หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านวังลุง โรงเรียนบ้านกองหิน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 4-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายลิขิต ฐานมั่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางนงลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นางแก้วกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นางสุนิทรา พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
17 นางสุนิทรา พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
18 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
19 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
20 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
21 นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
22 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
23 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
24 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
25 นางรชฏ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
26 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
27 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
28 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
29 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
30 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
31 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
32 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
33 นายศรัญยู ปู่สิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
34 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
35 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
36 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
37 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
38 นางอำไพ มณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
39 นายสมพงษ์ แสนสำโรง ผอ.โรงเรียนบ้านห่างหลวง กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
40 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
41 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
42 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
43 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
44 นายกลวัชร การะเวก ครูโรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
45 นางณภาพร ชัยเจริญวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
46 นายจิตรพิสุทธิ์ ธนโชติชยุตม์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
47 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
48 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
49 นายศรัญยู ปู่สิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
50 นายชาญชัย แสงกร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
51 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
52 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
53 นางกรรณิการ์ ชนันชนะ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
54 นายอุทิศ ขัติวงษ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
55 นางแก้วกานดา คำดี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
56 นายอินสร คำปัน นิติกร ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
57 นางกัญจน์ชญา ปาปะเค นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
58 นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
59 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
60 นางวิลาวัลย์ ขันคำ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
61 นางสาวโสภาพรรณ เดชาคำ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
62 นางสาวดลฤทัย อุปนันท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
63 นางสาวพัชชา เจริญเมือง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
64 นางสาวเดือนฉาย ยืนยงคีรีมาศ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่สะนาม กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
65 นางสาววรนัน โพธิป้อม ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
66 นางสาวพิมพิมล ศรีโชค ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
67 นางสาวเศรณี มรกตคันโธ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
68 นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
69 นางสาวชนิดา คำภิโล เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
70 นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
71 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร
72 นายสมชาย สันกลกิจ ผอ.โรงเรียนบ้านนาฟ่อน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
73 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
74 นายภัทรพงศ์ เจียระนันท์ ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
75 นางสาวรัชนีวรรณ คำใจ ครูโรงเรียนบ้านนาฟ่อน กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
76 นางสินีนาฎ วงค์น้อย นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
77 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผลการดำเนินงาน
78 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
79 นายวิชัย ปานอุทัย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
80 นางสาวดารารัตน์ วงค์สถาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
81 นางสาวพิชชาพร กันทะยวง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาคอเรือ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
82 นางสาววิรัก สุขรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
83 นางสาวกมลฉัตร แสนสี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
84 นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
85 นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
86 นางเบญจมาศ จาติ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
87 นางสาวสุจิตรา รังสิยานันนท์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
88 นางสาวอมลวรรณ กบกันทา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
89 นางสาวพัทรา ถาวรเกษมหทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
90 นางวิภาพร สุวรรณหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
91 นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
92 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
93 นายลีน จันทะนะ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่สะนาม กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
