สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 31 20 8 2 59
2 บ้านยางเปา 24 9 7 3 40
3 บ้านบงตัน 21 6 4 3 31
4 บ้านแม่ต๋อม 17 7 6 0 30
5 ชุมชนบ้านอมก๋อย 17 7 3 3 27
6 แม่โถวิทยาคม 16 17 7 4 40
7 บ้านตุงลอย 15 8 3 0 26
8 บ้านห้วยน้ำขาว 15 6 6 1 27
9 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 14 8 4 9 26
10 บ้านแม่ลาย 13 11 6 6 30
11 บ้านยางครก 13 6 7 1 26
12 บ้านตาลเหนือ 12 10 8 4 30
13 บ้านยางเปียง 11 11 4 2 26
14 บ้านห้วยโค้ง 11 11 1 1 23
15 ชุมชนบ้านใหม่ 10 6 2 4 18
16 บ้านแอ่นจัดสรร 9 12 7 3 28
17 บ้านบ่อหลวง 9 11 4 2 24
18 ศูนย์อพยพแปลง 8 9 8 4 3 21
19 บ้านหลวง 9 7 7 1 23
20 บ้านแม่ตูบ 8 10 4 3 22
21 บ้านนาฟ่อน 8 9 3 2 20
22 บ้านพุย 8 5 3 1 16
23 บ้านผาปูน 8 1 1 1 10
24 บ้านแควมะกอก 7 8 9 6 24
25 บ้านมูเซอ 7 6 3 0 16
26 บ้านแม่ลอง 7 5 1 0 13
27 ชุมชนบ้านดอยเต่า 6 14 3 4 23
28 บ้านวังลุง 6 10 8 3 24
29 บ้านนาเกียน 6 9 3 5 18
30 บ้านกองลอย 6 8 14 7 28
31 บ้านเตียนอาง 6 6 2 1 14
32 บ้านโปง 6 5 4 1 15
33 บ้านไร่ 6 3 1 2 10
34 บ้านห้วยไม้หก 5 6 4 0 15
35 บ้านอูตูม 5 5 5 1 15
36 บ้านห้วยปูลิง 5 5 2 0 12
37 บ้านแม่หลองน้อย 5 1 0 0 6
38 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 4 7 7 0 18
39 บ้านนาคอเรือ 4 6 5 1 15
40 บ้านห้วยหล่อดูก 4 4 4 2 12
41 บ้านทุ่งโป่ง 4 3 5 0 12
42 ชุมชนบ้านแม่ทัง 4 3 1 1 8
43 บ้านกิ่วลม 4 2 3 0 9
44 บ้านถิ่นสำราญ 4 1 1 0 6
45 บ้านกองหิน 4 0 1 2 5
46 บ้านวังกอง 3 8 0 0 11
47 บ้านแม่อ่างขาง 3 5 2 0 10
48 บ้านแม่ตื่น 3 5 1 1 9
49 บ้านแม่ลานหลวง 3 4 2 0 9
50 บ้านแม่งูด 3 4 1 0 8
51 บ้านดงดำ 3 3 0 0 6
52 บ้านแม่ลายเหนือ 3 2 1 1 6
53 บ้านฉิมพลี 3 2 0 2 5
54 บ้านดอยคำ 3 0 2 0 5
55 บ้านห่างหลวง 2 6 6 1 14
56 บ้านแปลง 5 2 6 4 3 12
57 บ้านบ่อสลี 2 6 3 4 11
58 บ้านหนองผักบุ้ง 2 4 3 0 9
59 บ้านวังหลวง 2 3 3 1 8
60 บ้านทุ่ง 2 2 5 0 9
61 บ้านงิ้วสูง 2 2 1 0 5
62 บ้านผาแตน 2 2 0 0 4
63 บ้านดอกแดง 2 1 2 1 5
64 บ้านตีนตก 2 1 0 0 3
65 ตรีมิตรวิทยา 2 0 2 0 4
66 บ้านขุนตื่น 2 0 0 1 2
67 บ้านซิแบร 2 0 0 0 2
68 บ้านแม่โขง 2 0 0 0 2
69 บ้านเกาะหลวง 1 6 3 0 10
70 บ้านแปลง 2 1 6 1 1 8
71 บ้านโท้งวิทยา 1 4 1 1 6
72 บ้านตาลใต้ 1 4 1 0 6
73 บ้านแม่อมลอง 1 3 2 0 6
74 บ้านขุน 1 3 1 2 5
75 บ้านแม่สะเต 1 2 1 0 4
76 บ้านนาไคร้ 1 2 0 0 3
77 บ้านหางดง 1 2 0 0 3
78 บ้านทุ่งจำเริง 1 2 0 0 3
79 บ้านเด่นวิทยา 1 1 1 1 3
80 บ้านแอ่นใหม่ 1 1 1 0 3
81 บ้านแม่บวน 1 1 1 0 3
82 บ้านโค้งงาม 1 1 0 0 2
83 บ้านแม่สะนาม 1 1 0 0 2
84 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 1 0 0 2
85 บ้านตุงติง 1 0 1 1 2
86 บ้านสบลาน 1 0 1 0 2
87 บ้านใบหนา 1 0 0 1 1
88 บ้านผาจุก 1 0 0 0 1
89 บ้านหลังท่อ 0 3 3 0 6
90 บ้านห้วยฝาง 0 3 3 0 6
91 บ้านวังหม้อ 0 1 0 1 1
92 บ้านโปงทุ่ง 0 1 0 0 1
93 บ้านกองวะ 0 0 1 0 1
94 บ้านผีปานเหนือ 0 0 1 0 1
95 บ้านยางแก้ว 0 0 1 0 1
รวม 498 437 257 118 1,192