สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 21 1. เด็กชายฟุ้งเกียรติ  เกตุชาญ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. นางสาวปิยะธิดา  โกสิลารัตน์
 
1. นายผ่องพรรณ  ท่าข้าม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อุ่นเรือน
 
1. นางผ่องพรรณ  ท่าข้าม
 
4 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ก้อนแก้ว
 
1. นางผ่องพรรณ  ท่าข้าม
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายเก่ง  ลุงจ่อ
 
1. นางสาวสายพิน  เดชปัญญา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายอนุชิต  สมหนิ้ว
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  วงษ์พานิช
2. เด็กชายวจนะ  ไชยพันธุ์
3. เด็กหญิงศรีวรรณ  จองวิ
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร์
 
8 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายก่อเกียรติ์  ลุงปอย
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สมจิต
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร์
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรเทพ  คำอ่อน
2. เด็กชายสุรพล  แสนเสา
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร์
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติวัสส์   ปัญญาดา
2. เด็กชายแดง  วงค์คำ
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร์
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรีภพ  ไชยประดิษฐ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อนันเทศ
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุปี
 
1. นางผ่องพรรณ  ท่าข้าม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 89.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงค์คำ
2. เด็กหญิงชัญญา  ชูกลิ่น
3. เด็กหญิงชไมพร  โปทา
4. เด็กหญิงณิชารีย์  สุริถี
5. เด็กหญิงนภาภรณ์  สุพรรณ์
6. เด็กหญิงนางอู  ลุงหลิ่ง
7. เด็กหญิงปาริชาติ   เจริญเมืองมูล
8. เด็กหญิงภานุชนาช  เลาหมู่
9. เด็กหญิงรุจินา  จิรัมย์
10. เด็กหญิงศิริพร   จะลอ
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายสุภา
12. เด็กหญิงอธิตา  ชูชาติ
13. เด็กหญิงอรุณี  ลุงหม่า
14. เด็กหญิงอัจฉรา  ปัญญาดา
15. เด็กหญิงใหม่  ลุงจาง
 
1. นางสาวลาวัลย์  ตุ่นใจ
 
14 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุกร์  ละป้าน
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายส่วย  ลุงยะ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
16 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธาร  ลุงส่าง
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สวนต๊ะ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
17 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายอนุรักษ์  สิทธิ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
18 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังควัตถุ
 
1. นางจันทนา  แก้วคำ
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 19 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ปันทนัน
 
1. นายธิติพงษ์  คำมูล
 
20 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญมา
2. เด็กหญิงณัฐพร  ปิ่นทอง
3. เด็กชายปณต  คชสวัิสดิ์
4. เด็กชายประพันธ์  วะหลิ่ง
5. เด็กหญิงพิมพ์มาศ  ลุงซอ
6. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ศรีวิชัย
7. เด็กหญิงรัตติกาล  ชัยยะ
8. เด็กหญิงลูกหว้า  ลุงมล
9. เด็กหญิงวีรอร  อินถอด
10. เด็กชายสุทธิวัฒน์  งามสี
11. เด็กหญิงสุนิดา  กันธะโย
12. เด็กหญิงหลู่  ลุงสุ
13. เด็กหญิงหัทยา  ชัยยะ
14. เด็กหญิงอุสนา  ชัยชมภู
15. เด็กชายเดชาวัต  กาขาว
16. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงนะ
 
1. นางธมน  สังข์สำราญ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปินไต
2. เด็กหญิงแก้วภา  ลุงยะ
 
1. นายรัตพล  บุญชู
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายบุญส่ง  ลุงออ
2. เด็กชายบุญเครือ  ลุงใส
3. เด็กหญิงปัทมากร  พินิจรอบ
4. เด็กหญิงยิ้ม  ลุงตอ
5. เด็กหญิงอรวลี  ลุงส่าง
6. เด็กหญิงเก๋ง  ลุงมล
 
1. นายฐนิศร์  ฟื้นอินต๊ะศรี
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เตจ๊ะ
2. เด็กชายศุภากร  รังษี
 
1. นายรัตพล  บุญชู
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาริษา  ธิมาคำ
2. เด็กหญิงศิริพร  สายสุภา
3. เด็กหญิงหัทยา  จันทร์ตา
 
1. นายฐนิศร์  ฟื้นอินต๊ะศรี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวเมี๊ยะหลู่  ก๋าวีระ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ปินไต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภัทรา  จันทร์ปวน
 
1. นางนิตยาพร  หมื่นพินิจ
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดิษญา  โปธาวงค์
 
1. นางนิตยาพร  หมื่นพินิจ
 
29 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นางสาวเมี๊ยะหลู่  ก๋าวีระ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎี  จำปา
2. เด็กชายนพกุล  กองเมือง
3. เด็กชายภานุพงศ์  ภิวงค์
4. เด็กชายภาสกร  อินทิรา
5. เด็กชายศุภกิตต์  อุ่นเรือน
6. เด็กชายไพศาล  ปัญญา
 
1. นายฐนิศร์  ฟื้นอินต๊ะศรี
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายน้อย  ลุงตอ
2. เด็กชายบุญ  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายผดุงสิทธิ  ลุมคำ
4. เด็กชายวันชัย  ลุงซอ
5. เด็กชายศตวรรษ  ทะสุใส
6. เด็กชายอาทิตย์  จองจาย
7. เด็กชายเคลีย  ลุงเฮง
8. เด็กชายแสงหาญ  จันทร์ตา
 
1. นายกฤตภาส  เทิบจันทึก
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงผไทมาศ  จันทร์ค้าว
2. เด็กหญิงอินทิรา  เม็ดสาร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐานิดา  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงนิชา  จันทร์ตา
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตอง  วงศ์คำ
2. เด็กชายวิทยากร  เมืองใจ
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีเนตร
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 17 1. เด็กชายวัน  ลุงย่า
 
1. นางนงลักษณ์  ภูธิวุฒิ
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคำหอม  ลุงกะ
2. เด็กชายส่งศักดิ์  ต๊ะคำปา
3. เด็กชายแสงเมือง  ลุงกะ
 
1. นางนงลักษณ์  ภูธิวุฒิ