94 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตื่น กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
95 นางสาวเดือนฉาย ยืนยงคีรีมาศ ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่สะนาม กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
96 นางสาววรนัน โพธิป้อม ครูธุรการโรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
97 นางสาวพิมพิมล ศรีโชค ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
98 นางสาวเศรณี มรกตคันโธ ครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
99 นางสาวชนิดา คำภิโล เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
100 นางสาวปทิตตา ไตรเชษฐภาดา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
101 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการรายงานผลการแข่งขัน
102 นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
103 นายสุภาพ อินตา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
104 นายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
105 นายประสงค์ กันทะหลั่น ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลอง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
106 นางนงลักษณ์ เหลืองอิงคะสุต ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
107 นางสาววาสนา สายพิณ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
108 นางรัตนาภรณ์ นันทะเรือน รอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
109 นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
110 นายชาญชัย แสงกร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
111 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
112 นางพิมลพรรณ คำติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
113 นางสุลัดดา กองสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
114 นางศรีนวล กันธะมา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
115 นายจรูญ กันธะมา ครูโรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
116 นายคงศักดิ์ เสวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
117 นายมลวัฒน์ มะลิวัลย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านฉิมพลี กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
118 นายวทัญญู กุศล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
119 นายสุเทพ กันทะบุตร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแปลง 5 กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
120 นายอุดม ปินตาอินทร์ หัวหน้าหมวดรถยนต์ กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
121 นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษม ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
122 นายประพันธ์ จ๊ะเขียว พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
123 นายธวัชชัย ปิงวัง ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
124 นายสุเบญจ์ ประพฤติ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
125 นายบุญรัตน์ ขัดสีแสง ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านกองหิน กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
126 นายสมยศ ใจมาเบี้ย ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
127 นายบุญธรรม มณีวรรณ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านดงดำ กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
128 นายบุญชุม มณีวรรณ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่ทัง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
129 นายณรงค์ บรรทา ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านหางดง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
130 นายวัลลภ ตันยะ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแควมะกอก กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
131 นายชำนาญ บุญเทียม ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านโค้งงาม กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
132 นายวิโรจน์ ตันใบ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านกองหิน กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
133 นายพรศิลป์ ไชยทวี ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านวังหลวง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
134 นายสุชาติ ชาวอินเอก ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่ลอง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
135 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
136 นายอนุพล ต๊ะเป็ง ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
137 นายสมบูรณ์ สุดใจ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
138 นายชำนาญ สุภาราษฏ์ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
139 นายธงชัย สิทธิโม่ง ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
140 นายศิวกร สิงห์ทะ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านวังหม้อ กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
141 นายอุดม คำวงศ์ษา ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
142 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ผอ.โรงเรียนบ้านกองหิน กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
143 นายเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
144 นายศรัญยู ปูสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายสถานที่และแสงเสียง
145 นางชนากานต์ สุนันทกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
146 นางรัตนาภรณ์ นันทะเรือน รอง ผอ.โรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
147 นางนิภา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
148 นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
149 นางพิมลพรรณ คำติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
150 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
151 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ ชั้น 3 กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
152 นายพิภพ ใสสว่าง ช่างไม้ ชั้น 2 กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
153 นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
154 นางสาวปทุมทิพย์ ไชยทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
155 นางสาวนุช ต๋าฝั๋น ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
156 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
157 นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายปฏิคมและเครื่องดื่ม
