1. นางสาวนัฐชา  จักร์ปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
374 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อมรสุขคงคา
2. เด็กหญิงสุภาพร  แง้มจันทร์
3. เด็กชายโกวิทย์  แซ่เฒ่า
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
375 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายบิน  ติ๊บหล้า
2. เด็กชายยุทธภูมิ  วัดนนท์
3. เด็กชายวรัญชิต  สุภาใจ
 
1. นางจีราวันท์  เพ็งวัน
 
376 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายวีรพงษ์  ดาวเรืองผดุง
2. เด็กชายสุพจน์  นิมิตคีรีมาศ
3. เด็กชายเอกพจน์  ชงโคผดุง
 
1. นางเยาวเรศ  ชัยพรม
 
377 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ถาโน
2. เด็กหญิงวิภารินทร์  ฐิติสกุล
3. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ตาจักร
 
1. นางสาวนัฐชา  จักรปั๋น
2. นางสุนันท์  นิลรัตน์
 
378 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สายชลอัมพร
2. เด็กหญิงมรกต  อมรสุขคงคา
3. เด็กหญิงยุวดา  สาครยืนยง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
2. นางสาวผกากาญจน์  ประยูรเต็ม
 
379 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงพิมประกาย  วิริยาภิบาล
2. เด็กหญิงหฤทัย  บือสอ
3. เด็กหญิงเด่นดวง  เงินดี
 
1. นางนันทวัน  ปัญญามา
2. นางสาวอรพรรณ  วิริยาภิบาล
 
380 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายธรรมนูญ  นิมิตคีรีมาศ
2. เด็กชายวิชัย  นิมิตพนาลัย
3. เด็กชายอนุชิต  เพ็ญดาว
 
1. นางเยาวเรศ  ชัยพรม
 
381 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงมึลึ  หน่อปิ
2. เด็กหญิงลลนา  ศุภรนานา
3. เด็กหญิงสุธี  หน่อพิชญ์
 
1. นางสาวอภิญญา  ด้วงยศ
 
382 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงธิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แต่งพลกรัง
3. เด็กชายอนุวัต  ธิต๊ะ
 
1. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
383 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  อรัญสงวนวงศ์
2. เด็กชายพิทักษ์  ลักษมีไพรวัลย์
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
2. นายสุรชัย  เขื่อนปา
 
384 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงกนกพร  หิรัญกนกธร
2. เด็กหญิงสุรชา  สายชลรำไพ
 
1. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
2. นายสุนันต์  จันธิวงค์
 
385 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายอาทิตย์  คำปัน
2. เด็กชายแสงชัย  วันจัน
 
1. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
386 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กชายบุณยกร  ปู่หน้อย
2. เด็กชายปิยะพงศ์  ต๋าต๊ะ
 
1. นายคงกช  เจภูติ
 
387 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายอภิศักดิ์  จันดี
2. เด็กชายเอกลักษณ์  นุวัน
 
1. นายอนุพงษ์  ยานวุฑฒิ
 
388 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  โกมุทพยุง
2. เด็กหญิงศรีไพร  จั๋นแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  โกตะมะ
2. นางนันทวัน  ปัญญามา
 
389 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กชายรินยา  โชคกดิลก
2. เด็กชายวีรรัฐ  นุน้อย
 
1. นางสาวดวงแข  กันธะนะ
2. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
 
390 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงสุภานนท์  เหล่ายาวิละ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปู่หล้า
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
2. นายสุรชัย  เขื่อนปา
 
391 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายประหยัด  ตะโทะ
2. เด็กชายสุชัยรัตน์  ระพีเจิดสวัสดิ์
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
392 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 91.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธาวิน  ผูกพัน
2. เด็กชายฤทธิ์เกียรติ  ด้วงยศ
 
1. นางสาวรัตนภรณ์  พร้อมรักษา
 
393 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 45.59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีกระจ่าง
2. เด็กชายธีวินทร์  ซื่อตระกูล
 
1. นายสุรชัย  เขื่อนปา
 
394 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โขง 1. เด็กชายดวงชัย  ปรีชาไพร
2. เด็กชายอาทิตย์  ยิ่งคุณจตุรัส
 
1. นายทรงยศ  ประสิทธิ์
 
395 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายภูรี  วงค์น้อย
2. เด็กชายเทิดเกียรติ  เผือกศิริ
 
1. นายธนากร  เมืองคำ
 
396 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายจตุพล  การบูรณ์
2. เด็กชายโกวิทย์  กันยาธง
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง
 
397 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 67.23 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายธนนชัย  กันทะ
2. เด็กชายนภัทร  หนุนภิรมย์ขวัญ
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
398 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายมานพ  วงศ์เวชกรรม
2. เด็กชายยุทธภูมิ  รัตนไชยประภา
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
399 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  หระเสริฐ
2. เด็กชายสุทธิวัฒฒน์  สะหยอง
 
1. นายธนากร  เมืองคำ
 
400 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.38 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สะเต 1. เด็กชายจอกะเดอะ  อำรุงสิงขร
2. เด็กชายถนอม  เบญญาบุษกร
 
1. นายธนพล  ดอนชวนชม
 
401 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.24 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนดล  วงค์แก้ว
2. เด็กชายนพคุณ  เศรษฐีกาญน์
 
1. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
402 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายพันธ์ชัย  กติกาโชติสกุล
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีแสน
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
403 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นะวะโต
2. เด็กชายศิริศักดิ์  เลาว้าง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
404 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชูศักดิ์  แซ่ท้าว
2. เด็กชายวัฒนชัย  เลาย้าง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
2. นางณัฐชญา  คงแก้ว
 
405 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายปรีชา  สุภาแดง
2. เด็กชายเจษฎา  อินต๊ะสุรินทร์
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงนภาพร  ขาวจันทร์ตา
2. เด็กหญิงภัทรภรณ  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  หนูสา
4. เด็กหญิงอรไพริน  แสนเมืองมา
5. เด็กหญิงไผทมาศ  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
2. นางสุมาลี  ตุ่นติ๊บ
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจิรัฐ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงตาคำ
3. เด็กหญิงณัชชา  สุรินรังษี
4. เด็กหญิงณัฐชา  ทนุโวหาร
5. เด็กหญิงพอหทัย  จตุรภัทร์
 
1. นางญาสุมินทร์  องค์สวัส
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ปู่จ่อ
2. เด็กหญิงปิยมน  กันทา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปู่หมื่น
4. เด็กหญิงศุภนิดา  แสนกัน
5. เด็กหญิงสโรชา  จ่อพอ
 
1. นางทัศนวรรณ  สุขทอง
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กชายกนกพล  ปู่ผา
2. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปู่ดี
4. เด็กหญิงสิดาพร  อินถา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  จันทร์หล้า
 
1. นางอนงค์  อินต๊ะยศ
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขต้อ
2. เด็กหญิงณัฐยมล  สายแก้ว
3. เด็กหญิงต้นหนาว  ธงเทียน
4. เด็กหญิงบุญรักษา  บุญเรือง
5. เด็กหญิงสุคลธวา  เพลารัมย์
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงกีรดา  แง่โว้
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  ปู่เกิ้ง
3. เด็กหญิงพรรณิตา  แก้ววรรณ
4. เด็กหญิงวิสุชาดา  ปัญญามูล
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์จักร
 
1. นางสุทธิพร  ศรีตุลา
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเฮียง
2. เด็กหญิงทวิพร  วีระ
3. เด็กหญิงทิตยา  จันตาบุญ
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ศิลาลอย
5. เด็กหญิงศิริญญา  บุปผาสายชล
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วงค์ษา
2. เด็กหญิงกุศลิน  กิมซัง
3. เด็กหญิงศิริมาลย์  เมืองมา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวสา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ลาจู
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
414 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงณัชฌา  ขันปาลี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จั๋นตา
3. เด็กหญิงนิภา  คะปานา
4. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
5. เด็กหญิงสุธิตา  วรรณา
 
1. นางสาวพิชชาพร  กันทะยวง
 
415 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เศรษฐีกาญจน์
2. เด็กหญิงปราณี  กติกาโชคสกุล
3. เด็กชายภัทรดนัย  พัฒนาศาสตร์กุล
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  วงษ์เกษตรกร
5. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญปั๋น
 
1. นางกัญญากานติ์  ธนะปัด
 
416 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ดำยา
2. เด็กหญิงปรียานุช  แก้วกัน
3. เด็กหญิงปาริเยค  สุขตั๋น
4. เด็กหญิงพัชรพร  คำแก้ว
5. เด็กหญิงสุธินี  รอดรัตนดิลก
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
417 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงขันทอง  โนปุ๊ด
2. เด็กหญิงจริญญา  ธนัญชัย
3. เด็กหญิงชุลีพร  ต๋าคำแก้ว
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  สุกใส
5. เด็กหญิงสุนทราภรณ์  โนทา
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
418 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุตั๋น
2. เด็กหญิงพิกุล  สุมิ
3. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  ทังแก้ว
4. เด็กหญิงศิระประภา  กิเสอ
5. เด็กหญิงอัญชลี  คำสุข
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
2. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
419 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงกัลยา  หล้าบุญตัน
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปู่ป๋า
3. เด็กหญิงนันธิดา  คำปา
4. เด็กหญิงนิภาพรรณ  โชคดี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เป็ดมา
 
1. นางธีรวัลย์  คำฮอม
 
420 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงจิราพร  เลาดี
2. เด็กหญิงพรรณี  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงสิริณี  กังลา
4. เด็กหญิงอังคณา  นิลศิลา
5. เด็กหญิงเนาะนิ  บุษบาจรูญ
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
421 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สุดี
2. เด็กหญิงทิปกา  แก้วกลางดง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศาสนมิติ
4. เด็กหญิงอ้อมดาว  ค้ำจุนสิงขร
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เพชรอ่างขาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  สินทร
2. นางสาวอุไรวรรณ  นันตา
 
422 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกฤติกา  วิวัฒนชีวิน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  รินแต้ว
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุดธิ
4. เด็กชายธนิสร  พรหมทัส
 
1. นางอำไพ  ปัญญา
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ดอกดี
2. เด็กหญิงผุสรัตน์  ฝ่ายการงานดี
3. เด็กหญิงมลิสา  มณี
4. เด็กชายเดชนรินทร์  หีบทอง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  กระสินธุ์ยืนยง
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
2. นางอนงค์  สุวรรณ
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง  เจินยุหะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิคาง
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  เงินดี
4. เด็กหญิงเยาวณีย์  ปู่ดี
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปู่ลู
 
1. นางพัชรินทร์  เหลืองทอง
2. นางสาวรุจิรา  ดุษฏีไพรวัลย์
 
425 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทาหนัก
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  ท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรพร  กันทะแก้ว
4. เด็กหญิงรัชฏาทรณ์  เที่ยงจันทร์ตา
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คุ้มคลอง
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
426 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงจันทร์จรัส  วงศ์เกษตรกร
2. เด็กชายทิวา  เสกสรรพนาไพร
3. เด็กหญิงสุทธิพร  บุญเป็ง
4. เด็กหญิงอรุณี  ศาสนมิติ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มานะสกุลพงษ์
 
1. นางศรีนวล  เชาวนี
 
427 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงชลกาญจน์  สิงห์บัว
2. เด็กหญิงภัทรเลขา  จันทร์สุพัท
3. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์บัว
4. เด็กหญิงอภิญญา  ใจตุ้ย
5. เด็กหญิงอัจฉรา  สร้อยฟ้า
 
1. นายจรูญ  ปันทวัง
2. นางอำพร  ปันทวัง
 
428 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.4 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงจารุณี  สุกิตติกุล
2. เด็กชายพรชัย  เคารพปรัชญา
3. เด็กชายวีรชล  จันทร์มูล
 
1. นางนครินทร์  ก๋ายอด
 
429 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายชัยธวัช  นาลา
2. เด็กหญิงชาลินี  ก๋ายอด
3. เด็กชายธีรศักดิ์  หล้าเป็ง
4. เด็กหญิงนริศรา  หล้าหม่น
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ผลการเวก
 
1. นางสาวสุชาดา  แสนใจอิ
 
430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  จงเทพ
2. เด็กหญิงกันยา  สงวนเลิศพร
3. เด็กชายพงษ์เทพ  แดงธิยะ
4. เด็กหญิงรัชดาพร  มะสะบุตร์
5. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ตุ่นกุณา
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
2. นางสุภารัตน์  คากิซากิ
 
431 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกันยา  บุปผาสายชล
2. เด็กชายดนัย  เนภู
3. เด็กชายดุลยฤทธิ์  ปรีชาโปร่ง
4. เด็กหญิงพียา  พนาลีอำรุง
5. เด็กหญิงอัญธิกา  กษีร
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
432 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. นายกะปุก  พลเตโชดม
2. เด็กหญิงกาญจนา  หน่อพิชญ์
3. นายยุทธนา  คงฐิติไท
4. นายสุวิทย์  โสภากัญญา
5. นางสาวอิดี  ดงดินดำ
 
1. นายชาตรี  แสงจันทร์
 
433 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีเงินเรือน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีศักดิ์
3. เด็กชายวุฒิภัทร  สุรินทร์
4. เด็กหญิงหยาดรุ้ง  ไชยณรงค์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โปธิ
 
1. นางกรองจิตร  เตจ๊ะวงค์
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสุข
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณ
3. เด็กหญิงภาสินี  ปู่ปา
4. เด็กหญิงมลฤดี  ปู่หล้า
5. เด็กหญิงออย  ปู่ลือ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ญาณะวงษา
 
435 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงจินตพร  ปู่มูล
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  คำมา
3. เด็กหญิงพรนภา  ปู่กะ
4. เด็กหญิงรัตนาพร  ปูเป็ด
5. เด็กหญิงศลิษา  คำแปง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
436 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ชัยคุณทวีโชค
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ลี
3. เด็กชายพงศกร  ทิพจร
4. เด็กชายอนุชา  คำสา
5. เด็กชายเตชากร  ดีคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์   สมคิด
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านขุน    
438 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 1. เด็กชายกรศุตร์  เขียนวุฒิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทะคำ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  วังสมุด
4. เด็กหญิงจันจิรา  พนาขุนเขา
5. เด็กหญิงฐิติวัลย์  มังแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันตา
7. เด็กหญิงณัฐริกา  สานมะโน
8. เด็กชายตรรกวิทย์  ศรีวิชัย
9. เด็กชายธนกฤต  ปันปา
10. เด็กหญิงพรนภา  สมบัติท้องทุ่ง
11. เด็กหญิงพรรษา  อินตา
12. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ชัยสร้างสรรค์
13. เด็กชายวินัย  ชัยสัญจาริก
14. เด็กหญิงศศิพร  หลานปัน
15. เด็กหญิงสุภาพร  พงษ์สุวรรณ
16. เด็กหญิงสุวิภา  ท้าวภิบาล
17. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยลังการ์
18. เด็กชายอาทิตย์  แสะวา
19. เด็กชายเบียร์  กะสังข์
20. เด็กหญิงโสมสุรีย์  โฉมสุริยฉาย
 
1. นางสาวนภาพร  อินอ้าย
2. นางสาวประภาพร  เร่งเร็ว
3. นางภัทรวดี  สถิตยัง
4. นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา
5. นางสาวอภิญญา  ยารังษี
 
439 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายกรวิชญ์  กระดังงาจรูญ
2. เด็กชายจักรพงษ์  กรรณิกาจรูญ
3. เด็กชายจำลอง  ปู่จันทร์
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  วนาลัยนิมิต
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิผอ
6. เด็กชายณัฐวัชร์  ประยูรพืช
7. เด็กหญิงทรายสุวรรณ  การเวกจรูญ
8. เด็กชายทินกร  ศิริวรรณ์
9. เด็กชายธีรพงศ์  มติมหาชน
10. เด็กชายบดินทร์  โกมุทผดุง
11. เด็กหญิงบวรลักษณ์  แย่จี๋
12. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กระดังงาผดุง
13. เด็กชายภาสกร  จริยาดิลก
14. เด็กหญิงรุจิรา  วนาลัยนิมิต
15. เด็กชายวิทวัส  เรืองกิจจิตนา
16. เด็กชายวินัย  คีรีค้ำจุน
17. เด็กชายอดิศร  ดีสมปรารถนา
18. เด็กหญิงอมรา  อำรุงพนา
19. เด็กหญิงอริศรา  อำรุงพาหา
 
1. นางนริศรา  จันตายศ
2. นางน้ำฝน  คำมูล
3. นางสาวบุปผาชาติ  เข็มวิชัย
4. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
5. นายเกียรติชัย  กุศลกนก
 
440 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กชายกมลศักดิ์  คะปานา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หล้าติ๊บ
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ต๋าฝั้น
4. เด็กชายชยังกูร  สุขแคะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  แง่โว้
6. เด็กชายธวัชชัย  สุขแพ่ง
7. เด็กหญิงนฤมล  แง่โว้
8. เด็กหญิงพรไพลิน  กาโมทย์
9. เด็กชายพิตตินันท์  วรรณา
10. เด็กหญิงพิราลัย  บุญทา
11. เด็กหญิงวรนุช  ทาแผ
12. เด็กชายวีรพัฒน์  ต๋าฝั้น
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  คะปานา
14. เด็กชายอนุสรณ์  แก้วสม
15. เด็กชายเจษฏา  คะปานา
 
1. นางวินิจดา  ชัยราช
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขันคำ
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริมา
3. เด็กชายชลชาติ  จันตาขัด
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  โปธิมอย
5. เด็กชายตรีทศ  โปธา
6. เด็กหญิงนิตยา  จานะสาน
7. เด็กหญิงพิชชาภา  ยะริน
8. เด็กหญิงอทิตยา  กันทะฟู
9. เด็กชายอนุรักษ์  คำวงษา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  อริโน
11. เด็กชายอักษราภัค  ทองผาง
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
442 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กชายอชิตะ  เสริมมติวงศ์
 
1. นางสุวกาญจน์  มโน
 
443 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีสมปรารถนา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  โอบเอื้อ
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  หล้าลี่
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงศริยา  ทองสา
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกองหิน 1. เด็กหญิงลักษมี  ตาลี
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
447 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.25 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงณัชชยา  โปธิมอย
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สิทธิ
 
448 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงณวิกา  บงกชสดใส
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
 
449 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉั่วจา
 
1. นางสุภาวรรณ  สีสด
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กชายภูวรินทร์  เม็ดโท
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม
 
451 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงพัชราภา  กาวิระ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
452 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กชายปฏิภาน  แสนคำเพีย
 
1. นางสุรภา  จุมปาดง
 
453 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ชานุ
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
454 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงวัชเรศร  ปู่ปั๋น
 
1. นางฉันทนา  คำแดง
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงรักตกัณฑ์  กาละ
 
1. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศิรินอก
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
457 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตาฝั้น
 
1. นางนภาพร  เต็งนุ
 
458 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  หีดชนา
 
1. นายบุญเนียม  สิทธิ์คงเชื้อ
 
459 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72.59 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  อำรุงคีรี
 
1. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
460 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงปราณี  จำเริญขุนห้วย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรกนก  กาติ๊บ
 
461 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  เรืองอร่ามชงโค
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
462 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงศิรินทรา  บุญมา
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  คำใจ
 
463 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงพรนภา  ปู่กะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
464 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายคงกระพัน  พงศ์เกษมศานต์
 
1. นางสาววีรวรรณ  คำน้อย
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันต๊ะทา
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายจิราวัฒน์  สวัสดิ์อร่ามเรือง
 
1. นายธรรมลักษณ์  ถนอมคีรี
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายปัจฉิม  เลิศพระคุณ
 
1. นางฐิติรัตน์  สุวรรณ
2. นางสาวทิพวรรณ  สุดนุช
 
468 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงทัศนี  ชงโคผดุง
2. เด็กชายยุทธนา  ผดุงโกมล
 
1. นางสาวจินตนา  แหล่ลิ
2. นางเสาวคนธ์  เปลา
 
469 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองหิน 1. เด็กชายนาวิน  บุญมา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดวงคำมูล
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
470 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายฐิตินันท์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปู่เงิน
 
1. นางสาวขนิษฐา  แจ้ใจ
2. นางสาวปณิดา  ช่องชะลัย
 
471 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิกา  แก้วคำ
2. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กาละวิชัย
 
472 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงปริมวิภา  ตาสอน
2. เด็กชายปุณยวีร์  ตาสอน
 
1. นางสาวสิรินนา  เป็งใจ
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กหญิงกิจยาพร  ก้องกำจรไพร
2. เด็กชายสิทธิ์ชล  ธำรงสายชล
 
1. นางนันตพร  บุญมา
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77.66 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กชายสันติภาพ  ภูรินันทพร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธุ์วนาไพศาล
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กชายชุมพล  ก้อนซาว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สมแก้ว
 
1. นางสมหมาย  ไชยวันดี
2. นายอดิพงษ์  แป้นทอง
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายธนพงษ์  นามวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลวงแบน
 
1. นางสาวยุพา  สิงห์น้อย
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 67.33 ทองแดง 11 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำฟู
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ไชยวงษ์
 
