สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 5
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าข้าม 17 8 5 30 31 20 8 2 59
2 บ้านบงตัน 11 5 4 20 21 6 4 3 31
3 บ้านยางเปา 10 10 2 22 24 9 7 3 40
4 ชุมชนบ้านอมก๋อย 10 8 2 20 17 7 3 3 27
5 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 8 3 3 14 14 8 4 9 26
6 บ้านยางเปียง 7 1 1 9 11 11 4 2 26
7 บ้านตุงลอย 6 8 1 15 15 8 3 0 26
8 บ้านห้วยน้ำขาว 6 2 4 12 15 6 6 1 27
9 บ้านแม่ต๋อม 5 6 8 19 17 7 6 0 30
10 บ้านหลวง 5 2 4 11 9 7 7 1 23
11 ศูนย์อพยพแปลง 8 5 2 2 9 9 8 4 3 21
12 แม่โถวิทยาคม 4 12 3 19 16 17 7 4 40
13 บ้านแม่ลาย 4 6 4 14 13 11 6 6 30
14 บ้านตาลเหนือ 4 5 6 15 12 10 8 4 30
15 บ้านแอ่นจัดสรร 4 5 4 13 9 12 7 3 28
16 บ้านบ่อหลวง 4 2 3 9 9 11 4 2 24
17 บ้านแม่ลอง 4 2 3 9 7 5 1 0 13
18 บ้านมูเซอ 4 2 1 7 7 6 3 0 16
19 บ้านผาปูน 4 0 0 4 8 1 1 1 10
20 ชุมชนบ้านดอยเต่า 3 5 0 8 6 14 3 4 23
21 บ้านวังลุง 3 1 5 9 6 10 8 3 24
22 บ้านห้วยปูลิง 3 1 1 5 5 5 2 0 12
23 บ้านห้วยไม้หก 3 0 3 6 5 6 4 0 15
24 บ้านฉิมพลี 3 0 0 3 3 2 0 2 5
25 บ้านแปลง 5 3 0 0 3 2 6 4 3 12
26 บ้านห้วยโค้ง 2 4 7 13 11 11 1 1 23
27 ชุมชนบ้านใหม่ 2 4 1 7 10 6 2 4 18
28 บ้านโปง 2 3 2 7 6 5 4 1 15
29 บ้านนาฟ่อน 2 2 4 8 8 9 3 2 20
30 บ้านพุย 2 2 2 6 8 5 3 1 16
31 บ้านแม่อ่างขาง 2 2 1 5 3 5 2 0 10
32 บ้านแม่หลองน้อย 2 2 0 4 5 1 0 0 6
33 บ้านแม่ตูบ 2 1 8 11 8 10 4 3 22
34 บ้านถิ่นสำราญ 2 1 1 4 4 1 1 0 6
35 บ้านแม่ลานหลวง 2 0 1 3 3 4 2 0 9
36 บ้านยางครก 1 8 2 11 13 6 7 1 26
37 บ้านดงดำ 1 4 0 5 3 3 0 0 6
38 บ้านกองลอย 1 3 3 7 6 8 14 7 28
39 บ้านไร่ 1 3 2 6 6 3 1 2 10
40 บ้านนาเกียน 1 3 0 4 6 9 3 5 18
41 บ้านอูตูม 1 2 2 5 5 5 5 1 15
42 บ้านเตียนอาง 1 1 3 5 6 6 2 1 14
43 บ้านแม่ลายเหนือ 1 1 3 5 3 2 1 1 6
44 บ้านแควมะกอก 1 1 2 4 7 8 9 6 24
45 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1 1 2 4 4 7 7 0 18
46 บ้านทุ่งโป่ง 1 1 1 3 4 3 5 0 12
47 บ้านแม่ตื่น 1 1 1 3 3 5 1 1 9
48 บ้านวังหลวง 1 1 0 2 2 3 3 1 8
49 ตรีมิตรวิทยา 1 1 0 2 2 0 2 0 4
50 บ้านนาไคร้ 1 1 0 2 1 2 0 0 3
51 บ้านโค้งงาม 1 1 0 2 1 1 0 0 2
52 บ้านหลังท่อ 1 1 0 2 0 3 3 0 6
53 บ้านวังกอง 1 0 1 2 3 8 0 0 11
54 บ้านตีนตก 1 0 1 2 2 1 0 0 3
55 บ้านหางดง 1 0 1 2 1 2 0 0 3
56 บ้านผาแตน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
57 บ้านซิแบร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านแม่โขง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านแอ่นใหม่ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
60 บ้านนาคอเรือ 0 3 2 5 4 6 5 1 15
61 ชุมชนบ้านแม่ทัง 0 1 2 3 4 3 1 1 8
62 บ้านห่างหลวง 0 1 2 3 2 6 6 1 14
63 บ้านห้วยหล่อดูก 0 1 1 2 4 4 4 2 12
64 บ้านดอยคำ 0 1 0 1 3 0 2 0 5
65 บ้านงิ้วสูง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
66 บ้านดอกแดง 0 1 0 1 2 1 2 1 5
67 บ้านเกาะหลวง 0 1 0 1 1 6 3 0 10
68 บ้านทุ่งจำเริง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
69 บ้านแม่สะนาม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านสบลาน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านกองหิน 0 0 3 3 4 0 1 2 5
72 บ้านกิ่วลม 0 0 2 2 4 2 3 0 9
73 บ้านแม่งูด 0 0 2 2 3 4 1 0 8
74 บ้านบ่อสลี 0 0 2 2 2 6 3 4 11
75 บ้านโท้งวิทยา 0 0 2 2 1 4 1 1 6
76 บ้านขุน 0 0 2 2 1 3 1 2 5
77 บ้านแม่สะเต 0 0 2 2 1 2 1 0 4
78 บ้านทุ่ง 0 0 1 1 2 2 5 0 9
79 บ้านขุนตื่น 0 0 1 1 2 0 0 1 2
80 บ้านแปลง 2 0 0 1 1 1 6 1 1 8
81 บ้านตาลใต้ 0 0 1 1 1 4 1 0 6
82 บ้านตุงติง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
83 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 2 4 3 0 9
84 บ้านแม่อมลอง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
85 บ้านเด่นวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
86 บ้านแม่บวน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
87 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
88 บ้านใบหนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89 บ้านผาจุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านห้วยฝาง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
91 บ้านวังหม้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 บ้านโปงทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านกองวะ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 บ้านผีปานเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านยางแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 184 164 147 495 498 437 257 118 1,192