158 นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายการเงิน
159 นายลิขิต ฐานมั่น ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน
160 นางอริศรา กังแฮ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน
161 นางสาวฐญามน วงค์การณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายการเงิน
162 นางสาวจารุนันท์ ปุรณะวิทย์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายการเงิน
163 นางเสาวภา วงศ์ห้อ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายการเงิน
164 นางสาวพีรดา ธรรมขัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายการเงิน
165 นางสาวสุนีย์ ไชยวิทยาการ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายการเงิน
166 นางสาวปณัฎฐา จูแวน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายการเงิน
167 นางสาวธัญญรัตน์ ทิวงค์เวียง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายการเงิน
168 นางสาวแก้วใจ เชียงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายการเงิน
169 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน
170 นายธงชัย ประมวล ผอ.โรงเรียนบ้านกิ่วลม กรรมการฝ่ายจราจร
171 นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจราจร
172 นายสุเทพ พิทาคำ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจราจร
173 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายจราจร
174 นายวิชัย รินแต้ว ลูกจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายจราจร
175 นายสุเบญจ์ ประพฤติ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายจราจร
176 นายสุกแก้ว ศรีบุตร ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมการฝ่ายจราจร
177 นายชัยรัตน์ เขียวมัง ช่างไม้ ชั้น 3 กรรมการฝ่ายจราจร
178 นายพิภพ ใสสว่าง ช่างไม้ ชั้น 2 กรรมการฝ่ายจราจร
179 นายเอกพงษ์ สุขรักษ์ ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านห้วยฝาง กรรมการฝ่ายจราจร
180 นายนิติวัฒน์ ทองผาง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกิ่วลม กรรมการฝ่ายจราจร
181 นายอุดม คำวงศ์ษา ช่างไม้ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการฝ่ายจราจร
182 นายสุทัศ ทาหล้า ช่างไม้ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่สะนาม กรรมการฝ่ายจราจร
183 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายจราจร
184 นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
185 นางสาวจันทนา พนมการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
186 นางสาววรธัญญ์ คำวงษา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.เขต 5 กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
187 นางปรานอม ยะมัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
188 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
189 นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 กรรมการฝ่ายวิชาการ
190 นายบุรินทร์ เรือนแก้ว ผอ.โรงเรียนแม่โถวิทยาคม กรรมการฝ่ายวิชาการ
191 นายธนพงศ์ ธีรวรุตม์ ผอ.โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา กรรมการฝ่ายวิชาการ
192 นายสมาน เผือกอ่อน ผอ.โรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการฝ่ายวิชาการ
193 นายณรงค์ วงค์รัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านโปง กรรมการฝ่ายวิชาการ
194 นายประสงค์ กันทะหลั่น ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลอง กรรมการฝ่ายวิชาการ
195 นายโอฬาร เปลา ผอ.โรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการฝ่ายวิชาการ
196 นายณรงชัย จินาวงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านโค้งงาม กรรมการฝ่ายวิชาการ
197 นายพิทักษ์ ชมชื่น ผอ.โรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการฝ่ายวิชาการ
198 นายนิเวศน์ สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดงดำ กรรมการฝ่ายวิชาการ
199 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหางดง กรรมการฝ่ายวิชาการ
200 นายถวิล สุวรรณ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการฝ่ายวิชาการ
201 นางสาววาสนา สายพิน รองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายวิชาการ
202 นางสุนิทรา พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายวิชาการ
203 นางสาวทิพวรรณ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายวิชาการ
204 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายวิชาการ
205 นายถวิล สุทธิวรรณจำปา ผอ.โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 กรรมการฝ่ายวิชาการ
206 นายสุภาพ อินตา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายวิชาการ
207 นายอดิศร ตรีวงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายวิชาการ
208 นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย กรรมการฝ่ายวิชาการ
209 นายคงศักดิ์ เสวลาภี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง กรรมการฝ่ายวิชาการ
210 นางพรพิมล ยารังษี ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 กรรมการฝ่ายวิชาการ
211 นายเทิดศักดิ์ จันเสวี ครูโรงเรียนบ้านยางครก กรรมการฝ่ายวิชาการ
212 นางสาวทองทิพย์ มณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการฝ่ายวิชาการ
213 นางสาวสมศรี เป็งใจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายวิชาการ
214 นางจินดารัตน์ ปัญญา ครูโรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายวิชาการ
215 นางนิภา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายวิชาการ
216 นางฉัตรชฎา อำนา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
217 นายสมชาย สันกลกิจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง กรรมการฝ่ายวิชาการ
218 นางจันทร์ฉาย พรหมเสน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายวิชาการ
219 นางสมัย ชาลีอัน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง กรรมการฝ่ายวิชาการ
220 นางบุญศรี อุดม ครูโรงเรียนบ้านกองหิน กรรมการฝ่ายวิชาการ
221 นางพรพิมล ไวยกุล ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการฝ่ายวิชาการ
222 นางกัลยณัฐ ธิต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง กรรมการฝ่ายวิชาการ
223 นายอดิพงษ์ แป้นทอง ครูโรงเรียนบ้านแม่งูด กรรมการฝ่ายวิชาการ
224 นางประนอม เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการฝ่ายวิชาการ
225 นายศรัญยู ปู่สิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชม.5 กรรมการฝ่ายวิชาการ
226 นายเทียม วันมหาชัย ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม กรรมการฝ่ายวิชาการ
227 นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านดอยคำ กรรมการฝ่ายวิชาการ