1. นางภัทรวดี  สถิตยัง
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยะมัง
2. เด็กชายอนันต์  ศรีมูลเงิน
 
1. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  อัมพรพนา
2. เด็กหญิงบุษบา  กาญจนาสุกใส
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สุจารักษ์
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ชรวารี  อ้อนวาณี
2. เด็กชายเมษา  ดีสิงห์
 
1. นางสาวนิติยา  โนจิตร
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายสรนันท์  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โนจา
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 75.23 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  จิตต์สุขเกษม
2. เด็กชายรชตวิชญ์  สุธานนท์
 
1. นางอัมรี  ศิริวรรณ์
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73.44 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงภัคจิรา  อยู่คง
2. เด็กชายสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72.36 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงดวงพร  ดูทรัพย์เจริญ
2. เด็กชายปรินทร์  ปู่ดอก
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70.21 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายณัฐวัตร  ก้อนแก้ว
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุจอ
 
1. นางสาวกิตติกานต์  คงแดง
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 1. เด็กชายถนอม  เบญญาบุษกร
2. เด็กหญิงพิสมัย  เบญญาบุษกร
 
1. นางสาวสุรีย์ศรี  จะเมาะ
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68.51 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิจจานุกิจศิลป์
2. เด็กชายจันทร์  อาลอย
 
1. นางสาวศศิธร  ลังกาสิทธิ์
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67.23 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  แก้วโหว้
2. เด็กชายธนดล  วงค์หาญไทย
 
1. นายวิสูตร  ไชยอัมพรจิตร
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงมาลินี  คำปาลี
2. เด็กชายวรพงศ์  จันทร์หงอก
 
1. นางสาวศุกร์ศิริ  ศรีจันทร์เรือน
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงปริชาติ  ปู่รู
2. เด็กชายยุทธพงษ์  อำรุงวนาลัย
 
1. นางสาวสมร  ปานคง
2. นายโสภณ  มาลารัตน์
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายธนบัตร  ชื่นวารุณ
2. เด็กหญิงละทู  หล้าหลวง
 
1. นางสาวกิตติกานต์  คงแดง
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.22 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เป็งตา
2. เด็กชายสราวุฒิ  ธรรมสอน
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงพอซิ  เฟื่องยศพินิจ
2. เด็กชายอภิชาติ  จำนงจามิกร
 
1. นางสาวมีนาภรณ์  ชัยบุญเรือง
2. นางสาวส้มโอ  อ่องประกฤติ
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายมานุ  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กหญิงวังมาย  รำไพพนม
 
1. นายธรรมลักษณ์  ถนอมคีรี
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กชายปฏิภาณ  พาเรียง
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ปัญญามี
 
1. นางธีรวัลย์  คำฮอม
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ชื่นจิตทวีศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริพร  อนันต์บุญเขต
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71.21 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายภัทร  ตั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาสมศรี
 
1. นางสาวนิติยา  โนจิตร
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 71.13 เงิน 10 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พลพิทักษ์ชาติ
2. เด็กหญิงสุวิมล  โชคชัยวรรณศิริ
 
1. นางสาววีรวรรณ  คำน้อย
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายชิษณุชา  ไหวยะ
2. เด็กหญิงณัฐติยา  มาลัย
3. เด็กชายธนธรณ์  กิ้งคำปา
4. เด็กชายนนทัช  ม้าวิ่ง
5. เด็กชายนวพล  ปัญญามี
6. เด็กหญิงพัชรมัย  มาตรา
7. เด็กหญิงสุนิตา  ซอนเสน
8. เด็กชายอภิชาติ  โด้คำ
9. เด็กชายเฉิงเช่า  เผ่าพันธุ์พวงไพร
10. เด็กชายไชยวัฒน์  ติ๊บเปอะ
 
1. นายชูศักดิ์  นำปุ๊ด
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กหญิงกฤตพร  พิทยาพูนผล
2. เด็กหญิงจีรพร  ธารายืนยง
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  จำปีศรีโสภา
4. เด็กหญิงดาราวรรณ  วิหคไพรวัลย์
5. เด็กชายธนากร  บงกชศรีจินดา
6. เด็กชายบุญธนา  สายชลศรีจินดา
7. เด็กชายวรวุฒิ  จำปีศรีโสภา
8. เด็กชายวราวุธ  ปองลาภสุนทร
9. เด็กหญิงสุภานิด  ชงโคสุดโสภา
10. เด็กหญิงอำพร  สง่าเพชรประยูร
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตุงติง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พยุงกรรณิกา
2. เด็กหญิงนพเก้า  ประไพมาลี
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีปิยเผ่า
4. เด็กหญิงนิหล้า  ปรียาวิทวัส
5. เด็กชายปิติพันธ์  ฟ้าประทานไพร
6. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีปิยเผ่า
7. เด็กชายสมชาติ  วุฒิศีลวัต
8. เด็กหญิงสุชานันท์  สมัยอาทร
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีอ่างขาง
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วแฮ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ปานศรี
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  คะปานา
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ต๋าฝั้น
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ปู่ยะ
4. เด็กหญิงฐิติกา  ต๋าฝั้น
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ผัดแก้ว
6. เด็กชายธรรมภณ  สุขแพ่ง
7. เด็กชายศรัณ  สารดิษฐ์
8. เด็กหญิงศันศนีย์  หล้าสดา
9. เด็กหญิงเกตมณี  ตื่นการะกิจ
10. เด็กชายใต้ฟ้า  ต๋าฝั้น
 
1. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กันทะคำ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  กันทา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  วิหกตระกูล
4. เด็กหญิงขนิษฐา  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงจันทร์ศรี  ดาวเรืองจรูญ
6. เด็กหญิงธันยพร  ปู่เบอะ
7. เด็กหญิงปรีชญา  กุลวรารัตน์
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ฟองตายา
9. เด็กหญิงมือจันทร์  สุภา
10. เด็กหญิงอัฐธิดา  กุลวรารัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  ลังกาสิทธิ์
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 77.67 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงกัลยากร  อวยพร
2. เด็กหญิงกิ่งดาว  สุวรรณวงศ์
3. เด็กชายกุลธร  แซ่เจีย
4. เด็กชายถนัดกิจ  ปาทะ
5. เด็กชายธงฤกษ์  ดูทรัพย์เจริญ
6. เด็กหญิงปวีณ์นุช  พงศ์คำด้วง
7. เด็กหญิงมณฑิตา  กังผอ
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ฝั้นติ๊บ
9. เด็กชายสาธิต  ตันยะ
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ตันยะ
 
1. นางนิพร  การะบูรณ์
2. นายอิศรากุล  ตุ่นเครือ
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 76.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ม่อนจองตระกูล
2. เด็กหญิงณัตินี  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงดิว  สาคเรศจำลอง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  พาเต๊ะ
5. เด็กหญิงพิมพิไล  ทัศไนยพร้อม
6. เด็กหญิงภาวิณี  เวียงศิลา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชโยปรีดา
8. เด็กหญิงศศิธร  วงโยโพ
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  วังเจริญ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  พานสกุลดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  วงค์โย่โพ
2. นายวีระ  ยะอนันต์
 
506 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงชลิตา  ประยูรเวียง
2. เด็กหญิงดวงเดือน  พยุงกรรณิกา
3. เด็กหญิงพรสุดา  อาสาพิทักษ์ไพร
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  นทีเชาว์
5. เด็กชายรักษา  รหัทศุภรงค์
6. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ไทยภุเขา
7. เด็กหญิงรัตนา  นามอุษา
8. เด็กหญิงวนิดา  พยุงการเวก
9. เด็กหญิงศรีแยง  ศักดาพจนา
10. เด็กหญิงสายเดือน  รำไพพนา
11. เด็กหญิงสุทธิดา  อาสาพิทักษ์ไพร
12. เด็กหญิงหนังจัง  นามอุษา
13. เด็กหญิงหลงพุ  นามอุษา
14. เด็กหญิงอรพินท์  บรรจงอเนก
15. เด็กหญิงโสะพอ  พยุงกรรณิกา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คำยอง
2. นายบุญชม  ขอนพืช
 
507 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสนซุ้ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ชุภูษณพงศ์
3. เด็กหญิงณฐพรรณ  กิตติเจริญเกียรติ
4. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่ยาง
5. เด็กหญิงประกายดาว  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ไพศาลธารา
7. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญทา
8. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงวิไล  ยืนยงคีรีมาศ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญเรืองกิจ
11. เด็กหญิงสันธิลา  เลาย้าง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตรมากผล
13. เด็กหญิงสุนิตา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
14. เด็กหญิงหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
2. นางสาวผกากาญจน์  ประยูรเต็ม
3. นางสาววรรณาลี  เทพก๋อง
 
508 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สะเต 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นคงยิ่ง
2. เด็กหญิงจิตรลา  เบญญาบุษกร
3. เด็กหญิงนลิณีย์  สองนา
4. เด็กหญิงนิวารัตน์  เบญญาบุษกร
5. เด็กหญิงพรนภา  เบญญาบุษกร
6. เด็กหญิงพิสมัย  พนาสุขสันติ
7. เด็กหญิงรัชนี  เบญญาบุษกร
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พนาสุขสันติ
9. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  พนาสุขสันติ
10. เด็กหญิงลลิตา  ยิ่งคุณจัตุรัส
11. เด็กหญิงวรัชญา  อรจง
12. เด็กหญิงสุชาดา  พนาสุขสันติ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  คีรีสุรารัย
14. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พนาสุขสันติ
15. เด็กหญิงอรวรรณ  พนาสุขสันติ
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ปันมูล
2. นางสาววิชชุดารัตน์  บุญสูง
 
509 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 79.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงกัลยารักษ์  จ่ายี
2. เด็กหญิงคึพอ  -
3. เด็กหญิงจันทกานต์  จินดาไพร
4. เด็กหญิงจิดาภา  กิจจานุกิจศิลป์
5. เด็กหญิงชุติมา  แสงวัฒน์กุล
6. เด็กหญิงนันทนา  ถึงถาวร
7. เด็กหญิงนันทนา  วัฒนาไพร
8. เด็กชายบัณฑิด  คีรีรงรอง
9. เด็กหญิงบุษกร  ถึงมาลา
10. เด็กหญิงภัทราวดี  จะแส
11. เด็กหญิงมัณฑนา  จะแน
12. เด็กหญิงสุดา  เบญญาภาพันธ์
13. เด็กหญิงสุธิณี  จะผึ
14. เด็กหญิงสุนิสา  กรพินธุ์พายัพ
15. เด็กหญิงอังคณา  จ่าแต่
 
1. นางสาวปราณี  จะซือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรกนก  กาติ๊บ
 
510 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 77.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กหญิงกนกพง  คงฐิติไท
2. เด็กหญิงนิตยา  ตะอุ
3. เด็กหญิงนิภา  เด่นภูเขา
4. เด็กหญิงพอดี  พะปอ
5. เด็กชายภิพล  ชาวแม่ลานหลวง
6. เด็กหญิงวนิดา  อภิบาลกุญชร
7. เด็กหญิงวาทินี  ขอพรปฐพี
8. เด็กหญิงวาสนา  จำนงจามิกร
9. เด็กหญิงศิรินภา  ออมสินสุขใจ
10. เด็กหญิงสุชาดา  ผลคีรี
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลบรรพต
12. เด็กหญิงสุนิดา  ชิดวนา
13. เด็กหญิงอนัญญา  กรรณิกาผล
14. เด็กหญิงอิที  ช่อมะม่วงป่า
15. เด็กหญิงเด็ดเพชร  อภิบาลกุญชร
 
1. นางสาวปนัดดา  แก้วมา
2. นางสาวสิริกุล  กิจสวัสดิ์ไพศาล
 
511 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สอนแอ้ว
2. เด็กชายธนากร  ประนันติ๊บ
3. เด็กชายธีรธัช  เสริฐศรี
4. เด็กหญิงพรรณภัค  เตี๊ยเพชร
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ซอนเสน
6. เด็กชายภูวเดช  มณีกันทัง
7. เด็กชายวรัญญู  โลแก้ว
8. เด็กหญิงวริยา  มอยแก้ว
9. เด็กชายวิทวัส  สุคำภา
10. เด็กชายวุฒิกร  ก๋าใจ
11. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ตา
12. เด็กหญิงอนุตตรีย์  คำผุย
13. เด็กหญิงอนุธิดา  ฟองสมุทร
14. เด็กชายอนุพงค์  มาคา
15. เด็กชายอภิชัย  ยะมัง
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ
2. นางวริญญา  ไพรสุวรรณ
 
512 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงจันทร์ดี   มิตรสาธิต
2. เด็กหญิงจิตรา   วงศ์เวชกรรม
3. เด็กหญิงนิชชา  คงฐิติไท
4. เด็กหญิงบัวจันทร์    มือเง
5. เด็กหญิงปุ๊ยอ   ดิลกประพฤทธิ์
6. เด็กหญิงพัชราภา   กาวิระ
7. เด็กหญิงริคี   พาซู
8. เด็กหญิงวารุณี    กัลชาญชัย
9. เด็กหญิงวิลัย   ตระกูลลลิตา
10. เด็กหญิงสุชาดา   ประวิธนาคม
11. เด็กหญิงสุทธินี   อรัญวาสีกร
12. เด็กหญิงสุพรรษา   หยกภู
13. เด็กหญิงสุวรรณ   ไพโรจน์พัสถาน
14. เด็กหญิงอาพร   ประวิชธนาคม
15. เด็กหญิงเพียงตะวัน   ศรีวิชัย
 
1. นางสาวมณีรัตน์   หนูสา
2. นางสาวรุจิเรข   กันทะใจ
 
513 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แสนซุุ้ง
2. เด็กหญิงกัลยา  ชูภูษณพงศ์
3. เด็กหญิงณฐพรรณ  กิตติเจริญเกียรติ
4. เด็กหญิงนันทิดา  แซ่หยาง
5. เด็กหญิงประกายดาว  ยืนยงคีรีมาศ
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ไพศาลธารา
7. เด็กหญิงมัลลิการ์  บุญทา
8. เด็กหญิงวาสนา  แซ่ย่าง
9. เด็กชายวิไล  ยืนยงคีีรีมาศ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  หาญเรืองกิจ
11. เด็กหญิงสันธิลา  แซ่หยาง
12. เด็กหญิงสุทธิดา  มิตรมากผล
13. เด็กหญิงสุนิตา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
14. เด็กหญิงหล้าพร  สิริเจริญรุ่งโรจน์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลาหาง
 
1. นายนิรันดร์  ภักดีไพร
 
514 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงกัลยา  พนาลัยค้ำจุน
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มานพชัย
3. เด็กหญิงชมาพร  ศรีใบหนา
4. เด็กหญิงทิพย์มณี  ธารารำไพ
5. เด็กหญิงนาตยา  อำรุงธารา
6. เด็กหญิงผะดี  อำรุงธารา
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิมิตบรรพต
8. เด็กหญิงลัดดา  เบญญาบุษกร
9. เด็กหญิงสมศรี  อำรุงธารา
10. เด็กหญิงสุชาดา  ผดุงกมุท
11. เด็กหญิงสุวรรณา  ธารานิมิต
12. เด็กหญิงสุวิภา  อำรุงธารา
13. เด็กหญิงอรณี  เบญญาบุษกร
14. เด็กชายอรทัย  พนาค้ำจุน
15. เด็กหญิงเพ็ญพร  นิมิตพนม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
515 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กหญิงพิมพิไล  เลาหาง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงอังคณา  เสริมมติวงศ์
 
1. นายเอกพงษ์  บงกชลาวัณย์
 
516 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงฐานิสา  กังแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมน  ปู่สา
3. เด็กหญิงสรุภา  ติ๊บอินถา
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
 
517 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงธิดา  สายชลรำไพ
2. เด็กชายวรพงษ์  ไปมา
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสริมไพลิน
 
1. นายสุวัต  เรืองฤทธิ์
2. นายโสรัจ  ถาวรทรัพย์สุข
 
518 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินคะมนต์
2. เด็กชายปัญญา  ปู่ติ๊บ
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดวงรัตน์
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
519 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงนิตยา  เก่งผสานคุณ
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรหยกภูษิต
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  กรัณย์ปราณี
 
1. นางนงคราญ  ไชโยกาศ
 
520 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงพรสุข  อำรุงธารา
2. เด็กหญิงวิไล  กุลกิตติชัย
3. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  อำรุงธารา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
521 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1. เด็กหญิงวิไลพร  ประนันติ๊บ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำวงค์ษา
3. เด็กหญิงอุไรพร  สิทธิโม่ง
 
1. นางนงลักษณ์  สุยะ
 
522 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดอุส่าห์
2. เด็กหญิงปณิตา  ปราบหงษ์
3. เด็กหญิงพิรัญญา  ศรีแก้ว
 
1. นายสิทธิพร  ศรีแสน
 
523 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงศิริมาศ  กรองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ก้านต่อดอก
3. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  อุ่นผัด
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
2. นางธนพร  แสงปราช
 
524 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงธิดา  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงพอทู  สาธิบุญ
3. เด็กชายพะเนาะปุ๊  ศุภรนานา
 
1. นายปาราเมศ  สกุลไพรล้ำเลิศ
2. นางศิริลักษณ์  บารมีมหาศาล
 
525 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. นางสาวจรัญญา  วังสิงห์
2. เด็กหญิงปริศนา  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงแพรวา  ดาระสวัสดิ์
 
1. นางกานดา  ธีรตระกูล
 
526 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงคำหล้า  มานะสกุลพงษ์
2. เด็กหญิงศุภารัตน์  ศาสนมิติ
3. เด็กหญิงสุรีภี  มานะสกุลพงษ์
 
1. นายเชิดศักดิ์  รินทร์แก้ว
 
527 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงฐิติยา  ใจรินทร์
2. เด็กหญิงวริยญา  อุตมะแก้ว
3. เด็กหญิงวริยา  สุริน
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ
 
528 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. นายทั่งชัย  ศรีใบหนา
2. เด็กหญิงสุวรรณา  ธารานิมิต
3. เด็กหญิงอรทัย  พนาค้ำจุน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 
529 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณทุ่ง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิป้อม
3. เด็กหญิงหัทยา  ปัญญาปิน
 
1. นางฉวีวรรณ  ยุสุรินทร์
2. นายเชษฐ์  ไชยวรรณ์
 
530 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายพิเชษฐ์  แสนรส
2. เด็กชายเอกมงคล  จันตาบุญ
 
1. นางกุศลิน  อิ่นคำ
 
531 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนฤมล  มาโน
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  ปันติ๊บ
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
532 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงพลอยสวย  ม่วงมา
2. เด็กหญิงอัมพิกา  งามขำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ใจสุดา
 
533 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปัญญาจักร์
2. เด็กชายศรายุทธ  เฉยมะลัง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไววาทย์
2. นายวิทวัส  บุญสุวรรณ์
 
534 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงปุณยนุช  โลห์ติวิกุล
2. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยพรหม
 
1. นางพิมพากร  วรรณวิริยวัตร
 
535 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กชายปรเมศวร์  ดีมืด
2. เด็กชายสมชาย  ปู่แก้ว
 
1. นางสาวสุรภา  จุมปาดง
 
536 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงกัลยากร  จุ่มคำ
2. เด็กชายนันธพงศ์  แบนลี
 
1. นายมลวัฒน์  มะลิวัลย์
2. นางสาวศันสนีย์  อุบล
 
537 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดอกป๋อ
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์  แก้วหิน
 
1. นายเอกพล  ตายา
 
538 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงทิพมาศ  วงค์ษา
 
1. นายวรพงศ์  หล้าจู
 
539 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงคำ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. นายนิวัตร  หน้อยดี
 
540 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงจิราพร  พงศ์โชติสาคร
2. เด็กหญิงปวีณา  เกียรติยิ่งสิริ
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
2. นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา
 
541 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงชนิดา  คำแสน
2. เด็กหญิงพรรณิการ์  ปัญญามี
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
542 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญทา
2. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ประจักษ์วิไล
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
543 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 1. เด็กหญิงวาสนา  ภาษณ์วิจิตร
2. เด็กหญิงและจัง  ไพศาลพนา
 
1. นายรชต  แก้ววรรณา
 
544 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงณัฐธิการณ์  คีรีรำไพ
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  โชคสรรค์สร้าง
 
1. นางนริศรา  จันตายศ
2. นางนฤมล  เส้งทั่น
 
545 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ดาศรี
2. เด็กหญิงเดือนเต็ม  กระสินธุ์ยืนยง
 
1. นายนริศ  ปัญโญ
 
546 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กหญิงจันดาวรรณ  มณีเกยูร
2. เด็กหญิงวันดี  อาลอย
 
1. นางสุดารัตน์  ธารศรีทอง
 
547 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายพิชิตชัย  จูแวน
2. เด็กหญิงสุนิตรา  สร้อยฟ้า
 
1. นายกฤษฎากร  ศรีเที่ยง
 
548 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิลปวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เรือนปลี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
 
549 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 52 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงดวงพร  มูลตุ่น
2. เด็กหญิงมาลีวัลย์  บรรเทิงใจ
 
