สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 15 8 5 28 29 20 8 2 57
2 บ้านยางเปา 10 10 2 22 24 9 7 3 40
3 ชุมชนบ้านอมก๋อย 9 8 2 19 16 7 3 3 26
4 บ้านบงตัน 9 5 4 18 19 6 4 3 29
5 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 8 3 3 14 14 8 4 9 26
6 บ้านห้วยน้ำขาว 6 2 4 12 15 6 6 1 27
7 บ้านยางเปียง 6 1 1 8 10 11 4 2 25
8 บ้านตุงลอย 5 8 1 14 14 8 3 0 25
9 บ้านแม่ต๋อม 5 6 8 19 17 7 6 0 30
10 แม่โถวิทยาคม 4 12 3 19 16 17 7 4 40
11 บ้านแม่ลาย 4 5 4 13 12 11 6 6 29
12 บ้านแอ่นจัดสรร 4 5 2 11 8 11 7 3 26
13 บ้านบ่อหลวง 4 2 3 9 9 11 4 2 24
14 บ้านมูเซอ 4 2 1 7 7 6 3 0 16
15 บ้านผาปูน 4 0 0 4 8 1 1 1 10
16 บ้านตาลเหนือ 3 5 6 14 11 10 8 4 29
17 ชุมชนบ้านดอยเต่า 3 4 0 7 6 13 3 4 22
18 บ้านหลวง 3 2 4 9 7 7 7 1 21
19 บ้านวังลุง 3 1 5 9 6 10 8 3 24
20 บ้านแม่ลอง 3 1 3 7 7 3 1 0 11
21 บ้านห้วยปูลิง 3 1 1 5 5 5 2 0 12
22 บ้านห้วยไม้หก 3 0 3 6 5 6 4 0 15
23 บ้านฉิมพลี 3 0 0 3 3 2 0 2 5
24 บ้านห้วยโค้ง 2 4 7 13 11 11 1 1 23
25 ชุมชนบ้านใหม่ 2 4 1 7 10 6 2 4 18
26 บ้านนาฟ่อน 2 2 4 8 8 9 3 2 20
27 บ้านแม่อ่างขาง 2 2 1 5 3 5 2 0 10
28 บ้านแม่ตูบ 2 1 8 11 8 10 4 3 22
29 ศูนย์อพยพแปลง 8 2 1 2 5 6 7 4 3 17
30 บ้านถิ่นสำราญ 2 1 1 4 4 1 1 0 6
31 บ้านแม่ลานหลวง 2 0 1 3 3 4 2 0 9
32 บ้านดงดำ 1 4 0 5 3 3 0 0 6
33 บ้านกองลอย 1 3 3 7 6 8 14 7 28
34 บ้านไร่ 1 3 2 6 6 3 1 2 10
35 บ้านโปง 1 3 2 6 5 5 4 1 14
36 บ้านนาเกียน 1 3 0 4 6 9 3 5 18
37 บ้านพุย 1 2 2 5 7 5 3 1 15
38 บ้านอูตูม 1 2 2 5 5 5 5 1 15
39 บ้านเตียนอาง 1 1 3 5 6 6 2 1 14
40 บ้านแม่ลายเหนือ 1 1 3 5 3 2 1 1 6
41 บ้านแควมะกอก 1 1 2 4 7 8 9 6 24
42 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1 1 2 4 4 7 7 0 18
43 บ้านทุ่งโป่ง 1 1 1 3 4 3 5 0 12
44 บ้านแม่ตื่น 1 1 1 3 3 5 1 1 9
45 บ้านแม่หลองน้อย 1 1 0 2 3 1 0 0 4
46 ตรีมิตรวิทยา 1 1 0 2 2 0 2 0 4
47 บ้านนาไคร้ 1 1 0 2 1 2 0 0 3
48 บ้านวังกอง 1 0 1 2 3 8 0 0 11
49 บ้านตีนตก 1 0 1 2 2 1 0 0 3
50 บ้านแปลง 5 1 0 0 1 2 4 4 3 10
51 บ้านผาแตน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
52 บ้านซิแบร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านแม่โขง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านแอ่นใหม่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
55 บ้านโค้งงาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านยางครก 0 6 2 8 10 6 7 1 23
57 บ้านนาคอเรือ 0 3 2 5 4 6 5 1 15
58 ชุมชนบ้านแม่ทัง 0 1 2 3 4 3 1 1 8
59 บ้านห่างหลวง 0 1 2 3 2 6 6 1 14
60 บ้านห้วยหล่อดูก 0 1 1 2 4 4 4 2 12
61 บ้านดอยคำ 0 1 0 1 3 0 2 0 5
62 บ้านงิ้วสูง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
63 บ้านดอกแดง 0 1 0 1 2 1 2 1 5
64 บ้านเกาะหลวง 0 1 0 1 1 6 3 0 10
65 บ้านทุ่งจำเริง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
66 บ้านแม่สะนาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
67 บ้านสบลาน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
68 บ้านกองหิน 0 0 3 3 4 0 1 2 5
69 บ้านกิ่วลม 0 0 2 2 4 2 3 0 9
70 บ้านแม่งูด 0 0 2 2 3 4 1 0 8
71 บ้านบ่อสลี 0 0 2 2 2 6 3 4 11
72 บ้านโท้งวิทยา 0 0 2 2 1 4 1 1 6
73 บ้านแม่สะเต 0 0 2 2 1 2 1 0 4
74 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 2 2 5 0 9
75 บ้านขุนตื่น 0 0 1 1 2 0 0 1 2
76 บ้านแปลง 2 0 0 1 1 1 6 1 1 8
77 บ้านตาลใต้ 0 0 1 1 1 4 1 0 6
78 บ้านขุน 0 0 1 1 1 2 1 2 4
79 บ้านตุงติง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
80 บ้านหางดง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
81 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 2 4 3 0 9
82 บ้านแม่อมลอง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
83 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
84 บ้านเด่นวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
85 บ้านแม่บวน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
86 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
87 บ้านใบหนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
88 บ้านผาจุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านห้วยฝาง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
90 บ้านหลังท่อ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
91 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 บ้านโปงทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านกองวะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 บ้านผีปานเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านยางแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 161 154 144 459 474 425 257 118 1,156