228 นายระวี คงภาษี ผอ.โรงเรียนบ้านฉิมพลี กรรมการฝ่ายวิชาการ
229 นางทรายทอง บุญโญ ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก กรรมการฝ่ายวิชาการ
230 นายภาณุ จันทร์ชม ครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก กรรมการฝ่ายวิชาการ
231 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
232 นางนฤมล จันทร์เขียว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
233 นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านขุน กรรมการฝ่ายวิชาการ
234 นางอรทัย ยศเมธา ผอ.โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ กรรมการฝ่ายวิชาการ
235 นายชูศักดิ์ นำบุ๊ด ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการฝ่ายวิชาการ
236 นางกรองจิตร เตจ๊ะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก กรรมการฝ่ายวิชาการ
237 นางรชฎ กันทะรัญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
238 นายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลาย กรรมการฝ่ายวิชาการ
239 นายชูชัย เตมีศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา กรรมการฝ่ายวิชาการ
240 นายพัรวุฒิ ลังกาพินธ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ลาย กรรมการฝ่ายวิชาการ
241 นายปัญญา คำเนียม ครู โรงเรียนบ้านแม่อ่างข่าง กรรมการฝ่ายวิชาการ
242 นายสุรจิตร ยศอาลัย ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม กรรมการฝ่ายวิชาการ
243 นางนิภา ทับทอง ครูโรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายวิชาการ
244 นายโสภณ ยารังษี ครูโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 กรรมการฝ่ายวิชาการ
245 นายวรากุล ตุ่นเครือ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
246 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
247 นายขัตติยะ ไวยกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหางดง กรรมการฝ่ายวิชาการ
248 นายจิรพงษ์ คำปวง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านน้อยห้วยริน กรรมการฝ่ายวิชาการ
249 นายบัณฑิต กันธิวัง ครู โรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการฝ่ายวิชาการ
250 นางเมธาวี ไชยแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายวิชาการ
251 นางสาวกัญชพร วีเชียร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายวิชาการ
252 นางสาววรวลัญช์ จัตุกุล ครูโรงเรียนบ้านแปลง 5 กรรมการฝ่ายวิชาการ
253 นายอังคาร วงศ์มะโน ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว กรรมการฝ่ายวิชาการ
254 นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
255 นายโอฬาร เปลา ผอ.โรงเรียนบ้านนาเกียน กรรมการฝ่ายวิชาการ
256 นายบรรจง เผาต๊ะใจ ผอ.โรงเรียนบ้านผาจุก กรรมการฝ่ายวิชาการ
257 นายธนพล ซึมกลาง ครูโรงเรียนบ้านกองลอย กรรมการฝ่ายวิชาการ
258 นายเชษฐ์ ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายวิชาการ
259 นายบุญพฤกษ์ จินดาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านโค้งงาม กรรมการฝ่ายวิชาการ
260 นางสาวพิชรินทร์ คำน้อย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการฝ่ายวิชาการ
261 นายวิทวัส บุญสวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ กรรมการฝ่ายวิชาการ
262 นางฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายวิชาการ
263 นายจรูญ กันธะมา ครูโรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายวิชาการ
264 นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายวิชาการ
265 นางสาววราภรณ์ ปันทนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายวิชาการ
266 นายสุทธิชัย อัมโรสถ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ตื่น กรรมการฝ่ายวิชาการ
267 นางอัญชลี ไม้โพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง กรรมการฝ่ายวิชาการ
268 นายชัยยศ สุขต้อ ครูโรงเรียนบ้านยางเปา กรรมการฝ่ายวิชาการ
269 นางทองพูน ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการฝ่ายวิชาการ
270 นางพิมลพรรณ คำติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายวิชาการ
271 นางสาวพรอุมา วงษ์วรรค์ ครูโรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการฝ่ายวิชาการ
272 นางศิริกุล ขัติประทุม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย กรรมการฝ่ายวิชาการ
273 นางสุลัดดา กองสิงห์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม กรรมการฝ่ายวิชาการ
274 นายประสงค์ กันทะหลั่น ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ลอง กรรมการฝ่ายวิชาการ
275 นายสุริยันต์ แก้วสามสี ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายวิชาการ
276 นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายวิชาการ
277 นางเบญจา แสนสุข ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง กรรมการฝ่ายวิชาการ
278 นางฉวีวรรณ เบลวาล ครูโรงเรียนบ้านวังลุง กรรมการฝ่ายวิชาการ
279 น.ส.วิลาวัณย์ บุญชุ่ม ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย กรรมการฝ่ายวิชาการ
280 นางกรรณิการ์ ฟองผล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
281 นางกนกอร พินิจราชกิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายวิชาการ
282 ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ โพสาลี ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะหลวง กรรมการฝ่ายวิชาการ
283 นางสุพิศ จิตตารมย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการฝ่ายวิชาการ
284 นางนภาพร เต็งนุ ครูโรงเรียนบ้านแควมะกอก กรรมการฝ่ายวิชาการ
285 นางอัญชลี สุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านบงตัน กรรมการฝ่ายวิชาการ
286 นางศิริขวัญ พิทักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า กรรมการฝ่ายวิชาการ
287 นายนิกร มะโน ครูโรงเรียนแม่โถวิทยา กรรมการฝ่ายวิชาการ
288 นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายวิชาการ
289 นายเกษม ใจเถิง ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อหลวง กรรมการฝ่ายวิชาการ
290 นายสุดสาคร จันทะล่าม ผอ.โรงเรียนบ้านมูเซอ กรรมการฝ่ายวิชาการ
291 นายอดิศร เคหะไพบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร กรรมการฝ่ายวิชาการ
292 นายพรชัย แก้วอุ่น ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการฝ่ายวิชาการ
293 นางจันทร์แรม ดวงเพชร ครูโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย กรรมการฝ่ายวิชาการ
294 นางม้ลลิกา โทนแก้ว ครูโรงเรียนบ้านยางครก กรรมการฝ่ายวิชาการ
295 นางพรพิศ หาญใจ ครูโรงเรียนบ้านตาลเหนือ กรรมการฝ่ายวิชาการ
296 นางวิไลลักษณ์ ยะมัง ครูโรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 กรรมการฝ่ายวิชาการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]