1. นายชาติชาย  ปองจันทรา
 
550 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  กระทิงใหญ่
2. เด็กหญิงสิริภรณ์  ดิเจ
 
1. นายปกาสิทธิ์  อ่างคำ
 
551 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงดิเหง่  รำไพระหง
2. เด็กหญิงพนิดา  สมพงษ์อุทัย
 
1. นายอดิศักดิ์  อินต๊ะปัญญา
 
552 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงนฤมล  วาทอุดม
2. เด็กหญิงอังคณา  ลามือ
 
1. นายชัยวัฒน์  หน่อแก้ว
 
553 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ปู่แป
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ตานะเปิ้น
 
1. นายทินกร  ครุ่ยทอง
 
554 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนฤมาศ  ทากาศ
2. เด็กหญิงนุจรีย์  เทา
 
1. นางฉวีวรรณ  ยะสุรินทร์
 
555 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงจันทรา  รัชพลธานี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จะบือ
 
1. นายพศิน  ใบศล
2. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
556 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงอรณิชา  ปุ๊ดคำ
2. เด็กหญิงเกตุมณี  วงศ์ษา
 
1. นายวรพงศ์  หล้าจู
 
557 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายปรเมศ  ปาลี
2. เด็กหญิงริดี  พาซู
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงค์จี๋
 
558 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิระกาทร
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  รำไพพนา
 
1. นายอนันทชัย  อรุณทรงพร
 
559 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำมา
2. เด็กชายธีรโชติ  คำนัน
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
 
560 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงพรนภา  วังแก๋
2. เด็กชายพลวัฒน์  เป็งแก้ว
 
1. นายวัฒนา  ศรีตุลา
 
561 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงพูนศรี  ประจักษ์วิไล
2. เด็กหญิงอรสา  โสรบุตร
 
1. นายชยันต์  คำปาลี
 
562 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงมณีภรณ์  สายชลศรีจินดา
2. เด็กหญิงสายสวรรค์  กิจสกุลตระการ
 
1. นายจักริน  สิงห์กันทา
 
563 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เหล่ายาวิ
2. เด็กหญิงรัตนมน  จันต๊ะ
 
1. นายธีรเดช  นวลสนิท
 
564 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายพิสิทธิ์  ธารานิมิต
2. เด็กหญิงสุดา  ชงโคผดุง
 
1. นายวิบูลย์  ปรัชญาภูวดล
 
565 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะบุตร  ทาเงื่อง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  นิ้วธิยะ
 
1. นางสาวธนพร  แสงปราช
 
566 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  คำภีระ
2. เด็กหญิงสายธาร  ธิทา
 
1. นางกานดา  ธีรตระกูล
 
567 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ตาติ๊บ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปาต๊ะ
 
1. นายธรรมรัตน์  ยอดคำ
 
568 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฏา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กชายวทัญญู  วงศ์ษา
 
1. นายวิโรจน์  อินตามูล
 
569 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายจุลจักร  จูเปาะ
2. เด็กชายชาตรี  ปู่วัน
3. เด็กชายเฉลิมพล  กติกาธรรม
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
2. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
570 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงกาญจนี  คำอ้าย
3. เด็กหญิงสรัลชนา  เขียวสา
 
1. นางชลธิชา  แก้วคำปา
 
571 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กชายกฤษกร  ฤทธิ์เรือนคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มังคะละ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สอนธิ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
572 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงจินต์สุฑา  ชื่นวารุณ
2. เด็กหญิงลดาวรรณ  พาณีเฟื่องฟู
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พงศาสัตย์
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
573 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กชายชินวัตร  หม่องน่าน
2. เด็กหญิงนิดานุช  จันต๊ะอินทร์
3. เด็กหญิงอภิวันทร์  ดีตา
 
1. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
 
574 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายวัชรากร  ว่องกีฬา
2. เด็กชายอนุสรณ์  วิสัยพัฒนา
3. เด็กชายอภิชาติ  กุสุมาไพร
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
575 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงลัดดา  ปรางค์ทวี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พาเอะ
3. เด็กหญิงอารียา  พิมลอารี
 
1. นางศิริกุล  ขัติประทุม
2. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
576 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายชนะวรรณ  ไพรจิตรกมล
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ยุทธรังสรรค์ดี
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ
 
577 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กชายพรนภา  เจริญอายุวัฒ
2. เด็กหญิงวรนุช  วนาสงัด
3. เด็กหญิงสุวิมล  วนาโสภา
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
578 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปู่สา
2. เด็กชายวรเมธ  หล้าใจ
3. เด็กชายสิทธิพล  โมกแก้ว
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีจันทรากุล
 
579 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงจันทร์สวย  บุษบาไกวัลย์
2. เด็กชายนพรัตน์  ฝนเมฆ
3. เด็กชายสิทธิโชค  ผัดหมูคำ
 
1. นางนงนภา  เจซอ
 
580 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  ไพศาลธารา
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชาติโชคสถาพร
3. เด็กหญิงศิริจันทร์  ศานติธารา
 
1. นายธนาวุช  ไพศานธารา
2. นายธนาวุธ  ไพศาลธารา
 
581 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  หนูสา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเมืองมา
3. เด็กหญิงอัมพิกา  จันมา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
582 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทศรี
2. เด็กชายฐิติศุภกร  พิมพ์นนท์
3. เด็กชายทิวากร  ปันคำ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
583 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายธีรชัย  วิลัยพัฒนา
2. เด็กชายธีรยุทธ  เพลินพัฒนาชัย
3. เด็กชายสันชัย  กุสุมาไพร
 
1. นางอรวรรณ  แก้วคำ
 
584 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงธนัญญา  จินะดา
2. เด็กหญิงปานชนก  เกียรติเจริญบุญ
3. เด็กชายพงศกร  ใจยา
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
585 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายทอนชัย  เก่งผสานคุณ
2. เด็กหญิงวัลลีย์  รุจิภาสอัมพร
3. เด็กหญิงวิลัยพร  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
586 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงกุลณฐา  ตระกูลเสรีภาพ
2. เด็กชายจะนุ  เนาะดี
3. เด็กชายพัฒนชัย  หน่อพิชย์
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
587 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงจิราพร  จูแวน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พวงมาลา
3. เด็กหญิงสายสุนีย์  ปันเรือน
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
588 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอริศรา  คร้ามมี
2. เด็กหญิงอรุณี  สุวี
3. เด็กหญิงอารียา  ทาพรมมา
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
589 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายสุภาพ  เสน่ห์อนุรักษ์
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
 
590 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงเมย์รี่  สวรรค์บนคีรี
 
1. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
591 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจ๊ะก่อย
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
592 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงธนพร  ผลเชวง
 
1. นายพิสูจน์ศักดิ์  นนทลุน
 
593 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  แก้วมา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พร้อมรักษา
 
594 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วกันทา
 
1. นางสมหมาย  ไชยวันดี
 
595 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  คงฐิติไท
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
596 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงสุปรีดา  เคียงอมร
 
1. นางพิชญากร  ยศเดชากิตติ์
 
597 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายสมบัติ  ชาญพนากุล
 
1. นายกิตติภูมิ  สุริยะ
 
598 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงอำพร  มูลถา
 
1. นายนิวัฒน์  หน้อยดี
 
599 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงสุภาพร  สุแก้ว
 
1. นายสว่าง  คำปิ่น
 
600 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ใหม่นวล
 
1. นางพิสมัย  ใจชมชื่น
 
601 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ตันมา
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
602 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กชายจายหลู่  ลุงคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  พวงมาลัย
 
603 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงดวงกมล  จือผล
 
1. นางวาธิยา  เชื้อสะอาด
 
604 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สันติธารา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ปันแก้ว
 
605 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาซอ
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
 
606 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  โค้นหล่อ
 
1. นางกุลิสรา  กิติกุล
 
607 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เกษมศรีวนา
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
608 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงโบโซ้ง  ผลเชวง
 
1. นายพิสูจน์ศักดิ์  นนทลุน
 
609 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงวทัญญุตา  มอยแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
610 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงคนางค์ทิพย์  นิลตัน
 
1. นายวันทิต  จันโม
 
611 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ต๋าฝั้น
 
1. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
 
612 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปู่มองผอ
 
1. นายสุเมธี  ขัติประทุม
 
613 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงจะดี  เด่นเดือน
 
1. นายทรงวุฒิ  สุดใจ
 
614 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงแส่จัง  มิ่งลักษมี
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
615 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1. เด็กชายคือที  วิมุตวโรจน์
 
1. นางเจนจิรา  ธิจันดา
 
616 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงโซษิตา  หนูสา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
 
617 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กชายปิพะ  รำไพสิงขร
 
1. นางสาววลัยพร  พรมจินา
 
618 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมาเรือง
 
1. นายนิวัฒน์  หน้อยดี
 
619 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงสุนิสา  ปุงปี่แก้ว
 
1. นายสมบัติ  สาคร
 
620 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กหญิงอำพร  สง่าเพชรประยูร
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
621 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุขดี
 
1. นางรุ่งทิวา  ศรีจันทรากุล
 
622 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงนิพา  เกียรติทับทิว
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
623 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กหญิงจรินทร  อิ่นคำ
 
1. นางกัญจนา  แสงขำ
 
624 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกองหิน 1. เด็กชายเอกชัย  ลลิตตาคม
 
1. นางสุรีย์  งค์จิตติมา
 
625 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายศุภโชค  มาลัยศรีฉลวย
 
1. นายศุภชัย  เปงพันทิตย์
 
626 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงวาสนา  เงแก้ว
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
627 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เลาหาง
 
1. นายณัฐพัชร  ตาคำ
 
628 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงวฤนดา  ปู่อ้าย
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
629 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงนวนไต  ปราศจากอิทธิพล
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น
 
630 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. นางสาวส่อดา  อำรุงวนา
 
1. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
631 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายประเวศน์  ทาปุ๊ด
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
632 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โอภาเสกสรรค์
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
633 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงพัชราภร์  พวงมาลา
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
634 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่ดอก
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
635 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงอริสราพร  ดวงคำ
 
1. นายจรูญ  มาลีย์
 
636 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงศยามล  จันทรไส
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
637 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกติกา  ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นางสาวนัยนา  จินาป๊อก
 
638 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  กะโหย่
 
1. นายณัฎฐพัชร  ตาคำ
 
639 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายกิติกร  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
 
1. นายชัยยส  สุขต้อ
 
640 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงวรรณรวี  เลาว้าง
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
641 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เพลินพัฒนาดี
 
1. นายพศิน  ใบศล
 
642 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นายปรเมศร์  ไพรวัลย์ขุนคีรี
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
643 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงธิดา  ชัยโพธิ์
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรษ์
 
644 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวลิพู  แคปือไทย
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
645 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายบุญแทน  จันทร์แก้ว
 
1. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
646 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นายวิชัย  อิสรโอกาส
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
647 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วจันทร์มัง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อุทเวียง
 
1. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์
 
648 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงพรรณี  เก่งไฉไล
2. เด็กชายภูผา  พาแอะ
 
1. นางฤทัยรัตน์  กุศลินมงคล
 
649 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงจิระนันท์  หนูสา
2. เด็กหญิงจีระนันท์  หนูสา
 
1. นางชลธิชา  แก้วคำปา
 
650 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กชายยศพร  ปันสี
2. เด็กหญิงวรินยุพา  เชียวยะ
 
1. นางพิสมัย  ใจชมชื่น
 
651 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงสุภา  เปรมไผทพิทักษ์
2. เด็กหญิงอัจรา  พัลลภศิริ
 
1. นางสาวสุทธิพร  ใฝ่ทรัพย์ดี
 
652 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงพิชญา  คำฝั้น
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
653 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงพรจิรา  ไชยพูน
2. เด็กหญิงฟ้างาม  กันทาใจ
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
654 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุภา
2. เด็กหญิงไลลา  รัตน์อภินันท์
 
1. นางกรรณิกา  กาญจนะ
 
655 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพแหล่
2. เด็กหญิงวัสดาพร  โป๊ะทู
 
1. นางพัทรมล  ยอดใจ
2. นางสาววัลภา  สุมนจันทร์
 
656 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงวริศรา  คุณเติม
2. เด็กหญิงเขมิกา  มังยะสุ
 
1. นายอุทัย  เยาวนา
 
657 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายวริทธินันท์  สุจิตพงษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  ดีคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  สมคิด
 
658 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงจันทร์แดง  พิลาสชวนพิศ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
 
659 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงณิชากร  บุญทา
2. เด็กหญิงยลดา  อ้อมอารี
 
1. นางทองเพ็ญ  เดชะทิศ
 
660 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงดารากรานต์  บงกชศรีไสว
2. เด็กหญิงดารุณี  ปู่หล้า
 
1. นางอนงค์  สุวรรณ
 
661 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  แก้วผัด
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ด้วงฟู
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พร้อมรักษา
 
662 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขแพ่ง
2. เด็กหญิงสุธินี  ปู่ป๋า
 
1. นางสาวนลินดา  ตานุ
2. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
 
663 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงขวัญใจ  หล้าเป็ง
2. เด็กหญิงชนาพร  ขันแก้ว
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  อุตหล้า
 
664 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แปงเจอร์
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
665 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงลลิตา  มือผอ
2. เด็กหญิงอทิตยา  ม่อนประเสริฐ
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสวัสดี
 
666 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงเสาวภา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
667 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงนันทิชา  บุญอยู่
2. เด็กหญิงอรวรรณ  วาทอง
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
2. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
668 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงสุที  พันลำลึก
2. เด็กหญิงเมสิยาท  มิตรสาธิต
 
1. นางสาวสุทธิพร  ใฝ่ทรัพย์ดี
 
669 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สุภา
2. เด็กหญิงเมทินี  แก้วคำมูล
 
1. นางอนงค์พร  ปัญญาใจ
 
670 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงญาณิกา  เปอะปิน
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ต๊ะเป็ง
 
1. นางกัลยณัฐ  ธิต๊ะ
 
671 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  คำเสน
2. เด็กหญิงอรอนงค์  คำอ้าย
 
1. นางกัญจนา  แสงขำ
 
672 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมสุขเสมา
2. เด็กหญิงพะนี  เกียรติยิ่งศิริ
 
1. นายพัชรณภางค์  พลนาค
2. นายฤทัยรัตน์  กุสลืนมงคล
 
673 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงคมพันธ์  ชาตรียินดี
2. เด็กหญิงสุขเย็น  แปะพอ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  คำปัญญา
2. นางอัญญรัตน์  มณีทอง
 
674 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สินสบเมย
2. เด็กหญิงศิริภา  มาปิ้ว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
675 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกัญญาณี  แสนเมืองมา
2. เด็กชายเทียนชัย  วงค์ษา
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายอุดรพัฒน์  บุญมา
 
676 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงวริษา  สุขต้อ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ปานันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวรินทร์  ชัยลังกา
 
677 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงลลิตา  ฟูเป็ง
2. เด็กชายโชคชัย  สุภารมย์
 
1. นางพิกุล  อินตา
 
678 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สรณ์สิริศุภทิน
2. เด็กหญิงสาลี  กติกาโชคสกุล
 
1. นางพัทรมน  ยอดใจ
2. นางสาววัลภา  สุมนจันทร์
 
679 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชอบหัตถกรรม
2. เด็กหญิงพนารัตน์  วงศ์เศวตศิลา
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
680 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงชลธิชา  วรรณรัตน์
2. เด็กชายธนากร  ดอกดี
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  ดวงเดช
 
681 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงนิตยา  รูปโฉม
2. เด็กชายสิงหา  ดิ๊แฮ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หนูสา
 
682 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวจันทนา  เขะเง
2. นางสาวเจนจิรา  ไพรพนากุล
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
683 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงมะลิรินทร์  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงอรพาน  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวนัยนา  จินาป๊อก
 
684 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายดาชา  พัลลภศิริ
2. เด็กชายสีไป้  เกตุโตกุล
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น
 
685 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. นางสาววิภา  อนุรักษ์พนาศรี
2. นางสาวเกศินี  โยก่า
 
1. นางสาวนันทพร  ทิพย์พนะ
 
686 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงจีรพร  สะอิ
2. เด็กหญิงอังคณา  บูชาพุทธพรเลิศ
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
687 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงจินตนา  น้อยพรม
2. เด็กหญิงศริญญา  ทนันชัย
 
1. นางสาวมยุรี  กันทะหลั่น
 
688 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นางสาวศศิธร  รำไพสาคร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
689 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงมึปอ  จันตา
 
1. นางสาวอรกัญญา  ใบศล
 
690 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายยิ่งยง  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
691 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงชบาไพร  ปู่หล้า
 
1. นางสุวนันท์  อินใจ
 
692 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. นายพรหมพักตร์  จินพละ
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
693 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นายปวิตร  ฟ้าเกษมศานต์
 
1. นายทนงศักดิ์  ขันธ์สุภา
 
694 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จงดีหาญชัย
2. เด็กชายธนันชัย  วันเจริญใหม่
3. เด็กชายบุญชนะ  ธนโชติมงคล
 
1. นางกัญญาณัฐ  กลิ่นกุหลาบไพร
2. นายบดินทร์  ปัญญา
 
695 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หทัยผ่องใส
2. เด็กชายวิชัย  วินิจหัตกุล
3. เด็กชายสมชาติ  สมสุขเสมา
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
696 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองหิน 1. เด็กชายจักรดุลย์  หมูคำ
2. เด็กชายภัคพล  กันทะยวง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  การบูร
 
1. นางบุญศรี  อุดม
 
697 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายวิทศักดิ์  สาครอัมพร
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  ไพศาลกระสินธุ์
3. เด็กชายสกลเกียรติ  ปู่จันทร์
 
1. นางสาววรณัน  โพธิป้อม
 
698 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กชายกฤษฎา  เลาคำ
2. เด็กชายดนุสรณ์  บุญทา
3. เด็กชายนันทิภาคย์  บุญทา
 
1. นางสาวผ่องศรี  สุปีณะ
 
699 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปันดอก
2. เด็กชายธีรวัตร  กฤษณมิตร
3. เด็กชายปฏิพล  วีระ
 
1. นางพัชรินทร์  ใสสว่าง
 
700 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กชายจักรวุฒิ  จาเรือน
2. เด็กชายธีรชัย  บุญเขียว
3. เด็กชายมนัสนันท์  ปัญญาแจ้
 
1. นางจิรพรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
701 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายวิชัย  ไม่ระบุนามสกุล
2. เด็กชายสุรชัย  เฟื่องยศพินิจ
3. เด็กชายอมรรัคน์  ชาตรียินดี
 
1. นางณิชากร  ชื่นวารุณ
 
702 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะศิริ
2. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วแดง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันทะลือ
 
1. นางทองเพ็ญ  เดชะทิศ
 
703 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายจักรพันธ์  ตุ่นเตย
2. เด็กชายณัฐชนนท์  สุวรรณ์
3. เด็กชายธีรัชชา  ดำยา
 
1. นางธนวันต์  อินต๊ะ
 
704 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายกฤษณะ  ดอกคำ
2. เด็กชายกุนนาวัฒน์  ดอกคำ
3. เด็กชายพลวัฒน์  ดาวเรืองผล
 
1. นางอุมาพร  ฝั้นเมา
 
705 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงธรรณาธรณ์  มิตรสาธิต
2. เด็กชายวิชัย  เงินสุขใจ
3. เด็กหญิงแสงดาว  มิตรสาธิต
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ถาบุญ
 
706 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  อินต๊ะ
2. เด็กชายสืบสกุล  อุ่นเพชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วกัน
 
1. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
2. นางอนงค์  หน่อแก้ว
 
707 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายธวัชชัย  อุปละ
2. เด็กชายธีระเดช  ถามา
3. เด็กชายแดน  แก้วคำ
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
708 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กชายกฤษณ์  จันต๊ะอินทร์
2. เด็กชายทรงสิทธิ์  หม่องน่าน
3. เด็กชายปิยะพงค์  อิ่นคำ
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
709 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กชายคุณากร  เดชาคำ
2. เด็กชายธนวัฒน์  มิตรมากผล
3. เด็กชายนพรัตน์  ปู่อ้าย
 
1. นางสาวนฤมล  อำนวยสา
 
710 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายพันนราไพร  มาลัยวิภา
2. เด็กชายวีระ  กุสุมาไพร
3. เด็กชายเหง่พอ  ประดับหยก
 
1. นางสาวสุชาดา  แก้วจันทร์
 
711 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กชายธนกร  หมื่นแยง
2. เด็กชายรณภพ  มาทะ
3. เด็กชายอังกูร  บุญเขียว
 
1. นางจิรพรรณ  ญาณมงคลศิลป์
 
712 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายจอบู  บุจอ
2. เด็กชายพะสุเจ  โคะเจ
3. เด็กชายวิษณุ  ใจงาม
 
1. นางวรรณริยา  ดลภักดี
2. นายวิรัตน์  เกล่แฮ
 
713 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กชายธนพล  พนาลัยอำรุง
2. เด็กหญิงประติมา  เงินสุขใจ
3. เด็กชายสุรชาติ  เงินสุขใจ
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ถาบุญ
 
