ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางปอย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเอื้อวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่สาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนรังษีวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 60 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านกองลม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านสบคาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
18 โรงเรียนบ้านหลวง (แม่อาย) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
19 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
20 โรงเรียนบ้านหัวฝาย (ไชยปราการ) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
21 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
22 โรงเรียนบ้านออน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
23 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
24 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
25 โรงเรียนบ้านแม่ข่า สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
26 โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
27 โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 13  
28 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  
29 โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน