สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายเก่ง  ลุงจ่อ
 
1. นางสาวสายพิน  เดชปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติวัสส์   ปัญญาดา
2. เด็กชายแดง  วงค์คำ
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรีภพ  ไชยประดิษฐ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  อนันเทศ
 
1. นายไมตรี  อุดมมิตร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เตจ๊ะ
2. เด็กชายศุภากร  รังษี
 
1. นายรัตพล  บุญชู
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดิษญา  โปธาวงค์
 
1. นางนิตยาพร  หมื่นพินิจ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. นางสาวเมี๊ยะหลู่  ก๋าวีระ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กันธโย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีเนตร
 
1. นายเทอดศักดิ์  กันธโย