714 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายณัฐวฺุฒิ  ปาลา
2. เด็กชายวศิษฐ์  มหาวรรณ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  แสนวงศ์มา
 
1. นางอุมาพร  ฝั้นเมา
 
715 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่บวน 1. เด็กชายกิตติทัต  สมแก้ว
2. เด็กชายชาตเวท  ปู่ป๊ก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กามาริน
 
1. นายเอกชัย  ถามณี
 
716 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กชายกฤษฎา  ปู่ปั๋น
2. เด็กชายจักรี  ปั๋นติ๊บ
3. เด็กชายชัยวุฒิ  แก้วอูก
 
1. นางสาวผ่องศรี  สุปีณะ
 
717 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กชายธงชัย  หล้าบุญตัน
2. เด็กชายสุริยา  ศรีวิชัย
3. เด็กชายอนุวัตร  แก้วต๋า
 
1. นางปรานอม  วงศ์วาร
 
718 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายกฤษณะ  กองแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โถเงิน
3. เด็กชายภูวนัย  อินต๊ะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ฝั้นติ๊บ
 
719 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายชัยโย  นิมิตบรรพจ
2. เด็กชายวิชิต  เดชาไพร
3. เด็กชายสมพงษ์  นิมิตวนา
 
1. นายภิญโญ  จิยะวรนันท์
 
720 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาลัยศรีจินดา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชาติโชคสถาพร
3. เด็กชายศุภชัย  เฉลิมพงษ์เจริญ
 
1. นางสาววิสุตรา  บุญธิศรี
 
721 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายทะนง  นลินแก้ว
2. เด็กชายสมชาย  อุตรโยธิน
3. เด็กชายเดชา  ศรีปิยเผ่า
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
722 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายชาติบู  อภัยละม้าย
2. เด็กชายลามือทู  วิเศษพัฒนาพล
3. เด็กชายสุรพล  หทัยอมรวงศ์
 
1. นายณัฎฐพัทร  ตาคำ
 
723 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายสุวินัย  เขียวเรือน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทิมา
3. เด็กชายเสถียร  กันทะตุ่น
 
1. นางณภัทร  ณัฎฐวี
 
724 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  จริยาดิลก
 
1. นางสาวกุลยรัศม์  ยอดยิ่ง
 
725 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิแบร 1. เด็กชายควาดา  ประดับหยก
 
1. นางสาวกลอยใจ  ปั้นติ๊บ
 
726 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษา
 
1. นางสาวรักษิณา  ใบสุขันธ์
 
727 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายอานนท์  พิสัยพงศ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยวัณณ์
 
728 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังหม้อ 1. เด็กชายพงศกร  กองชุ่ม
 
1. นางนวลน้อย  สินชู
 
729 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายเจตดิลก  คะคาย
 
1. นายเนตร  เทิดพาณิชย์
 
730 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ตาลี
 
1. นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
731 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายเอกรินทร์  เมฆแสน
 
1. นายชาติชาย  เวศตัน
 
732 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจตา
 
1. นายสมชาย  ชูจันทร์
 
733 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายรักษ์ชัย  จรูญจำปี
 
1. นายมีนา  ลุนบับภา
 
734 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายนาโช  อำรุงสาคร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
735 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายธวัชชัย  พฤกษ์สกุลไพร
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
736 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. นายอานนท์  มิ่งลักษมี
 
1. นางศิราวรรณ  จอมอุป
 
737 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายยงยุทธ  สาครอัมพร
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
738 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เคารพปรัชญา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
739 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงอุษา  ปฏิกา
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
740 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ยารังษี
 
1. นางสาววารุณี  ยศคำ
 
741 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงอารียา  จีมา
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
742 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงเกศณี  ดีสมปรารถนา
 
1. นายอมร  ดวงดอก
 
743 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธิป้อ
 
1. นางอำพร  เป็งใจ
 
744 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 7 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงวารุภรณ์  แดงหมด
 
1. นางเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
745 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ศักดิ์สถิตชัย
 
1. นางสาวสุภัญกานต์  อินสา
 
746 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  จือผล
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
747 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงธีดา  ประชาพึ่งพา
 
1. นางสาวเพลินพิศ  เบ้าทองหล่อ
 
748 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงกรองทอง  อมรใฝ่ประไพ
 
1. นางหทัยรัตน์  โกษา
 
749 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงดาว  บรรจงอเนก
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
750 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ศิริวรรณ์
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
751 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
752 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงพรสุดา  กรือสอ
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
753 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79.1 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญทวี
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
754 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงปราณี  เดชาไพร
 
1. นายโยคิน  อิ่มสาย
 
755 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงเกศริน  ทำเป็น
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
756 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงวรรณวิธู  ละเจ
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
757 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
758 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงดำ 1. เด็กชายธรรมชัย  แก้วปั๋น
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
759 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ปู่เจ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
760 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วตา
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
761 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
762 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นทีเชาว์
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
763 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงอาภาพร  สุจิตพงษ์
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
764 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.6 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนอแซ  มนัสพิพัฒ
 
1. นางสาวพีรณัฐ  มาลีแย้มอรุณ
 
765 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.8 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กหญิงอังคณา  เปอะศรี
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
766 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงสายชล  เต๊ะเง
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
767 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายกฤษฏิ์  ชาญธำรงกิจ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
768 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายอาทิตย์  พนาสุขสันต์
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
769 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นางปทุมรัตน์  ไชยวงค์
 
770 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงจุรีมาศ  ชุยถู
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
771 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
772 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กาวิล
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
773 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงดารา  ความมัง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
774 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ทินะ
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
775 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายสุมิตร  ซอทาโซะ
 
1. นางสาวพัชรียา  กาน้อย
 
776 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายต่อพงศ์  อุ่นอุดมวนา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  สุขกลางดง
 
777 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายพีพล  ปู่วัน
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
778 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงดำ 1. เด็กชายธรรมชัย  แก้วปั๋น
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
779 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กชายสุกฤต  สาระติ
 
1. นางวิไลวรรณ  แก้วทันใจ
 
780 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายชัชวาลย์  หยกสิริลาวัณย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เทิดนาธาร
 
781 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่สะเต 1. เด็กชายศรี  อำรุงสิงขร
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  กันทะยศ
 
782 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดงดำ 1. เด็กชายอนันต์  ปู่ดี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
783 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
784 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์อุด
 
1. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง
 
785 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
786 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล้าเจ
 
1. นางชลิดา  แสนเหนือ
 
787 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เป็งตา
 
1. นางสุลัดดา  กองสิงห์
 
788 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงวรรณิภา  มาลีจรูญ
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
789 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงทิพาพร  ปู่ทอง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
790 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแควมะกอก    
791 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบงตัน    
792 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงจิตสุภา  เคารพปรัชญา
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
 
793 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
794 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจนิสตา  ทองพิมพ์
 
1. นางอำพร  เป็งใจ
 
795 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สิงห์อุด
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
796 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงอารยา  ศรีมา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงศ์ไชยมูล
 
797 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โกฎคำลือ
 
1. นางกัลยา  ประสานเนตร
 
798 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
 
799 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่โขง 1. เด็กหญิงอัมพร  รำไพพนา
 
1. นายพิตรพิบูล  กิติมา
 
800 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงพรรณภสา  เหลืองหล้า
 
1. นายอมร  ดวงดอก
 
801 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บันเทิงใจ
 
1. นายชาญยุทธ  ตันหน้อย
 
802 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงดำ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วตา
 
1. นางศิริรัตน์  ไชยวงค์
 
803 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดีคำ
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
804 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ตาหมด
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
805 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนอแซ  มนัสพิพัฒ
 
1. นายสัจจา  ประชันกิจพัฒนา
 
806 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจ่าสีลา  จรูญกระดังงา
 
1. นางสาววรัญญา  ผาลัย
 
807 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายเอกรักษ์  อำรุงสิงขร
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
808 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายประกิต  เปะทัง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
809 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงสุดาพร  ปู่เสาร์
 
1. นางอ้อยทิพย์  อินไชย
 
810 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ประยูรเวียง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
811 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปรีชาโปร่ง
 
1. นางสุธินีย์  สุขใจ
 
812 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  แสวงสุข
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
 
813 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุษบาผ่องอำไพ
 
1. นางสุพัตรา  บุสสยา
 
814 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กหญิงทับทิม  กาวิน
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยวัณณ์
 
815 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงรศศิริน  แวนฮูริค
 
1. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
816 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 76.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงกรพิน  นามอุษา
2. เด็กชายครรชิต  นลินแก้ว
3. เด็กหญิงงามดี  ระพีเจิดสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บรรจงอเนก
5. เด็กชายชัยพัฒน์  พิภาคภพ
6. เด็กชายณัฐพล  ลิขเรศเพชร
7. เด็กหญิงตรีรัก  ระพีเจิดสวัสดิ์
8. เด็กหญิงทวีพร  น้อมเชีย
9. เด็กชายธนา  ธวัชฤกษ์
10. เด็กชายธัญวิบูลย์  ประยูรเวียง
11. เด็กหญิงธิดารันต์  ธวัชฤกษ์
12. เด็กหญิงธิติดาพร  ไพรพนากุล
13. เด็กหญิงธีรดา  อ้อนวาณี
14. เด็กชายธีระเดช  มั่งมีวิทยา
15. เด็กชายนพดล  นลินแก้ว
16. เด็กชายนภดล  ผลเชวง
17. เด็กหญิงผกามาศ  นลินแก้ว
18. เด็กหญิงพรสุดา  หมังเลอะ
19. เด็กหญิงภัทริน  กรัณย์ปราณี
20. เด็กชายภานุวัฒน์  แววพิราม
21. เด็กหญิงภาวิณี  รุจิภาสอัพร
22. เด็กชายภูมิรัตน์  นทีเชาว์
23. เด็กชายมงคล  โชคชัยวรรณศิริ
24. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บรรจงอเนก
25. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรหยกภูษิต
26. เด็กหญิงศรีวิลัย  อาสาพิทักษ์
27. เด็กชายศรีโย  พยุงชงโค
28. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พยุงกรรณิกา
29. เด็กหญิงสาณี  ธวัชฤกษ์
30. เด็กชายสายชล  รหัทศุภรงค์
31. เด็กชายสิทธิกัต  พยุงกรรณิกา
32. เด็กหญิงสุชานุช  เชาว์ยิ่งยง
33. เด็กหญิงสุนิสา  ครหยกภูษิต
34. เด็กชายสุรพงษ์  แฮแก้ว
35. เด็กหญิงสุรภา  ค้ำจุนสวรรค์
36. เด็กหญิงสุวรรณา  ครหยกภูษิต
37. เด็กชายอดับภัย  อาสาพิทักษ์ไพร
38. เด็กหญิงอรพินท์  นิลศิลา
39. เด็กชายแสนธรรม  ระพีเจิดสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉวีวรรณ์  ปาระดี
2. นายบุญชม  ขอนพืช
3. นางสุกัญญา  ธรรมดา
4. นายอมร  ดวงดอก
 
817 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คีรีสถาวร
2. เด็กหญิงกาญจนรัตน์  กรพินธุ์พยุง
3. เด็กหญิงธัญชนก  โปรดพนา
4. เด็กชายนิติธรรม  จังปวย
5. เด็กชายพิเชษฐ์  ไพบูลย์เฉลย
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ปู่เงิน
7. เด็กชายภูวันใหม่  นามอุษา
8. เด็กหญิงมลธิดา  ปรีชาโปร่ง
9. เด็กชายศิริศักดิ์  ประพาสพนา
10. เด็กหญิงอารียา  รักษาพนาวัลย์
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
818 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงกวินนา  เมืองมาหล้า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ปู่มา
3. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์คำ
4. เด็กหญิงดรุณี  ตาเตอะ
5. เด็กหญิงธันยชนก  วงค์พระบุตร
6. เด็กหญิงธันยพร  คำมาวัน
7. เด็กชายพงษ์เทพ  วนาลัยไพศาล
8. เด็กชายสมชาย  วนาลัยไพรศาล
9. เด็กชายอภินันท์  จอมอิ่น
10. เด็กชายแอ  ดากระสินธุ์
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
819 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายคมสัน  ปู่เงิน
2. เด็กหญิงชุติมน  ไพโรจน์รุ่ง
3. เด็กชายณัฐพล  ปู่ติ๊บ
4. เด็กชายธงชัย  ยางดี
5. เด็กหญิงปฏิญญา  ธาราการะเกด
6. เด็กชายยุทธรัตน์  อัมพรวนาลัย
7. เด็กหญิงวรนุช  ปู่ขาว
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ปู่ดอก
9. เด็กหญิงสุวัจนี  ปู่แกะ
10. เด็กชายเอกชัย  รดาธนาโชติ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สง่ารูป
 
820 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายชวนชัย  กรสินธุ์พยุง
2. เด็กชายทวี  สิงห์แก้ว
3. นายนายเทียนชัย  ก้านต่อดอก
4. เด็กหญิงน้องเมล์  ชิป๋วย
5. เด็กชายน้อยชาย  ก้านต่อดอก
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  บงเกียว
7. เด็กหญิงศุภมาศ  หมื่ยจาย
8. เด็กชายสิงคาร  แหย่พะ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  กูลา
10. เด็กหญิงอุษณีย์  เขาไกรลาศ
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
821 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายฐิติพงษ์  บงกชศรีจินดา
2. เด็กหญิงธนวรรณ  คำแสน
3. เด็กชายนรธีร์  จันทร์แดง
4. เด็กชายประกร  จานะ
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมคำ
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จำปีศรีไสว
7. เด็กชายศุภกิจ  แก้วพา
8. เด็กหญิงสายธาร  ตาคำ
9. เด็กหญิงสุนิษา  บงกชศรีจินดา
10. เด็กชายอมรศักดิ์  คงความชนะ
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
822 ศิลปะ ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 71.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาโน
2. เด็กหญิงชลีญา  จันทร์เอื้อง
3. เด็กหญิงมนทิรา  จันทรา
4. เด็กหญิงมาริสา  จันทร์ต๊ะทา
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ฝั้นเมา
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยะมัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  วนากำเนิด
 
823 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  โลแก้ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  นาเอก
3. เด็กหญิงพิชญานัน  ใจเมือง
4. เด็กหญิงวิภาวดี  จันสุข
5. เด็กหญิงศุภิสรา  สุริยะ
 
1. นางสาวสินีนาฎ  วงค์เนตร
 
824 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  พนาขุนเขา
2. เด็กหญิงฐิติวัลย์  มังแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปันตา
4. เด็กหญิงพรนภา  สมบัติท้องทุ่ง
5. เด็กหญิงพรรษา  อินตา
6. เด็กหญิงสุวิภา  ท้าวภิบาล
7. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยลังกา
8. เด็กหญิงโสมสุรีย์  โสมสุริยฉาย
 
1. นางสาวภัสดาภรณ์  บุญทา
 
825 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มาลี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตาสา
3. เด็กหญิงชุติพร  คิดชาญฉลาด
4. เด็กหญิงธัญชนก  สมคำ
5. เด็กหญิงลักษณาลี  มูลตุ่น
6. เด็กหญิงเอื้อมบุญ  แสนวงค์มา
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
826 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงราตี  พร้อมรักษ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีอ่างขาง
4. เด็กหญิงศิริพร  บ่งผง
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ธรรมขันธ์
6. เด็กหญิงสุธิดา  เป๊ะเละ
7. เด็กหญิงเกสร  โคะดี
8. เด็กหญิงเป็ดสวย  ปฐมพีสราญ
 
1. นางจิตกาญจน์  สมยศ
 
827 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงกิตติจยากร  คำมาวัน
2. เด็กหญิงพิมพกา  คิดชาญฉลาด
3. เด็กหญิงยุวดี  สิงห์บัว
4. เด็กหญิงสังวาล  บัวคมคาย
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
 
828 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ค้ำจุนพนม
2. เด็กชายชาญวิช  กรรณิกาผดุง
3. เด็กหญิงพนิดา  สุขใจ
4. เด็กชายภูมิภัทร  คีรีค้ำจุน
5. เด็กหญิงมิตรอรุณ  มากสุข
6. เด็กชายรักเกียรติ  ค้ำจุนคีรีมาศ
7. เด็กชายวราวุธ  ธดาสุขคีรี
8. เด็กชายวิบูลย์  กุศลกนก
9. เด็กหญิงศิรินธร  คีรีรำไพ
10. เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพ์พารุ่งโรจน์
11. เด็กหญิงสุภาพร  โหมะถู
12. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำตา
13. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พิมพารุ่งโรจน์
14. เด็กชายอดุลศักดิ์  สายลมเย็น
15. เด็กหญิงอัมภวรรณ  คำตา
16. เด็กหญิงเปรมิกา  กสินเลิศ
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
 
829 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงกีรติกาล  ผลกระดังงา
2. เด็กหญิงจารุณี  เต๊ะเง
3. เด็กหญิงชลลิสา  ผลโกมุท
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ญาณีกระจ่างพันธุ์
5. เด็กหญิงนรัญญา  ทูแก้ว
6. เด็กหญิงนันทกานต์  ทวีพระพร
7. เด็กหญิงพรรณิภา  ป้ออุด
8. เด็กหญิงมือลี  ลอยเจ
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  สายชลวิภา
10. เด็กหญิงสุธิดา  บรรณพตวิภา
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
830 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หล้ามา
2. เด็กหญิงกัลยา  เพลินพัฒนาชัย
3. เด็กหญิงชุติมา  โปธิยา
4. นายณัฐภาส  แสงสีบรรพต
5. นายดำรงค์  สมพงษ์อุทัย
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วังแก้ว
7. เด็กหญิงนวพร  คล้ายพวก
8. เด็กหญิงนันทวัน  นันทตระกูลวงศ์
9. เด็กชายบุญฤทธิ์  หารหม่อง
10. เด็กหญิงรจนา  ศรีสุวรรณ
11. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทาดี
12. เด็กหญิงสรารัตน์  หล้ามา
13. เด็กหญิงอาทิตยา  กิจจานุกิจศิลป์
 
1. นายจิตรพิสุทธิ์  ธนโชติชยุตม์
2. นางชลิดา  แสนเหนือ
3. นางสาวศรินยา  ดวงสัน
4. นางสาวสกาวรัตน์  แก้วบุญปัน
 
831 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  รำไพพนา
3. เด็กหญิงนิดา  รำไพคีรีมาศ
4. เด็กหญิงนิลุบล  ภูดัย
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจน้อย
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  อำรุงสาคร
7. นางสาวลีมอง  มิตรสาธิต
8. นางสาวสุขจันทร์  เขอะจี
9. เด็กหญิงสุนารี  พนารีรำไพ
10. เด็กหญิงสุวณี  จรูญโกมล
11. นางสาวสุวรรณ  ดาวเรืองจรูญ
12. เด็กหญิงอังคณา  นิลศิลา
13. เด็กหญิงอารียา  พนาสุขสันต์
14. เด็กหญิงเมทินี  รำไพสายชล
15. เด็กหญิงแอแด  มิตรสาธิต
 
1. นางสาวปัทมาพร  บัวชุ่ม
 
832 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงรัชนี  เคียงอมร
2. เด็กชายเด่นภูมิ  ยานะโค
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
833 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงดำ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  จั๋นโท
2. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วตา
 
1. นายนิรันดร์  มณีวรรณ์
 
834 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปาปัน
2. เด็กชายอัครวินท์  นามวงษ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  นามวงษ์
 
835 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายวราวุฒิ  ตุ้ยตามพันธุ์
2. เด็กชายวัชระ  พงศาสัตย์
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
2. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
836 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงกุมภา  อินต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสมัย  สุยะ
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
 
837 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ตรัยทรรศนีย์
2. เด็กหญิงสุดฟ้า  บุญตวย
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
 
838 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุขกำเนิด
2. เด็กชายยุทธนา  ใจเมืองออน
 
1. นางสาวพิชญาดา  สุขสวัสดิ์
 
839 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุตราสวรรค์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ธนันชัย
 
1. นายประเสริฐ  สานา
 
840 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงดารณี  จรูญจำปา
2. เด็กชายภูริเดช  นัยพีโชบล
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
841 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สมธิ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวทิวาพร  ชิณกธรรม
 
842 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายธนกาญจน์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายยศภัทร  ซางคำ
 
1. นางชลธิชา  ไชยแก้ว
 
843 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุรินต๊ะ
2. เด็กหญิงทิฆัฆพร  หล้าเต็น
 
1. นางสาวกรกช  ทองกร
2. นายทศพร  ทองกร
 
844 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายวราวุฒิ  ศานติคีรี
2. เด็กหญิงวาทินี  ไตรรัตนมงคล
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
845 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงพรธิดา  พงค์เกษมศานต์
2. เด็กชายสังข์ทอง  นาดี
 
1. นายกิติพันธ์  ทิประมูล
 
846 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  มูลแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  รอดอยู่ยืน
3. เด็กชายวราพรรณ  นาภา
 
1. นายจรรยา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
847 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายพะสิแด  พยุงชงโค
2. เด็กชายรุ่งเพชร  เลิศฤดี
3. เด็กชายอนุชา  ประเสริฐ
 
1. นางจิราพรรณ  จาตุนันท์
2. นายไมตรี  พิทาคำ
 
848 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กชายธนายุทธ  มัลลิกาหอมหวน
2. เด็กชายสุพิรักษ์  อิสรโอกาศ
3. เด็กชายสุรชัย  ม่อนประเสริฐ
 
1. นายสุริยา  กำมังละการ
 
849 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซิแบร 1. เด็กชายพิษณุ  เมธายอด
2. เด็กชายสุรดา  ชาญชนวุฒิ
3. เด็กชายสุวิทย์  พงศาสัตย์๋
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เปอลอย
 
850 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายธนพนธ์  กะผอ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ปู่หย้อง
3. เด็กชายศิริภูมิ  พูลเพิ่ม
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
 
851 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงนันทิดา  ปู่ดอก
2. เด็กชายพรทิตย์  ปู่ลอย
3. เด็กหญิงวรัญญา  สีนวน
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ
 
852 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตีนตก 1. เด็กชายนิพนธ์  ปู่แกละ
2. เด็กชายประพันธ์  ทาหมี
3. เด็กชายเจตนุพงศ์  คำมา
 
1. นางสาวนลินดา  ตาน
2. นายพรรณพัชร  ธีรนันทพงศ์
 
853 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 1. เด็กชายศตวรรษ  ใจมา
2. เด็กหญิงศศิธา  ปูไข่
3. เด็กชายเอกชัย  ติ๊บมา
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว
 
854 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  จำปีต์รีดุใส
2. เด็กชายธีรพงศ์  ธำรงสายชล
3. เด็กชายสมจิต  ไพรธิติ
 
1. นางสาวพรรณพิไล  ใจอินปัน
 
855 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กชายจตุรงค์  หม่องน่าน
2. เด็กชายภาคภูมิ  จันต๊ะอินทร์
3. เด็กชายสุทธินันท์  ตาสา
 
1. นางอรอนงค์  สิทธิกัน
 
856 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาไคร้ 1. เด็กชายนอยสัญญา  ตระกูลลิตา
2. เด็กชายพลจินดา  ชงโควิภา
3. เด็กชายเจตริน  แอลา
 
1. นายบุญชนะ  เครือทอง
 
857 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กชายกิจจา  แก้วโหว้
2. เด็กชายสราวุธ  แก้วปั๋น
3. เด็กชายเอกภูมิ  ปุ๊ดนะ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สุจา
2. นายวิสูตร  ไชยอัมพรจิตร
 
858 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายคเชนตร์  ใหม่ใส
2. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วคำ
3. เด็กชายธนวัฒน์  วังสิงห์
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
859 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กชายณัฐพล  ปู่ป๋า
2. เด็กชายพงศกร  พุกะ
3. เด็กชายเดชพล  ปู่ป๋า
 
1. นายพนม  สุรินทร์
 
860 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. เด็กชายดนัย  ปันเหมย
2. เด็กชายเดชา  ถามา
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  พรหมรินทร์
 
1. นายประยูร  โกฏธิ
 
861 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายพลากร  ชาติโชติสถาพร
2. เด็กชายสุทธิพจน์  คีรีบูนแดนไพร
3. เด็กชายสุวิชย์  ลิ่วระฆังทอง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สุจารักษ์
 
862 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กชายจันดา  แอวเชอร์
2. เด็กชายวิเชียร  ชาญพนากุล
3. เด็กชายสมหล้า  เลิศพันราย
 
1. นายชีพกำ  ดอยสูงสง่าช้างคำ
 
863 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายปรเมษฐ์  เป็งมา
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ใหม่หนู
3. เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วต๋า
 
1. นายสุเทพ  กันทะบุตร
 
864 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงนฤพร  สมโน
2. เด็กหญิงภาณิศา  โพธิปัด
3. เด็กหญิงศิรินภา  ตุยทัง
 
1. นางพิชญากร  ยศเดชากิตติ์
 
865 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายวีรชาติ  ปูนุ
2. เด็กชายศานติ  เงินถา
3. เด็กชายอนุชิต  ไก่นุ
 
1. นายบรรจง  คำหล้า
2. นายอนุพงษ์  ยาวุฑฒิ
 
866 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายธีรชัย  รำไพพนา
2. นายอนุวัฒน์  ศรหยกภูษิต
3. เด็กชายอาทิตย์  เลาดี
 
1. นางจิราพรรณ  จาตุนันท์
2. นายไมตรี  พิทาคำ
 
867 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  ตั๋นแก้ว
2. นายเกียรติพงษ์  มณีวรรณ์
3. นายเชิดพงศ์  แก้วฟู
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
868 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายพิทักษ์  ปู่เงิน
2. เด็กชายสมพงษ์  โภชนาการเด่น
3. เด็กชายอานนท์  ปู่ปา
 
1. นายวีระพล  วิริยาสกุล
 
869 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. นายพิทักษ์  อาชาสามัคคี
2. นายสุวิทย์  ชัยสร้างสรรค์
3. เด็กชายอุเทน  เรืองเพชรสกุล
 
1. นายจรรยา  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
870 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายนลธวัช  ทูแก้ว
2. เด็กชายมนัสชัย  สกุณาคีรี
3. เด็กชายอำพล  ผ่องศรีผล
 
1. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
871 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายสันติภาพ  สมหนู
2. เด็กชายสิทธิยุทร  จิราสิต
3. เด็กชายอภิยุต  โนจ๊ะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายอัศวิน  จันทร์ศร
 
872 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.5 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายนัทวัฒน์  หม่องน่าน
2. เด็กชายนุชาวัฒน์  ทนันชัย
3. เด็กชายภานุพันธ์  สุนันตา
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
873 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายนลธวัช  ทูแก้ว
2. เด็กชายมนัสชัย  สกุณาคีรี
3. เด็กชายอำพล  ผ่องศรีผล
 
1. นายนิรันดร์  ฝั้นศรี
 
874 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายดิสกุล  พัสดุดี
2. เด็กชายทัศนัย  จาละ
3. เด็กชายวันแล  ชาตรียินดี
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
875 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เลาหาง
3. เด็กชายอมรทัต  สิริแจงพงศ์
 
1. นายธนาวุธ  ไพศาลธารา
 
876 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1. นายกล้าณรงค์  ตุ่นกุณา
2. นายจักรกริช  เนียมเงิน
3. เด็กชายศราวุธ  ศรีพนม
 
1. นายประยูร  โกฏธิ
 
877 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กชายนิคม  จะแก่
2. เด็กชายราเชนทร์  สุอิ่ม
3. เด็กชายเกรียงไกร  จะเตอะ
 
1. นายบัณฑิต  กันธิวัง
 
878 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายจีราธิวัฒน์  เครือใจ
2. เด็กชายบูศรินทร์  ก้อนแก้ว
3. เด็กชายสดใส  โสมสุริยฉาย
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
879 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ศรหยกภูษิต
2. เด็กชายวิสาเดะ  ดีเง
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  เงแก้ว
 
1. นายกิติพันธ์  ทิประมูล
2. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
880 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 1. เด็กชายจิระยุศ  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาเลา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  คำดีโก๊ะ
 
1. นางทัศนีย์  ตั๋นแก้ว
 
881 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ดอยเสอ
2. เด็กชายศรัญญู  อำไพวนาลัย
3. เด็กชายศิริชัย  เมกคำ
 
1. นางสาวกุลยรัศม์  ยอดยิ่ง
 
882 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กชายธนวัฒน์  เดชยิ่ง
2. เด็กชายธนโชติ  พงค์ไพรวนารมย์
3. เด็กชายเอกวิทย์  ปินตาคำ
 
1. นายพนม  สุรินทร์
 
883 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กชายรุ่นธิพงษ์  ลาดูแฮ
2. เด็กชายสมรักษ์  ศรีจินดาบงกช
3. เด็กชายอิทธิพล  จอวา
 
1. นางสุมิตรา  วิชัย
 
884 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 65.66 ทองแดง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กอนแก้ว
2. เด็กหญิงโสรญา  ปลื้มใจ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หลักเสาร์
 
1. นายสิทธิพร  ศรีแสน
 
885 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายพัสกร  สมบูรณ์ชัย
2. เด็กชายศุภกร  จำธรรม
3. เด็กชายสุรเดช  คำสีแสง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
886 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายอานนท์  แพะแนะ
2. นายโปกัง  ศรหยกภูษิต
3. เด็กหญิงโสภา  สมัยอาทร
 
1. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
887 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายชัชชล  สายชลวิภา
2. เด็กชายภูวดล  ผลชงโค
3. เด็กชายวันเฉลิม  สุจริตค้ำจุนวงค์
 
1. นางสาวจิรายุส  กัญชนะ
 
888 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ซูฮ่วย
2. เด็กหญิงมือพู  อำรุงพนาลี
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
889 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายนัธพงศ์  ตาคำ
2. เด็กชายเจษฎา  ทาปัญญา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
 
890 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภายอง
2. เด็กชายณัฐพันธ์  สุภายอง
 
1. นางสาวเศรณี  มรกตคันโธ
 
891 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายมนต์ชัย  เลาหาง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไพศาลธารา
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
 
892 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกฤษณะ  ปินตา
2. เด็กชายหิรัณ  บุญสูง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
893 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ
2. เด็กหญิงพลอย  เศรษฐีกาญจน์
3. เด็กหญิงหล้า  พันธุ์วนาไพศาล
 
1. นางกัญญาภัทร  แก้วบุญเรือง
 
894 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายทรงกลด  โตปา
2. เด็กชายธารินทร์  อุ่นยาว
3. เด็กชายสมพงษ์  อิ่นคำมูล
 
1. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
 
895 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายกิตติคุณ  วงศ์อูบ
2. เด็กชายชวลิต  กันขัติ
3. เด็กชายสุทธิพร  จูแวน
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
896 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายบุญยวีร์  ศิลป์วิสุทธิ์
2. เด็กชายพงศ์ภัค  วันยาว
3. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
897 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชยานันท์  ยอดอุส่าห์
2. เด็กชายราชันย์  เชื่อมชิด
3. เด็กชายสุวิชา  กันทาดง
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
898 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายณัฐกานต์  วอง
2. เด็กชายดิ๊ผะ  ฟ้ากุศล
3. เด็กชายวทัญญู  ฟองตายา
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
899 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายกำปี  มังดี
2. เด็กชายพงศ์พิทักษ์  เลิศฤดี
3. เด็กชายโชคทวี  ดีลอย
 
1. นางสาวจิรายุส  กัญชนะ
 
900 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 1. เด็กชายชายณรงค์  สิงกันทา
2. เด็กชายทักษิณ  เสาร์ริว
3. เด็กชายสุขเกษม  ใหม่น้อย
 
1. นางณัฐฐินีย์  แก่นแก้ว
2. นายธีรพร  คำวิชัย
 
901 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงศรีวรา  ปู่จันทร์
2. เด็กหญิงแสงดาว  บุปผาสายชล
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
 
902 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เทพวงค์
2. เด็กหญิงวิยะดา  ไพศาล
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
903 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายธงชัย  จันป้อม
2. เด็กหญิงนุดา  คล่องดารณี
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
904 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุจิตรา  สวัสดิ์มนัสเพิ่ม
2. เด็กหญิงวิไลพร  ศักดิ์นำเพ็ญกุล
 
1. นายสมเกียรติ  ดำฤทธิ์
 
905 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงนะงะ  จะเตาะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  จะยอ
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ไพโรจน์พัสถาน
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชนกฤษ
5. เด็กหญิงวาผะ  หน่อชะเจ
6. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวนัฐริกา  คำใจ
2. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์
 
906 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงปราณี  อุดมธัญญากิจ
2. เด็กหญิงพรสุดา  ยิ่งคุณจัตุจัส
3. เด็กหญิงพลอย  ปู่หล้า
4. เด็กหญิงวรรณพร  พิมลอารี
5. เด็กหญิงวิภา  เบญญาบุษกร
6. เด็กหญิงสุนทรี  เลิศพระคุณ
 
1. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
2. นางสาวพัชรินทร์  คำน้อย
 
907 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมาเรือง
2. เด็กหญิงกาญมณี  ปัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปันคำ
4. เด็กหญิงวชิรินทรา  สิริใจ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  อิ่นใจ
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  เดินฉาย
 
1. นางกรรณิการ์  หน้อยดี
 
908 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงจิตรา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  ลาพอ
3. เด็กหญิงปณิดา  โกลา
4. เด็กหญิงพนิดา  ปู่จอ
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลวิภา
6. เด็กหญิงอรพรรณ  สกุณาไพร
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
909 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกิ่วลม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มีฉัยยา
2. เด็กหญิงนริศรา  โดดทอง
3. เด็กหญิงวิชาดา  ศรีชัยยนต์
4. เด็กหญิงศิริวิมล  ปาง้วน
5. เด็กหญิงสโรชา  คำมูล
6. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญปั๋น
 
1. นางอรอนงค์  สิทธิกัน
 
910 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาว  อนันต์บุญเขต
2. เด็กหญิงพรทิตย์  มาลัยศรีจินดา
3. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เลิศหลั่งหลาย
4. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เรืองอร่ามบงกช
5. เด็กหญิงสุดา  อาภรณ์เลิศกูล
6. เด็กหญิงสุวณีย์  คีรีบูนแดนไพร
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
3. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
911 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ปัญญาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ลาพอ
3. เด็กหญิงดวงดาว  ปรีดา
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เต๊ะเง
5. เด็กหญิงสุภาพร  กระพังเหิร
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หล้าพอ
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
 
912 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแตน 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วคำ
2. เด็กชายธนพนธ์  ผู้ป๋า
3. เด็กหญิงภัทรากูล  อุ๊ดศิลป์
 
1. นางสาวอำไพ  กันทะสิทธิ์
 
913 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปันศรี
2. เด็กชายนทีธร  ปันวาลีย์
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
 
914 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เขตจรัสแสง
2. เด็กหญิงบุษบา  ไพรัชชาตินิยม
3. เด็กหญิงอรนภา  ปวนคำ
 
1. นางจุนลารัตน์  เอกพงษ์
2. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
915 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายณัฐภาส  โปธิ
2. เด็กชายอัครเดช  อัยย์ตระกูล
 
1. นางศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
916 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อินคำ
2. เด็กหญิงจิรัจฌา  ตันปิน
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใหม่ใส
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
917 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงฐิติกา  ต๋าฝั้น
2. เด็กหญิงพิมพิกา  วังแก๋
3. เด็กหญิงภานุมาศ  วงเรือน
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วก๋องมา
2. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ
 
918 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ต๋าฝั้น
3. เด็กหญิงบุศราคัม  ธรรมวงค์
 
1. นางจันทรา  อ้ายจันแก้ว
 
919 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงพัชรา  ดีวัง
2. เด็กหญิงศรีพรรณ  พิไลนพ
3. เด็กหญิงสุวรรณ  อุดมพัฒนากุล
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
920 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  คีรีศรีจันดา
2. เด็กชายวัศพล   ปีทาง
 
1. นายอาณัตพงษ์  แก้วทา
 
921 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แดงธิยะ
2. เด็กชายเสกสันต์  กบกันทา
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
922 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ปิบัว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
923 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1. เด็กหญิงบุเซ  นุดา
2. เด็กหญิงสุดา  มะฮี่
3. เด็กหญิงเสาะวา  ชะรอย
 
1. นางสาวศินี  หาญใจ
 
924 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กหญิงวาทินี  ขอพรปฐพี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ผลคีรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลบรรพต
 
1. นางสาวพัชราพร  คำทา
 
925 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงจิรดา  กิจจานุกิจศิลป์
2. เด็กหญิงศิริพร  หน่อพิชญ์
3. เด็กหญิงแบละแฮ  กระดังงาผล
 
1. นางณรีกานต์  กิติตุ้ย
 
926 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กชายนุวัตร  ใหม่แก้ว
2. เด็กชายสาธิน  ปู่ทา
3. เด็กชายอุ้มบุญ  ปู่ผา
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
 
927 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เผ่ากตเวที
2. เด็กหญิงแสงมณี  ดอกเงิน
 
1. นางทองพูน  ใจซื่อ
 
928 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้ววงศ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  จันทร์ต๊ะมา
 
1. นางสาวศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
929 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงวรภรณ์  รื่นอารมณ์
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พมี
3. เด็กหญิงอลิษา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวประภาพร  ซอนเสน
2. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
930 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงญานิศา  ใจพันธ์
2. เด็กชายอภิยุต  โนจ๊ะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
 
931 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายพงศกร  เรือนสิงห์
2. เด็กชายวิชเยศ  ปัญญามูล
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
932 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายธวัช  บุญบวรนันท์
2. นายสุวิชัย  เปี้ยจันทร์
3. นางสาวอารีย์  แสนใจอิ
 
1. นายชรินทร์  คำภิไหล
 
933 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงสายสุดา  เพชรพงศ์ไพร
2. เด็กหญิงสุขใจ  วงศ์เกษตรกร
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  กสินเลิศ
 
1. นางสาวศิริพันธ์  ตุ้ยแก้ว
 
934 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงณัฐชา  แสงเพ็ง
2. เด็กชายมึทูจี  -
3. เด็กหญิงสุนิษา  วังสิงห์
 
1. นางอำไพ  นุสโร
 
935 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงวณัชยา  แก้วยะ
2. เด็กหญิงสุภัทรา  อุตมณี
3. เด็กชายสุรชัย  ยาโจ
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร
 
936 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ม่อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนาพร  เพลินอารมณ์
3. เด็กหญิงประภา  ม่อนประเสริฐ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
937 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงยี่พอ  พิมลอารี
2. เด็กหญิงสายชล  มัลลิกาหอมหวล
3. เด็กหญิงเนาะทูแฮ  มัลลิกาหอมหวล
 
1. นางนรีกานต์  กิติตุ้ย
 
938 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงพิไลกุล  คำมามูล
2. เด็กหญิงมีปรี  ดาวเรืองสดใส
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สมคำ
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
939 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงดารุณี  ภัสสรขจร
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เสริมไพริน
3. เด็กหญิงวิชุดา  มุติกัย
 
1. นายปัญญา  คำเนียม
2. นายสุรศักดิ์  ยงสุนทรรุ่ง
 
940 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงผกามาศ  เลิศพันราย
2. เด็กหญิงศุภชัย  พนาอำรุง
3. เด็กชายแพะจัง  มิตรสาธิต
 
1. นายสมพรรณ์  มาลาคุ้มชีวี
 
941 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายจะบู  ดาซอ
2. เด็กชายสุกา  พะเลนอย
3. เด็กหญิงไพจิตร  พิลาสชวนพิศ
 
1. นางสาวพัทรณภางค์  พลนาค
 
942 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงจิราพร  ประยูรเวียง
2. เด็กหญิงดาริกา  แสงท้าว
3. เด็กหญิงแสงจันทร์  รจิตไสว
 
1. นายวราวุธ  การะบูรณ์
 
943 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กชายธีรภัทร์  เขียวแปน
2. เด็กหญิงรัชนิดา  คำศรีพล
3. เด็กหญิงสินินาถ  ไชกิติ
 
1. นายคงกช  เจภูติ
 
944 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กชายชินรัตน์  ไพรพนากุล
2. เด็กชายปฏิพล  ดีสมปรารถนา
3. เด็กชายเกียรติชัย  รำไพพนา
 
1. นายวิเชียร  คำแปง
 
945 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  ศรีมา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จาเรือน
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
946 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขุนตื่น 1. เด็กหญิงคลินี  ใจสดใส
2. เด็กหญิงนงคราญ  จังแฮ
3. เด็กหญิงพจมาน  เก่งผสานคุณ
 
1. นายสุรชัย  ใจวารี
 
947 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เทอะลอย
2. เด็กชายปฏิพล  บรรพตธรรมดา
3. เด็กชายสิทธิเดช  แก้วตา
 
1. นายสุริยา  กติกาธรรม
 
948 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงผ่องพิศ  ศรีอำภา
2. เด็กชายภานุมาส  เสาร์อุด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ปินตาอินทร์
 
949 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กชายชาคริต  บือสอ
2. เด็กชายพรชัย  ดีคำ
3. เด็กชายศุภชัย  ปู่เงิน
 
1. นายธนกฤต  ทาบุรี
2. นายเมธา  จันทร์วงศ์
 
950 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงพงษ์ลัดดา  พลตโชดม
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชาญพนากุล
3. เด็กหญิงสมร  จำนงจามิกร
 
1. นายธงชัย  เกษมศิริลักษณ์
2. นางสาวอุบล  ดวงต๋า
 
951 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงวรรณิดา  กาโมทย์
2. เด็กหญิงอภิวัฒน์  มงคลรุ่งสุวรรณ
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
952 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงกาญจนพร  ศรีอาจ
2. เด็กหญิงฐิติมา  เป็งเมืองมูล
 
1. นายอดิศักดิ์  อินต๊ะปัญญา
 
953 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่บวน 1. เด็กหญิงวาสนา  ทาแก้ว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ปินทา
3. เด็กหญิงอุทุมพร  เทียนจันทร์
 
1. นายเอกชัย  ถามณี
 
954 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ยานะ
2. เด็กชายสงกรานต์  ชาวอินเอก
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ปัญญามา
 
955 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สายชลศรีจินดา
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญทา
3. เด็กชายโยธิน  ธารายืนยง
 
1. นายเอกพงษ์  โปธามูล
 
956 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงชลธิชา  กระดังงาพยุง
2. เด็กหญิงพันพัสสา  สายชลค้ำจุน
 
1. นางสาวราตรี  โปะคา
 
957 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายปฏิพล  ฟ้าเกษมศานดิ์
2. เด็กชายภัควัฒน์  ม่อนประเสริฐ
3. เด็กชายเยล่า  ชาตรียินดี
 
1. นายอุทก  จิระพงษ์
 
958 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายยสินทร  แสนเมืองมา
2. เด็กชายสิทธิกร  เจอสา
3. เด็กชายอรุณ  สันติวาสดี
 
1. นายอุดมศักดิ์  โปริมอย
 
959 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาวี
2. เด็กชายสุริยา  บุญทา
 
1. นางหทัยรัตน์  โกษา
 
960 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มอญสันเที๊ยะ
2. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นางธนพร  แสงปราช
 
961 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายธัชชัย  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  อินทรมงคล
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร
 
962 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ปู่ผา
2. เด็กชายวรากร  ปู่ดอก
 
1. นางภาริตา  ทิพย์สุวรรณ
 
963 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแปลง 2 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  แก้วยะ
2. เด็กหญิงนริศรา  สิริใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิกา  โนมา
 
964 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายกวิน  จันทร์หล้า
2. เด็กชายจีราธิวัฒน์  เครือใจ
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
965 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กชายธวัชชัย  สายชลรำไพ
2. เด็กชายอัมรันค์  วุฒิศีลวัต
 
1. นางฐานมญ  โอฬารธนพร
 
966 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สถิตวนา
2. เด็กหญิงพิสมัย  พรชัยกิตติกุล
 
1. นางสาวอาทิตยา  แสงทอง
 
967 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กชายณัฐพล  สีดำ
2. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วปั๋น
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม
 
968 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายจุมพล  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กชายชัชวาลย์  หยกสิริลาวัณย์
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
969 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงพินภา  ถาอิน
2. เด็กชายสุทธิรัตน์  ปู่ก่ำ
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
970 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  แตะวอ
2. เด็กหญิงรุจิรา  ต้นหนองดู่
 
1. นายประเสริฐ  สานา
 
971 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ติถู
2. เด็กหญิงสุธิดา  วุฒิศิลวัต
3. เด็กหญิงแสงดาว  พลทวิช
 
1. นายดำรงศักดิ์  อุ่นทา
2. นายปัญญา  คำเนียม
 
972 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงทิวาพร  ก้านขุด
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  อำรุงสาคร
3. เด็กชายวิทยา  ดีเง
 
1. นายวิเชียร  คำแปง
 
973 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายภัทร  ตั๋นแก้ว
2. เด็กหญิงเพชรลดา  เรือนปลี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นางสาวินิติยา  โนจิตร
 
974 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงนุชรี  กติกาชีวิน
3. เด็กหญิงวชิรญา  จารุมาโนชญ์
 
1. นายณัฏฐพัชร  ตาคำ
 
975 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงจิรนุช  ไชยคำ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ยะมัง
 
1. นางสาวกัญชพร  วิเชียร
 
976 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายฐิฏิพงษ์  บงกชศรีจินดา
2. เด็กชายระพี  แสนวงศ์มา
3. เด็กชายสามารถ  สุมงคลลาภ
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
977 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายนิคม  ดิเกล
2. นายประทีป  กติกาธรรม
3. เด็กชายพะเบลจัง  แฮแก้ว
 
1. นางสาวพวงเพชร  วงค์จี๋
 
978 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปู่ลู
2. เด็กชายศิวดล  ปู่ขาว
3. เด็กชายสุขสันต์  ปู่ทอง
 
1. นายธนกฤต  ทาบุรี
2. นายเมธา  จันทร์วงศ์
 
979 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายชุรีพร  ศรีใบหนา
2. เด็กชายพอจัง  ศรีใบหนา
3. เด็กชายสุภา  ศรีใบหนา
 
1. นายภัทรพงศ์  เปลา
 
980 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายจักกฤษณ์  ปินไชย
2. เด็กชายธาราดล  ติ๊บเป็ง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เล้าคำ
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
 
981 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงกฤษณา  วรรณศักดิ์
2. เด็กหญิงมนต์นภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีนันตา
 
1. นายแสวง  หลุยบุญเป็ง
 
982 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เลาหาง
2. เด็กหญิงพิมเพ็ญ  สาครสุขเกษม
3. นายโชคชัย  รติเมธาชน
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
983 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายรุ่งเกียรติ  หล้าเลื้อม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ธรรมสอน
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
984 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กมุทผดุง
2. เด็กหญิงอัมภาวรรณ  กมุทผยุง
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
985 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงสมพร  กันทา
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  เชื้อเพชร
 
1. นางสาวรุจิเรข  กันทะใจ
 
986 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 1. เด็กหญิงจริยา  ภาวัตอร่ามศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  สิงขรค้ำจุน
 
1. นางฐานมญ  โอฬารธนพร
 
987 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงบุณยนุช  ร่มพุทธรักษา
2. เด็กชายปกรณ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายอังคาร  วงค์มะโน
 
988 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วผัด
2. เด็กชายอดุลย์  จันโน
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
989 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายชวัล  สาครสุขเกษม
2. เด็กชายประพัฒน์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ชัยพรม
 
990 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายภานุพงษ์  ชีรวัฒน์
2. เด็กชายศรชัย  เทา
 
1. นางสาวราตรี  โปะคา
 
991 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงนภาพร  จำรูญไพร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จะเมาะ
 
1. นางสาวปราณี  จะซือ
 
992 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงลัดดา  สายชลรำไพ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพารุ่ง
 
1. นายชัยรัตน์  ปิโข่
 
993 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงพงศกร  ชัยคำร้อง
 
1. นางสาววรวลัญช์  จัตุกุล
 
994 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิชชา  ปัญโญ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  วงษ์ไชยมูล
 
995 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงชนนิการต์  จันแก้ว
2. เด็กชายศราวุธ  กมุทผยุง
 
1. นางมณฑิรา  หมื่นรังษี
2. นางสาวอานันท์นิตย์  สุรินทร์ตา
 
996 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยานะคำ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก้วอูก
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ต๋าคำ
 
997 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายบุศรินทร์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายสดใส  โสมสุริยฉาย
 
1. นางสาวจิราภา  ลาดปาละ
 
998 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กชายณัจฉริยา  ต๋าต๊ะ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ปันแก้ว
3. เด็กชายอดิเชษฐ์  ตามา
 
1. นายคงกช  เจภูติ
2. นางถนอมศรี  ติใหม่
 
999 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงวนาสี  จรูญจำปา
2. เด็กหญิงสุมาลี  จินดาพิรุณ
3. เด็กหญิงโปะดี  รหัสศุภรงค์
 
1. นางสาวทิพย์มณี  ดวงคำมูล
 
1000 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  ปันยาว
2. เด็กชายสิริราช  บุญทา
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ปัญญามา
 
1001 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปริชญา  กุลวรารัตน์
2. เด็กหญิงลัดดา  อัศวพฤกษ์ไพร
 
1. นายเชษฐา  ฝั้นเมา
 
1002 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กชายมุลุ  ปรางค์ทวี
2. เด็กหญิงวารุณี  มูลอย
3. เด็กหญิงศิริพร  อิสรโอกาส
 
1. นางสาวพัชราพร  คำทา
 
1003 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายฐิตินันท์  กันทะนิล
2. เด็กชายวีรพงษ์  ด้วงฟู
 
1. นางธนพร  แสงปราช
 
1004 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กิตติชนม์วรกุล
2. เด็กชายภูริภาคย์  แปงเจอร์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ไวยวาทย์
 
1005 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  สุกิตดิกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เคารพปรัชญา
3. เด็กหญิงอริษา  วิภาสังขร
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
2. นางสมพร  สุภา
 
1006 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กชายพงศกร  มาเขียว
2. เด็กชายอัฐวุฒิ  น้อยมูล
 
1. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์
 
1007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงกนกพร  ดูทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงปรารถนา  ดูทรัพย์เจริญ
3. เด็กหญิงสิริกร  สุจริตจันทร์
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
1008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1. เด็กชายทักษิณ  กันทะคำ
2. เด็กชายอนันตสิทธิ์  สุกใส
 
1. นายณัฐวัฒน์  บุญทวี
 
1009 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายนนทชัย  รินแก้ว
2. เด็กชายวชิระ  สุขถา
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
1010 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 1. เด็กหญิงดาริน  สุขสม
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  นาครินทร์
 
1. นางสาวธนารัตน์  เต็มใจ
 
1011 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สังหวล
2. เด็กหญิงรุจยา  ต้นหนองดู่
 
1. นายประเสริฐ  สานา
 
1012 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายชัยพร  บงกชผดุง
2. เด็กชายธวัชชัย  ธวัชฤกษ์
 
1. นายเกรียงไกร  วุฒิรัตน์
 
1013 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ลี
2. เด็กชายเตชากร  ดีคำ
 
1. นายนิติพงษ์  ปิยาโน
 
1014 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายคามิน  กูลา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  ไทยภูเขา
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา
 
1015 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  จูแวน
2. เด็กหญิงวีรวรรณ  เล้าคำ
 
1. นายเกรียงไกร  กุลวิเชียร
 
1016 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสบลาน 1. เด็กชายอัครพล  กุสุมไพร
2. เด็กชายโยจ่า  พิลาศชวนทิศ
 
1. นางสาวอัมพิกา  ใจก่อง
 
1017 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายธีรวุฒิ  จูแวน
2. เด็กชายอนุสรณ์  อิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสมศรี  ตาสา
 
1018 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กหญิงพรดา  สมแก้ว
2. เด็กหญิงศศิชา  วรรณา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  อุปธรรม
 
1019 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงวชิรภรณ์  ดงดินดำ
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กันธิวงค์
3. เด็กหญิงเตที  แดเชอร์
 
1. นางสาวมนทกานต์  อุ่นแก้ว
 
1020 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงชลิตา  ปู่วัน
2. เด็กหญิงธิวาพร  พลอยกัลยานะ
3. เด็กหญิงเรวดี  ปู่จั๋น
 
1. นางสาวจริยา  สิงห์คำมา
2. นางวีรญา  ยศอาลัย
 
1021 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงพัชรา  ปู่แกะ
2. เด็กหญิงมาริสา  แย่ว๊ะ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  คำต๋า
 
1. นางนันทวัน  ปัญญามา
2. นางมีนา  ปันต๊ะทา
 
1022 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. นางสาวจันทกานต์  จันทร์เป็ง
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  เหล่ายาวิละ
3. นางสาวรัตนมล  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางสาวนิภา  ทับทอง
 
1023 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงธิพอ  ธุวมลฑล
2. เด็กหญิงผกาพรรณ  คีรีการุณวงค์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ธุวมลฑล
 
1. นางนรีกานต์  กิติตุ้ย
 
1024 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  อุปแก้ว
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ทิพย์อนันติกุล
3. เด็กหญิงวิไลพร  เข็มงาม
 
1. นางอรทัย  ยศเมธา
 
1025 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 1. เด็กหญิงจรรยา  ดีคอย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  น่อชะเจ
3. เด็กหญิงเตอเลอ  เอกเอราวัณ
 
1. นายภัคพงศ์  สิงห์วงค์
 
1026 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปู่อ้าย
2. เด็กหญิงณหทัย  สิงขรค้ำจุน
3. เด็กหญิงสิรินาถ  ปู่ดอก
 
1. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
1027 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปันยาว
2. เด็กหญิงอัญชลี  ปุ๊ดคำมูล
3. เด็กหญิงอาภาพร  โนแหย
 
1. นางสาวประไพ  ตาคำ
2. นางวิไลพร  ก๋าวิน
 
1028 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใบหนา 1. เด็กหญิงพอพะ  ศรีใบหนา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชุติภาสรวี
 
1. นางนันทภัค  สุนทรวัฒนา
 
1029 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงรจนา  สร้อยฟ้า
3. เด็กหญิงวทันยา  สิงห์บัว
 
 
1030 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจิติมา  โกมุุทผดุง
2. เด็กหญิงพรสุดา  อำรุงพนาลี
3. เด็กหญิงรัศนีย์  ค้ำจุนคีรีมาศ
 
1. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
1031 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงศศิมา  สุจริตจันทร์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปู่ทราย
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ใจวรรณ์
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
1032 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กหญิงจริยา  พรมปินตา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โปทา
3. เด็กชายพงศกร  รูสม
 
1. นางกุลนันท์  ปัญญจักร์
 
1033 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีคำ
2. เด็กหญิงอารียา  จงดีหาญชัย
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  สุขศรีวนาลัย
 
1. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
1034 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธีรนัย  คำปาต๋า
2. เด็กชายพงศธร  ชัยโย
 
1. นายฉัตรชัย  ตาเบอะ
2. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
1035 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงนิยาลักษณ์  พึงพุฒ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มิตรสาธิต
3. เด็กหญิงแกละเต  มิตรสาธิต
 
1. นายอัฐพล  นาฝั้น
 
1036 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายพิทักษ์  รัศมีไพรวัลย์
2. เด็กหญิงพิสมัย  โท๊ะคำ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  พิไลนพ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
1037 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  อร่ามประภาส
2. เด็กหญิงอังคณา  มาลัยจรูญ
3. เด็กหญิงเสน่ห์  มาลีจรูญ
 
1. นางนงคราญ  ไชโยกาศ
 
1038 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายสุภาพร  ถิ่นถาน
2. เด็กชายสุรเดช  นันธวัฒน์
 
1. นายศุภธณิศร์  น้ำคำ
 
1039 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  สุขกอง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มณีวรรณ์
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กาละวิชัย
 
1040 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงมาริชา  ชาตรียินดี
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ม่อนประเสริฐ
3. เด็กหญิงแสงเดือน  อิสระโอกาส
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
1041 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาไคร้ 1. เด็กหญิงกัลยา  พงค์ก้าวหน้า
2. เด็กชายปุแอ  บุษบาวิภา
 
1. นางสาววรากรณ์  วรินทร์
 
1042 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงดลยา  ว่องกีฬา
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  หมดสังข์
3. เด็กหญิงวรนุช  เพลินพัฒนาดี
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
2. นางสมพร  สุภา
 
1043 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงจิติมา  โกมุทผดุง
2. เด็กหญิงพรสุดา  อำรงพนาลี
3. เด็กหญิงรัศนีย์  ค้ำจุนคีรีมาศ
 
1. นางนริศรา  จันตายศ
2. นายศิลป์นคร  หิรัญกนดธร
 
1044 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงจางส้าง  แดเซอร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใจน้อย
3. เด็กหญิงสุนิสา  ผลวิญญู
 
1. นางสาวสุริญา  บุษดาคำ
 
1045 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วดอก
2. เด็กหญิงศุภมาส  สุแก้ว
3. เด็กหญิงแสงเทียน  จันทร์หล้า
 
1. นายสว่าง  คำปิ่น
 
1046 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงกิตติมา  อารยปัญญา
2. เด็กชายธีรเดช  ใจเป็ง
 
1. นายชัยรัตน์  ปิโข่
 
1047 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจริยา  จันตาบูรณ์
2. เด็กหญิงภัทรดา  สุกใส
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
1048 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงวันดี  อิสระโอกาส
2. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ฐิตถาวร
3. เด็กหญิงไพรวรรณ  พิไลนพ
 
1. นางนิภา  ทับทอง
 
1049 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนวัต  กาวีระ
2. เด็กหญิงมัณฑณา  ปาทะ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาววรรณา  วิชา
 
1050 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงนริศรา  การเวกจรูญ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ษมากมลชัย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  อำรุงคีรี
 
1. นายศิลป์นคร  หิรัญกนกธร
2. นางสาวเบญจวรรณ  กันใหม่
 
1051 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพาน  เลาจาง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายสมเกียรติ  ดำฤทธิ์
 
1052 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงประกายดาว  ต่างใจรัก
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  แก้วสุขใจ
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
1053 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไคร้ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประยูรยินดี
2. เด็กชายพรเทพ  สุภัคจตุพร
3. เด็กหญิงรินลดา  พงศ์ก้าวหน้า
 
1. นางสาวชญาณ์รัฎฐ์  มะโนรัตน์
2. นางสาวสุทธิกานต์  อินตา
 
1054 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงพรนภา  ชาญพนากุล
2. เด็กหญิงพรภัทร  อภิไพวัลย์
3. เด็กชายอะน่า  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นางสาวรุ้งราวัลย์  ศรีโปฎก
 
1055 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงอัมพิกา  บุญเขียว
2. เด็กชายเจษฎา  ทาปัญญา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  นาสมศรี
 
1. นางธนพร  แสงปราช
2. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
1056 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายจิรภัทร์  ฝั้นติ๊บ
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ตาลี
 
1. นางรัชฎา  นามวงษ์
 
1057 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายทินกร  เสนากุล
2. เด็กชายพายุ  ปิ่นประยูนต์
 
1. นายจีรศักดิ์  เจริญวรรณ์
 
1058 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายฤทธิเดช  โนทา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์หวน
 
1. นายธนพล  กมลหัตถ์
 
1059 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงเกวลี  พิทักษ์ไก่ป่า
2. เด็กชายเซมู  พิทักษ์ไก่ป่า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร  สุขใจ
 
1060 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงมณฑิรา   ค้ำจุนคงคา
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
1061 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงณัฐกร  โชคชัย
 
1. นางเนตรนภา  อัมโรสถ
 
1062 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงอรัญญา  สอนธิ
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
1063 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.99 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงณัฐฌา  โยธานันท์
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
1064 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 73.32 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายอนุสรณ์  โรจน์กาญจนสุวรรณ
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
1065 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงวิสสุตา   มูลตุ่น
 
1. นางสาววราภรณ์  สุขหยอม
 
1066 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 65.99 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายขุนพล  เขียวหน่อเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  คงแดง
 
1067 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64.66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. สามเณรหนุ่ม  คำลือวงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณ  พุทธวงศ์
 
1068 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
1069 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกมุทผดุง
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
1070 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงจริยา  กุณาหย้อง
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.64 เงิน 4 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพา  ดารากาญจนา
 
1. นางสาวชลธิชา   ปันทะ
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.32 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ต๋าคำ
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
1073 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.32 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุขสมพนารักษ์
 
1074 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.65 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  คงสาย
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
1075 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 65.32 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กหญิงชนธิดา  ผาแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  คงแดง
 
1076 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงชลลดา  หลังบะ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
1077 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. นางสาวปราณี  ดอกเงิน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
1078 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายศุภกิจ  แก้วพา
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
1079 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงศิรินญา   ปุกแก้ว
 
1. นางสาววิชญาพร   วรรณโกฏิ
 
1080 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.32 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายภิรมย์พร  โจเรือน
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 66.32 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิภาคงคา
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
1082 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายชนะภัย  วีระ
 
1. นางฐิติยา  ชัยวงค์
 
1083 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กชายอรรคกร   องค์เผ่
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
1084 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 1. เด็กชายกษิดิศ  ติใหม่
 
1. นางถนอมศรี   ติใหม่
 
1085 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงณัฐกร  โชคชัย
 
1. นางเนตรนภา  อัมโรสภ
 
1086 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจตา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ
 
1087 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เขียวมัง
 
1. นายเอกชัย  สายทอง
 
1088 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงอมรรุจี  ศานติสุขคีรี
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  วันนะ
 
1089 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงลัทธิดาวรรณ  ถนอมคีรี
 
1. นางสุจินต์  สรณะรังสรรค์
 
1090 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงสิรินาถ  จันทร์ซุย
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม
 
1091 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   กระสิทธุ์ยืนยง
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา
 
1092 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ใจธรรม
 
1. นางสุรีย์พร  เบญจศศิกุล
 
1093 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ตันโหยง
 
1. นางปรัศนียา   แสนคำฟู
 
1094 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงสุวัจจี  จันทร์สุพัท
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม
 
1095 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีวรรณ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
1096 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงอทิตยา  ใจเป็ง
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
1097 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทับพรหม
 
1. นางสาวสุจินดา  อินวอ
 
1098 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กหญิงธัญญานุช  วงค์ตัน
 
 
1099 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กหญิงดลพร  คำโด
 
1. นางสาวสุคานี  นาถา
 
1100 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
1101 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อินต๊ะ
 
1. นางศิริวรรณ   ใจสุดา
 
1102 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ
 
1103 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายธนดล  วงค์แก้ว
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
1104 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายนราวิชญ์  เป็งหล้า
 
1. นางสาวพีรณัฐ  มาลีแย้มอรุณ
 
1105 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงปราณี  สวัสดิ์นที
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
1106 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงเกวลิน  ดาวเรืองเฉิดฉาย
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
1107 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านบ่อสลี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมจิตร
 
1. นายพงศ์ปณต  ปัญญา
 
1108 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 1. เด็กหญิงชนัญญา  ปวงคำคง
 
1. นางสาวลลิกา  อินถา
 
1109 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. นางสาวคนึงนิจ  ดอกเงิน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
1110 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายจิตเทพ  แสงจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
1111 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงวริยา  อุ่นยาว
 
1. นางสาววิชญาพร   วรรณโกฏิ
 
1112 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ตันมา
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
 
1113 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  สิงห์พัฒนาเมือง
 
1. นางกัญญา  โพธินาม
 
1114 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายสันติภาพ  สมหนู
 
1. นายปิยะ  อินต๊ะคำ
 
1115 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงอรุณี  อุตรโยธิน
 
1. นายวัชรพงษ์  ปาละวันนา
 
1116 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงอุไรพร  ชงโคสุดโสภา
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
1117 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงเยาวภา   หน่อพิชญ์
 
1. นางวริษา  ภีระมูล
 
1118 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายปรัชญา  ทวีทรัพย์ใหม่
 
1. นางสาวอลิษา  พริบไหว
 
1119 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  คำแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
1120 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อำไพธารา
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
1121 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รูดู
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
1122 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ปู่กรู
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
1123 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงจารุมน  โสภากัญญา
 
1. นางสาววริษา  ภีระมูล
 
1124 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กหญิงโปะดี  รหัสศุภรงค์
 
1. นางสาวราตรี  สิทธิ์คงตั้ง
 
1125 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ  จันทร์ซุย
 
1. นางสาวปาริฉัตร   คำงาม
 
1126 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 71.33 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงบุญนิศา  ทาคำ
 
1. นางณปภัช  ยอดเมือง
 
1127 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงวิลัยพร  พิศาลวนาลี
 
1. นายจักรพงษ์  ทะระมา
 
1128 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  หาญเมือง
 
1. นางสาวพีรณัฐ  มาลีแย้มอรุณ
 
1129 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงแคทลียา  ตันเขียว
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชมพู
 
1130 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วโม
 
1. นางสาวปภาดา  หน่อใหม่
 
1131 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชนะวงศ์  ดีคำ
 
1. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
1132 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงราณี  หล้าเดือน
 
1. นางสาวยุรีย์  จันทร์ขาว
 
1133 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงพลอยเพชร  ตือวัง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
1134 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงลักษิกา  บุญทวี
 
1. นางสาวจินตนา  ทาใจ
 
1135 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กหญิงมัลลิกา  กะทุ
 
1. นางสาวนริศรา  จันทร์คำ
 
1136 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงโส๊ะแด  ปราศจากอิทธิพล
 
1. นางสาวอลิษา  พริบไหว
 
1137 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
1138 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ดอกเงิน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
1139 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมาพร  ชาติโชคสถาพร
 
1. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
1140 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายชนะัวงศ์  ดีคำ
2. เด็กชายดีจัง  หลังบะ
3. เด็กชายธนะพงษ์  กะผอ
4. เด็กหญิงพวงทอง  ปู่ผัด
5. เด็กหญิงรัชนี  รอแก้ว
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวนิตยา  สายเครือติ๊บ
 
1141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กหญิงอารยา  ปู่ปัด
 
1. นางสาวภูษณิศา  นาถธราดล
 
1142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีแสง  ศักดิ์บำเพ็ญกุล
 
1. นายจักรพันธ์  ดารากาญจนา
 
1143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กชายกิติชัย  คีรีธาดาสุข
2. เด็กชายจิตรภัทร  ปู่มุก
3. เด็กชายยงยุทธ  ปู่มุก
4. เด็กชายอรรณพ  เงินดี
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปู่หล้า
6. เด็กชายเจษฎา  โพงแก้ว
 
1. นายมังกร  ใบทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์  สุภาศรี
 
1144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นขจรไกล
2. เด็กชายชัยรัตน์  มัลลิกาหอมหวน
3. เด็กหญิงธนัญญา  มาธุศรสวรรค์
4. เด็กหญิงวรรณธิณี  พิมลอารี
5. เด็กชายสมชาย  ศุภรนานา
6. เด็กชายอภิชัย  มัลลิกาหอมหวน
 
1. นายวัชรพล  ดลภักดี
2. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
3. นางสาวสุมาาลิน  เลาย่าง
 
1145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กชายณัฐพล  มิตรสาธิต
2. เด็กชายธนพงศ์  พัลลภศิริ
3. เด็กชายพีรณัฐ  พาราสรรเสริญ
4. เด็กชายวีระศักดิ์  เลิศพันราย
5. เด็กชายสมชาย  ประเสริฐ
6. เด็กชายัชรพล  ธารารำไพ
 
1. นายธีรพงษ์  เป็งใจ
 
1146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.63 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วีระ
2. เด็กชายณัฐวุฒ  จำรัสภูมิ
3. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยชมภู
4. เด็กชายวินัย  จั๋นแก้ว
5. เด็กชายสิงหราช  หน่อยเอ้
6. เด็กชายเกษม  เดชาคำ
 
1. นายอุทัย  เยาวนา
 
1147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บรรจงอเนก
2. เด็กชายนพดล  นามอุษา
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เขตจรัสแสง
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  พยุงกรรณิกา
5. เด็กชายลีพะ  นลินแก้ว
6. เด็กชายวันชัย  รำไพพนา
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางสาวศศิวิมล  กันธิวา
3. นายอมร  ดวงดอก
 
1148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.96 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายดลวัฒน์  สายลมเย็น
2. เด็กชายธนพัฒน์  สุภัคจันทร์
3. เด็กหญิงนันทกานต์  วิมลธารา
4. เด็กชายผูกพัน  ส่องแสงอาภาพร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อำรุงพนม
6. เด็กหญิงเนาวรัตน์  กมุทพยุง
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
1149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กชายดนัย  ยะกัน
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ตาขัน
3. เด็กหญิงอริศรา  จันทร์มูล
4. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปัญญาแก้ว
5. เด็กชายอาทิตย์  วิภามาลัย
6. เด็กชายโกวิท  วิศาพัฒนาพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัตร  สุขใจ
 
1150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75.96 เงิน 8 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กชายจิรชัย  ปู่เงิน
2. เด็กชายปัญญา  หล้าติ๊บ
3. เด็กชายภัคพล  เสาร์คำ
4. เด็กหญิงมยุรี  ปู่อ้าย
5. เด็กชายอดิเทพ  ปู่ดอก
6. เด็กหญิงเย็นจิต  เทา
 
1. นายนรินทร์  รังสรรค์
2. นางสังวาลย์  มณียารัตน์
 
1151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.96 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 1. เด็กชายชัยพร  พาณีเฟื่องฟู
2. เด็กชายชัยพร  สุพอ
3. เด็กชายทองบุญ  ชาญชนวุฒิ
4. เด็กชายทีผะ  หน่อไพรสน
5. เด็กชายปิมู  ลิซอ
6. เด็กชายอภิชาต  สาธิตบุญ
 
1. นายกร  อินต๊ะพันธ์
 
1152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปู่คำ
2. เด็กชายกฤษฎา  ชีเธอร์
3. เด็กชายชัยพนธ์  อาลี
4. เด็กชายชาติชาย  แดเธอร์
5. เด็กชายธนกร  ทาหมี
6. เด็กชายพีรพล  วังแก๋
 
1. นางสาวศรีพิรุณ  สุใจคำ
 
1153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิทธิ
2. เด็กชายชัชชัย  ใจปา
3. เด็กชายณณัฐ  มาวิน
4. เด็กชายทินนกร  วงค์เรือน
5. เด็กชายธรรค์  ตีวงค์
6. เด็กชายปรเมษฐ์  สุขตั๋น
 
1. นายนิคม  โชติชื่น
 
1154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายชัยพิสิทธิ์  เลาว้าง
2. เด็กชายนิรันดร์  เลาว้าง
3. เด็กชายปฏิพล  เลาย้าง
4. เด็กชายมานิตย์  เลาย้าง
5. เด็กชายยศวัฒน์  เลาย้าง
6. เด็กชายเลกาหลู่  ไม่ระบุนามสกุล
 
1. นายทศพร  ณ เชียงใหม่
 
1155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 1. เด็กชายจิรายุทธ  โพธาติ๊บ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สมจักร
3. เด็กหญิงนภัสรา  ตั๋นยะ
4. เด็กชายปวริศ  เปอะสี
5. เด็กหญิงปองอนงค์  คำวงษา
6. เด็กชายอนันต์  บานหฤทัย
 
1. นางนงลักษณ์  สุยะ
 
1156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายกิตติ  กันทะ
2. เด็กชายชนญชัย  ศิริ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  จิตติสุรัตน์
4. เด็กชายธีรภัทร  แลสันกลาง
5. เด็กชายนภดล  ชุมพลภัคดี
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  ใจตา
7. เด็กชายสาธิต  กาลันดร
8. เด็กชายอมรเทพ  อรุณทรงพร
 
1. นายธนากร  เมืองคำ
 
1157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กมุทพยุง
2. เด็กหญิงธิยาพร  การะเกดผดุง
3. เด็กหญิงนฤมล  วิภากระดังงา
4. เด็กหญิงพิทยารัตน์  อมตปรีชา
5. เด็กหญิงวรัญญา  สายลมเย็น
6. เด็กหญิงวราภรณ์  อำรุงพนม
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  บือแกระ
8. เด็กหญิงสุมิตรา  คีรีมาศบำรุง
 
1. นายจตุพงศ์  วรส
2. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
 
1158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กชายณัฐอานนท์  มีมัง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ปู่หล้า
3. เด็กชายวิชชากร  ตุยทัง
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ก๋าใจ
5. เด็กชายศุภกิตติ์  ตามะ
6. เด็กชายอนุวัตร  พิมสาร
 
1. นายสรรค์ธวัฒน์  สมป้อม
 
1159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วังพุททรง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วโหว้
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแสน
4. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วตั๋น
5. เด็กชายภูวนัย  อินต๊ะ
6. เด็กชายวทัญญู  ปาระหมู่
7. เด็กชายวิชัย  ก้อนซาว
8. เด็กชายศุภกิจ  วงทองดี
 
1. นายถนอม  จินะเป็งกาศ
2. นางอำไพ  โนชัย
 
1160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กชายกามู  เฟื่องยศพินิจ
2. เด็กชายครรชิต  เฟื่องยศพินิจ
3. เด็กชายจ่าพอ  มาธุสรสวรรค์
4. เด็กชายชาติชาย  หน่อไพรสน
5. เด็กชายณรงค์  พลเตโชดม
6. เด็กชายล่าสุ  หน่อพิชญ์
7. เด็กชายอภิพล  หน่อพิชญ์
8. เด็กชายเอกชัย  พลเตโชดม
 
1. นายวัชรพล  ดลภักดี
2. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
3. นางสาวสุมาลิน  เลาย่าง
 
1161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเตียนอาง 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ปู่วัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นะเสอ
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ปู่มองผอ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  อำรุงพนาลัย
5. เด็กหญิงดวงดาว  โหมะถู
6. เด็กหญิงทินมณี  คำต๋า
7. เด็กหญิงนุจรี  ปู่ลู
8. เด็กหญิงอรทัย  มาลีศรีธารา
 
1. นายมังกร  ใบทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดินันท์  สุภาศรี
 
1162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กชายชัยรัตน์  อำรุงธารา
2. เด็กชายชารี  อำรุงธารา
3. เด็กชายทวีชัย  ศิริธัญพจน์
4. เด็กชายภานุพงษ์  ประเสริฐ
5. เด็กชายมีชัย  ศิริธ์ญพลน์
6. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ชงโคพดุง
7. เด็กชายอินทนนท์  ใจสดใส
8. เด็กชายเฉลิมศิลป์  รุ่งเรืองเลิศไพศาล
 
1. นายเสริมศักดิ์  สองนา
 
1163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 1. เด็กชายกาส่อ  เชืื้ื้อสายวิบูลย์
2. เด็กชายดำรง  ตินุ
3. เด็กชายผดุง  อภิชัยศรีเลิศ
4. เด็กชายพาสุพะ  ไม่ระบุนามสกุล
5. เด็กชายวันชาติ  วนาศิลป์
6. เด็กชายวิชิต  ดงดินดำ
7. เด็กชายสวัสดิ์  ศิลป์ชัยก้องคีรี
8. เด็กชายอภัทรพงศ์  ดีกุ่ย
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
2. นางสาวนภาพร  เพชรเขียว
3. นายภานุ  จันทร์ชม
 
1164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปู่โหนะ
2. เด็กชายศิริรัตน์  สุภัคจันทร์
3. นายสุรชัย  สุภัคจันทร์
4. เด็กชายสุรวุฑ  ศรีสุข
5. เด็กชายอนุรักษ์  ปู่ดี
6. นายอภิสิทธ์  แสงสว่าง
7. นายไชยยันต์  การเอกพยุง
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
1165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. นายจันทร์  เฟื่องยศพินิจ
2. นายดาลิ  หน่อไพรสน
3. นายทวี  มิลลิกาหอมหวาน
4. นายศรชัย  ชาญพนากุล
5. นายศุภชัย  หน่อพิชญ์
6. นายสมชาย  เฟื่องยศพินิจ
7. นายเนติพงษ์  โสภากัญญา
8. นายโพริ  มัลลิกาหอมหวาน
 
1. นายสุทธิพงษ์  เจริญกุล
 
1166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงชไมพร  เล้าคำ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุภายอง
3. เด็กชายณัฐพันธ์  สุภายอง
4. เด็กชายธีระนัย  ปาง้วน
5. เด็กหญิงนลัทพร  สมเสาร์
6. เด็กหญิงพิมผกา  แก้วโม
7. เด็กหญิงรัชดี  จันทร์ซุย
8. เด็กหญิงวราลี  ห้อมมูล
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จูแวน
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ลาโซ
 
1. นางสาวพิมพิมล  ศรีโชค
 
1167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ฮ่องกือ
2. เด็กหญิงชลิตา  ปู่วัน
3. เด็กหญิงธิวาพร  พลอยกัลยา
4. เด็กหญิงพรนภา  ปู่เดือน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปู่เงิน
6. เด็กหญิงวราภรณ์  รื่นอารมณ์
7. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พมี
8. เด็กหญิงอลิษา  ปู่หล้า
9. เด็กหญิงเรวดี  ปู่จั๋น
 
1. นางอดิศร  เคหไพบูลย์
2. นางสาวอัมพร  ปาทะ
 
1168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงกฤษณา  พงศ์ไพรร่มเย็น
2. เด็กหญิงฐิติพร  วนาลัยนิมิต
3. เด็กหญิงปทุมพร  เพชรพงไพร
4. เด็กหญิงพัชรี  ปู่ดอก
5. เด็กหญิงรัชนี  กะแจ
6. เด็กหญิงสิวลัญน์  พิมลแขเวหา
7. เด็กหญิงสุภลักษณ์  พิมพารุ่งโรจน์
 
1. นายชูชาติ  สกุณาคีรี
2. นางรัตติกานต์  สกุณาคีรี
 
1169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายจตุพล  การบูรณ์
2. เด็กชายชัญญา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงญาณนันท์  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  คำสุข
5. เด็กหญิงนภาพร  อินต๊ะ
6. เด็กชายพรรพษา  ชาวลุ่มบัว
7. เด็กหญิงศิริไพร  บัวรินทร์
8. เด็กหญิงสิริกร  คำสุข
9. เด็กหญิงสิริเกษ  วันดิถี
10. เด็กหญิงอังคณา  ธรรมจารี
11. เด็กชายอานนท์  กันยาธง
12. เด็กหญิงโสภิดา  ตาสิติ
 
1. นางธัญรัตน์  โยธาวัง
 
1170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อิ่นคำ
2. เด็กหญิงกัญฐิกา  คำวิน
3. เด็กหญิงจริยา  กุฯาหย้อง
4. เด็กหญิงจิรัจฌา  ตันปิน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวิน
6. เด็กชายณัฐนนท์  ยาวิละ
7. เด็กชายณัฐพล  มัอินต๊ะ
8. เด็กหญิงดาวนิล  ยิ้มหนองโพธิ์
9. เด็กหญิงนันทกานต์  สารอูป
10. เด็กชายนิรันดร์กร  หม่องคำ
11. เด็กชายปราการ  เมืองมานิตย์
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  มาคา
 
1. นางสาวยุพิน  มูลสืบ
 
1171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงญาณิสา  อินต๊ะพันธ์
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  อุปนันท์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิทธิออน
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
1172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวารี  สายชลอัมพร
2. เด็กหญิงสุธีรา  อัมพรคีรีมาศ
3. เด็กหญิงสุนารี  โชติสกุลเลิศ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทะมงคล
 
1173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงจิตนัสสูต  หน่อพิชญ์
2. เด็กหญิงยุวดี  ลีซอ
3. เด็กหญิงวราพร  อโรชาเกษมศรี
 
1. นางสาวอุบล  ดวงต๋า
 
1174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาจุก 1. เด็กหญิงชนาพร  จินาตอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จินาใจ
3. เด็กหญิงเกตนภา  ดีวงค์
 
1. นายอัครวรรธน์  ยศเดชากิตต์
 
1175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กหญิงจิตมาส  แปงแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  สุขธะนะ
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  มูลติ๊บ
 
1. นางสาวศศิปภาดา  ดวงแก้ว
 
1176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงนันทนี  ธานีมั่นคงเดช
2. เด็กหญิงภัทรภร  ธานีมั่นคงเดช
3. เด็กหญิงหล้าดา  นาลา
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
2. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย
 
1177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทะอินทร์
2. เด็กหญิงนัชชา  สมเสาร์
3. เด็กชายภานุเดช  ลาโซ
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ผักหวาน
2. นายรัตภูมิ  กันนิกา
 
1178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงธนพร  ปันสลี
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ตันมูล
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีมา
 
1. นางพิชญากร  ยศเดชากิตติ์
 
1179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สมจิตต์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กาวิน
3. เด็กหญิงนภัสกร  เจ็กกุณา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทนันชัย
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
1180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ระพีเจิดสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เชาว์ยิ่งยง
3. เด็กหญิงโบโซ้ง  ผลเชวง
 
1. นายวรชัย  ภิรมย์
2. นางศิรินทิพย์  ปิยธรรมวิบูลย์
 
1181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงกัญญานี  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงวราพร  ถามัง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  น่านกาศ
 
1. นางจุไรรัตน์  ชับกาวิล
 
1182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห่างหลวง 1. เด็กหญิงมนัสพร  มิตรสาทิต
2. เด็กหญิงรุจิรา  พนาค้ำจุน
3. เด็กชายวีระยุทธ  มิตรสาธิต
 
1. นางสาววลัยพร  พรมจินา
 
1183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปู่ปิก
2. เด็กหญิงพัชรารัตน์  จั๋นดัง
3. เด็กหญิงสุวนา  วรนารถฤดี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ญาณะวงษา
 
1184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วหิน
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  ตู่ตัง
3. เด็กหญิงรินรดา  วังแก๋
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
1185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ธำรงกระสินธุ์
2. เด็กหญิงธิราพร  หน่อพอ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เพียรชอบไพร
 
1. นางสุภัญกานต์  อินสา
 
1186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โชคสรรค์สร้าง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ค้ำจุนสิงขร
3. เด็กหญิงสุวณี  หอมกลิ่นผกาไพร
 
1. นางพัฒน์นรี  สรรสอน
 
1187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงดรุณี  บุปผาศรีโสภา
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงสมฤดี  สาครอัมพร
 
1. นายสันติภาพ  น๊ะดอก
 
1188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงจุติพร  คำใจ
2. เด็กหญิงดาวรุ่ง  จันตา
3. เด็กหญิงไพลิน  ธานีมั่นคงเดช
 
1. นางสาวรดิวันต์  ราชภัณฑ์
2. นางเอมอัชนา  วงค์น้อย
 
1189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วโหว้
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เป็งดี
3. เด็กหญิงสิริยากร  หล่อใจ
 
1. นางอัจฉรา  วิรัศมี
 
1190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกฤษดา  การบูรณ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จตุพรเรืองรอง
3. เด็กหญิงอรณิช  ปู่อ้าย
 
1. นางเยาวภัทร  ประมวล
 
1191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายมิตร  ปู่อิน
2. เด็กหญิงอำไพ  ปู่มา
3. เด็กหญิงเตือนใจ  ปู่ไก่
 
1. นายมนชัย  รัตนวรรณี
 
1192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยโย
2. เด็กชายนพดล  หม่องคำ
3. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  กันธิยะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทนันชัย
2. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
1193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ไพศาลธารา
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
2. นางสาวนัยนา  จินะป๊อก
 
1194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงบัวบาน  ติ๊บแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวดี  ปู่ดอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ชัยกาวิล
 
1195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงมือลี  นทีเชาว์
2. เด็กหญิงลิพะ  แคบือไทย
3. เด็กหญิงโสภา  ดอกไม้
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
1196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนาเกียน 1. เด็กหญิงมาช่า  กุลกิตติชัย
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  นิมิตบรรพจ
3. เด็กหญิงหน่อพอเย  ปรีชาไพร
 
1. นางสาวอัมพวรรณ์  ใจสวน
 
1197 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายทิวากร  สิงขรวิภา
2. เด็กหญิงธนารีย์  ศาสนมิติ
3. เด็กชายรัตติพงศ์  ปฐมบวรทัต
 
1. นายธวัฒน์ชัย  ภูคะเณร
 
1198 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายสิทธิโชติ  วงคำปวน
2. เด็กชายอภิชัย  ทาฟู
 
1. นางสมจิตร  ไตรสีห์
 
1199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญปัน
2. เด็กหญิงวันวิสา  ศรีอ่างข่าง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  บุญชุ่ม
 
1200 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายจิตรเทพ  แสงจันทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  เสนาลัย
 
1. นางวิไลลักษณ์  หลีทำ
 
1201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงธาลวิมล  ธรรมสอน
2. เด็กชายบัลลังค์  ปุกแก้ว
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณ
 
1202 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงญาณิน  คำปาลี
2. เด็กหญิงนิชดาพร  ธิดา
 
1. นายจรัสพงษ์  ใจวงค์
 
1203 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กหญิงสุธิดา  จั๋นดัง
2. เด็กหญิงสุธืดา  ปิดทัง
 
1. นางสาวมยุรา  กันทะหลั่น
 
1204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
2. นางสาวพิชญา  วงศ์แคะหล้า
 
1205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงพรพรรษา  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิชยา  สุแฮ
 
1. นางสาวอรพรรณ  ทรเทพ
 
1206 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายธนดล  ปู่ดอก
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุธิคำ
 
 
1207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงศิตาภา  ใจมั่นคง
2. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์เรือน
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณ
 
1208 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฉิมพลี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แบนถี
2. เด็กหญิงดลพร  คำโด
 
1. นางสาวสุคานี  นาถา
 
1209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาปูน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นทีเชาว์
2. เด็กชายประชัน  ไผทพิเชษฐ์
 
1. นางสุจินต์  สรณะรังสรรค์
 
1210 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เขียวมัง
2. เด็กหญิงสิริผกา  ศิริหมี
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
1211 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายกิติกร  สายรัตน์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จาติ
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
1212 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายฉัตรหิรัณย์  ปันแดง
2. เด็กชายธนพล  สุกใส
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
1213 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประวิง
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ใหม่ปา
 
1. นางสาวสุพรรษา  ผ่องใส
 
1214 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายฐิตินันท์  ยะมัง
2. เด็กชายศศิํธร  จินาต๊ะ
 
1. นายจตุรงค์  คำมะนาง
 
1215 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายชานนท์  โดะมา
2. เด็กหญิงดวงดาว  วันกาศ
 
1. นางมีนา  กันทะยอม
 
1216 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายวรัญชิต  ขัติวงศ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  เรือนปลี
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
2. นางสาวนิตยา  พวงจันทร์
 
1217 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กชายธนา  ถามัง
2. เด็กชายธรารักษ์  พรหมเสน
 
1. นางสุมิตรา  เกิดผล
 
1218 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงนภสร  ณ ปัญญา
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ยศศรีเคน
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
1219 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงดารุณี  เลาย้าง
2. เด็กหญิงปราณี  เลาว้าง
 
1. นายชัยวุฒิ   พรหมปัญญา
 
1220 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงสราวุฒิ  ทาวัน
2. เด็กชายสุพิชฌาย์  ตั๋นแก้ว
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
1221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายจิรพงษ์  มหาวรรณ์
2. เด็กชายวีรยุทธ  ปู่เป็ด
 
1. นางจิตรา  เมืองโอด
 
1222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 95.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงศิริพร  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอรัญญา  วงค์เดือน
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
1223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 74.77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  หล้าใจ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปู่หล้า
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ชัยกาวิล
 
1224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 68.1 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงวราศิริ  ดีมืด
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ต๋าวงค์
 
1. นางทับทิม  ชัยชะนะ
 
1225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 67.62 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรัชนก  ปิยาโน
2. เด็กหญิงสุวิมล  ปละแดง
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรหมเสน
 
1226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ใจอ้าย
2. เด็กหญิงลิปิการ์  พุทธวัตร์
 
1. นางปิ่นแก้ว  จันตาวรรณ
 
1227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใหม่นวล
2. เด็กหญิงมนัสชนก  มีสัตย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  ปัญโญ
 
1228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ยอดแตง
2. เด็กหญิงศิริเทพ  เทพติ๊บ
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  นาระต๊ะ
 
1229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายศรัญญู  กาโมทย์
 
1. นายดำรัส   ชัยชนะ
 
1230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายวิทวัส  รัตนพรม
 
1. นางสร้อยเพชร  วารี
 
1231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงอาริษา  กันทะแก้ว
 
1. นางจุฑามาศ  จันทร์ศร
 
1232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ปันต๊ะ
 
1. นางสุพรรษา  ผ่องใส
 
1233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายทรงเกียรติ  วงค์คำ
 
1. นางแสงจันทร์  ยองรัตน์
 
1234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กชายโยธิน  ปู่เสาร์
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทระรส
 
1235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 0 - โรงเรียนบ้านแม่งูด 1. เด็กชายอนุชิต  ดวงแก้ว
 
1. นายวารุตม์  วิรัศมี
 
1236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายยสินทร  กรกเย็น
 
1. นายพัธวุฒิ  ลังกาพินธ์
 
1237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายวีรชัย  เลาว้าง
 
1. นายธนธรณ์  เลาว้าง
 
1238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 76.76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลใต้ 1. เด็กหญิงพรรณเพ็ญ  เป็งถา
 
1. นายณัฐวัฒน์  บุญทวี
 
1239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 51.35 เข้าร่วม 4 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  สาครสุขเกษม
 
1. นายปริตร  ยืนยงคีรีมาศ
 
1240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงเมษา  แก้วปั๋น
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อภิชัย
 
1241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 0 - โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ไหวยะ
 
1. นางสาวดานุรัตน์  จันทระรส
 
1242 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ตาเตอะ
 
1. นางจันทร์ฉาย  พรมเสน
 
1243 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงชนัญญา  ม่วงคำ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
1244 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วงศ์แต๋
 
1. นางสาวเบญจา  แจ้งสี
 
1245 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สมคำปา
 
1. นางสุภาวรรณ  สีสด
 
1246 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรัทธานนท์
2. เด็กชายภูมินันท์  ธนันไชย
3. เด็กชายอดิศร  สมใจ
 
1. นางพิมลพรรณ  คำติ
 
1247 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กหญิงจิราภา  ปุ๊ดปา
2. เด็กหญิงดาราพร  เผือกมี
3. เด็กชายปิยพนธ์  ติ๊บคำ
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
1248 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กชายหิรัญญา  สุดใจ
2. เด็กชายอดิเรก  โม๊ะแก้ว
 
1. นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม
 
1249 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายชัยยุทธ  จือผล
2. เด็กชายพิศมัย  กูลา
 
1. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
 
1250 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กหญิงดรุณี  ตระกูลสาทร
2. เด็กชายภูวดล  สาระติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
1251 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กชายจุมพล  อินต๊ะเผือ
2. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์แจ่ม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาจักร
 
1252 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายประพันธฺ์  นพรัตน์พงษ์ไพร
2. เด็กหญิงสุจิตรา  คงฐิติไท
3. เด็กชายสุทธิภัทร  รักษาประเพณี
 
1. นายอนุภาพ  โพธิ
 
1253 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยโย
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กะแก้ว
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ผลกรรณิกา
 
1. นายบัญชา  โป๊ะคำ
2. นางมัลลิกา  โทนแก้ว
 
1254 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายพันธกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายศุภกร  มาลี
3. เด็กชายสุธิพงษ์  จันทร์ตา
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
1255 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายพงศกร  พรสกุลไพศาล
2. เด็กชายสิงหา  อินเหมือน
3. เด็กหญิงสุระชาติ  โอชะเสน
 
1. นายจำนงค์  ยี่นาง
 
1256 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปง 1. เด็กหญิงบัวบาน  ติ๊บแก้ว
 
1. นางชลธิชา  ไชยชนะ
 
1257 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายธนากร  ศรีแก้ว
2. เด็กชายศุภพร  เกษมสุขคง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วันนะ
 
1258 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายภีรยุทธ  คำมูล
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  คำเจริญ
 
1. นางรจน์สุคนณ์  สุรินทร์โต
 
1259 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลอย 1. เด็กชายวิชัย  คีรีสถาวร
2. เด็กชายสุพจน์  คงคาค้ำจุน
 
1. นายสุวรรณ  ตาสา
 
1260 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายจักรภัทร  ปู่วัน
2. เด็กชายศิวนาถ  กะยอ
3. เด็กชายเดชาธร  ปู่มูล
 
1. นายจรัล  เดชตา
2. นางอัญชลี  สุรินทร์
 
1261 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางครก 1. เด็กชายชูชัย  รัตน์เฉลิม
2. เด็กชายวีรวัฒน์  จรัสฟ้า
3. เด็กชายเอกชัย  เคียงอมร
 
1. นายสมพร  ปนันคำ
 
1262 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สร้อยฟ้า
2. เด็กชายดิลกธรรม  ต๊ะลู้
3. เด็กชายธนโชติ  ใจเรือน
 
1. นายติณณภพ  หลวงมณีวรรณ
 
1263 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายณัฐพล  ชัยสม
2. เด็กชายปกิภาณ  รูดู
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปู่เงิน
 
1. นายประวุฒิ  ฟองคำ
 
1264 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กชายอนุชา  ใจสดใส
2. เด็กชายเพชรไพร  ราษฎรสรรเสริญ
3. เด็กชายไพศาล  ใจสดใส
 
1. นางสาวอธิฐาน  ปันงาม
 
1265 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายธนา  ปุ๊ดพรม
2. เด็กชายปรีชา  สุภาแดง
3. เด็กชายอานนท์  อาสาเมือง
 
1. นายพรชัย  แก้วอุ่น
2. นางพรพิมล  ไวยกุล
 
1266 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเปียง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ก๋าหล้า
 
1. นางสาวรัศมีแข  พุทธิพิทักษ์วงศ์
 
1267 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กชายติ๊ชู  จอแต๊ะ
 
1. นางกชพร  กาพย์ชา
 
1268 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ตะติยะ
 
1. นางธัญญรัตน์  โยธาวัง
 
1269 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุย 1. เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สนธิคุณ
 
1270 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กชายวิศรุต  ชัยชนะ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยะมัง
 
1271 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหลวง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปู่คำ
 
1. นายสุพล  แสงจันทร์
 
1272 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 1. เด็กชายทินกร  สุกเต๋จ๊ะ
 
1. นางรจน์สุคนณ์  สุรินทร์โต
 
1273 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนัทมล  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพิน  สมบูรณ๋
 
1274 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังท่อ 1. เด็กหญิงดาราพร  เผือกมี
 
1. นางทรรศพร  เขตคาม
 
1275 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์สม
 
1. นางสาวเครือวรรณ  ปัญญาจักร
 
1276 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 1. เด็กหญิงวาสนา  บุตรทา
 
1. นางสาวธิติพรรณ  มูลอุด
 
1277 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโค้งงาม 1. เด็กชายณัฐพล  ทาเงื่อง
 
1. นางสมควร  แสนสามกอง
 
1278 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มูลละ
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
1279 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กหญิงอลิชา  ธนโชติมงคล
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  หงษ์เขียว
 
1280 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกองหิน 1. เด็กหญิงเกศกนก  ยอดเงิน
 
1. นางจันทนา  จินดาวงศ์
 
1281 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงวิลาสินี  โกนมูล
 
1. นางชนิดา  เรืองสวัสดิ์
 
1282 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 1. เด็กหญิงกิรติพร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสุพัตรา  โปธิมอย
 
1283 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มณียังค์
 
1. นางจิรวรรณ  ล้อลำเลียง
 
1284 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76.8 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เรือนคำงาม
 
1. นางรัตติกร  นามลือ
 
1285 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 75.8 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงรสนันท์   ใจเร่ง
 
1. นางพรพิมล  ยารังษี
 
1286 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 1. เด็กชายกฤษพล  แก้วฟู
 
1. นางสาวแสงวรณ์  ตาสอน
 
1287 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายนิคม  ศรีกุนะ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  หล้าเสาร์
3. เด็กหญิงวรธาร  บุญวรรณ
 
1. นางสาวชนิกานต์  คำติ
2. นางพรรณี  แก้วอุ่น
 
1288 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงวนิดา  โตเชอ
2. เด็กหญิงวริศรา  พุฒเรือง
3. เด็กชายเทพทัต  ทาฝั้น
 
1. นางชนิดา  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
 
1289 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 1. เด็กชายธีรภพ  ปู่จันทร์
2. เด็กชายธีรยุทธ  ลีกู
3. เด็กชายวรชิต  ปู่สุข
 
1. นางสาววิลาสินี  ดีอุ่น
 
1290 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ระวิรุ่ง
2. เด็กชายบุญสม  คงคาผล
3. เด็กหญิงลานนา  รุ่งโรจน์ประชาชื่น
 
1. นางสาวมัทนา  ชุ่มเรือน
 
1291 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กชายกวีกานต์  กระดังงาพยุง
2. เด็กชายพรชัย  โม่หมี่
3. เด็กชายสุภาวิกา  ปู่กรู
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมบ่อ
2. นางเนตรนภา  นันต๊ะยศ
 
1292 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกวิน  สถิรกุลพงศ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  จ่อลอย
3. เด็กชายสุวิทย์  มะเชอพะ
 
1. นางสาวนิภาพร  จันทร์ดี
 
1293 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กชายพีรวัส  โปธิ
2. เด็กชายวรเมธ  ยิ่งสูง
3. เด็กชายศิริโรจน์  ไพรวันเพ็ญ
 
1. นางดวงใจ  อุตธิ
2. นางผ่องพรรณ์  บัวว้อง
 
1294 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายกนก  ศรีสกุลเสาวภาคย์
2. เด็กชายนนธวัฒน์  พิทักษ์หทัยวงษ์
3. เด็กชายสิริชัย  ขันแก้วน่าน
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ด้วงคำ
 
1295 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมโน
2. เด็กชายปฏิวัฒน์  ผุยใจ
3. เด็กชายพงศ์ปณต  ทับทั่ง
 
1. นางพรพิมล  ยารังษี
 
1296 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงนภาพร  อนุรักษ์พนาศรี
2. เด็กหญิงวรางคณา  จานเหล็ก
3. เด็กหญิงสรินทรา  เพลินพัฒนาดี
 
1. นางวันทนา  ก้อนแก้ว
2. นางสุกัญญา  สุทธติกานต์
 
1297 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านวังกอง 1. เด็กชายชัชวาล  บุญทา
2. เด็กชายวรัญญู  ปู่ปั๋น
3. เด็กชายอโนทัย  สุภา
 
1. นางอนงค์พร  ปัญญาใจ
 
1298 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กชายจุลจักร  เครือปิน
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  อึ่งเว้ย
3. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีแสน
 
1. นางดารา  ปะระดี
2. นางสาคร  คำปาตา
 
1299 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กชายณัฐพนธุ์  ทาลา
2. เด็กชายธีรเทพ  ใจใส
3. เด็กชายรัตนพงษ์  ตาสา
 
1. นางนารินี  กันทารักษ์
 
1300 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กชายดนุเดช  คำดี
2. เด็กชายธีรภัทร  ปู่คำ
3. เด็กชายอภิชัย  เคียงอมร
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดอกดวง
 
1301 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงศุภขวัญ  ย่างแสนทอง
3. เด็กชายอัครเดช  เลาหาง
 
1. นางสาวมนสิชา  เรือนแก้ว
 
1302 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คะปานา
2. เด็กชายพัธรพล  อรประภา
3. เด็กชายวรเมธ  ทาหมี
 
1. นางทองศรี  ปัญญาหลี
 
1303 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแปลง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์เรือน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  มาติ
3. เด็กชายอัศวพงษ์  ยานิวงศ์
 
1. นางสาวมนธิชา  พิศจาร
 
1304 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใหม่นวน
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ชุ่มกาศ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โทะยะ
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ชุ่มกาศ
 
1305 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านอูตูม 1. เด็กชายณัฐยศ  ปรัชญาภูวดล
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ทิพมณีสีรุ้ง
3. เด็กชายโกศัลย์  คมชายชาญ
 
1. นางสาวปนิดา  รินใจ
2. นางลัดดา  ลิ่วมโนเงิน
 
1306 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านแม่บวน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ใจแก้ว
2. เด็กชายธนดล  สุขคำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถาโน
 
1. นางสาวบานเย็น  ค้างคิรี
 
1307 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมอย
2. เด็กชายดลวัตร  อินกาสา
3. เด็กชายศรัญยพงษ์  ศิริคำพร
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ขวัญจันอิน
 
1308 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลอง 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  บรรทา
2. เด็กหญิงสิริราช  ใจทา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กันทะตา
 
1. นางสาวสมจิต  วิวัฒน์ชีวิน
 
1309 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนิภา  วิภาจำปา
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วิสัยพัฒนาพล
3. เด็กหญิงเอมิกา  ลิซอ
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีสุวรรณ
 
1310 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนตื่น 1. เด็กหญิงณัฐกมล  อินตา
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แก้วแฮ
3. เด็กชายเตวิช  โคะพอ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  อุปนันท์
2. นางสาวธัญสุดา  หยกภู
 
1311 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 1. เด็กหญิงทินประภา  ปู่หล้า
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ปู่จั๋น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ผัดโมะ
 
1. นางภัทราภรณ์  ผลสลัด
 
1312 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านบงตัน 1. เด็กหญิงปนัดดา  พิวงค์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  เสาร์แก้ว
3. เด็กหญิงวีรยา  รังสรรค์เพิ่มบุญ
 
1. นางณภาพร  ชัยเจริญวิจิตร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ดอกดวง
 
1313 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ลาย 1. เด็กชายณัฐภาส  สุจิตพงษ์
2. เด็กหญิงนิชา  โค้ยเชอ
3. เด็กหญิงรุจิดา  ไตรรัตนมงคล
 
1. นางสาวทิวา  อินทรศักดิ์
 
1314 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จูแวน
2. เด็กหญิงปิยนันท์  วงค์ษา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนเมืองมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วคำมา
2. นางสาววรรณา  บุญปั๋น
 
1315 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชวิศา  ผลธารา
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อาลอย
3. เด็กหญิงอรปรียา  ใจตา
 
1. นางรัตติกาล  แสนใจอิ
2. นางสุธิดา  โสภากัญญา
 
1316 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกองลอย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนเมืองมา
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  จูแวน
3. เด็กหญิงศจีพันธ์  แสนเมืองมา
 
1. นางนารินี  กันทารักษ์
 
1317 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง 1. เด็กหญิงกฤติยา  หล้าเป็ง
2. เด็กหญิงรลิตา  มั่งคั่ง
3. เด็กชายเกษม  คำแสน
 
1. นางทองศรี  ปัญญาหลี
 
1318 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1. เด็กหญิงกัลชนา  ทาคำ
2. เด็กหญิงชวนพิศ  ถิระโครต
3. เด็กหญิงนริศรา  เครือแก้ว
 
1. นางสาวยุพา  สิงห์น้อย
 
1319 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุวรรณภาพ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปู่ทา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จินาต๊ะ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทรบุตร
 
1320 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  ปูนำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ตระกูลเสาวภาพ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชุมพลภักดี
 
1. นางสาวทองทิพย์  มณีกุล
2. นางสาวพนิดา  อัมพรกระสินธุ์
 
1321 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 1. เด็กหญิงชนัญญา  อานันท์ไพศาล
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงขรค้ำจุน
3. เด็กชายเจญฎากร  กระดังงาพยุง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมบ่อ
2. นางเนตรนภา  นันต๊ะยศ
 
1322 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นางลอ
2. เด็กหญิงศิริภัทร  คงปี
3. เด็กชายเจษฎาพร  ไชยณรงค์
 
1. นางดวงใจ  อุตธิ
2. นางผ่องพรรณ  บัวว้อง
 
1323 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  คลองปัญญา
2. เด็กหญิงกันยกร  บุญเกิดวัย
3. เด็กหญิงณกัญญา  เตมีซิว
 
1. นางดารา  ปะระดี
2. นางสาคร  คำปาตา
 
1324 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 17 โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คำนิมิตร
2. เด็กหญิงมณฑ์พิชยา  คำภีระ
3. เด็กชายวงศธร  เจภูติ
 
1. นางสาวสายฟ้า  มะโล่
 
1325 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านดอกแดง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  มหาฐานันดรศักดิ์
2. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชีวส่งสมบัติ
3. เด็กหญิงวริศรา  เกษมศานติ์สายชล
 
1. นางสาวยุวดี  ยะมะกะ