สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลรวี สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิกัญญามาส  ทำกิน
 
1. นางอัจฉรียา  ไพรวัลย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุพรรณี  เยหลุง
 
1. นางอัจฉรียา  ไพรวัลย์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิชญ์พิชัย  พวงสะอาด
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สุรินต๊ะ
 
1. นางอัจฉรียา  ไพรวัลย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  พรมคำตัน
 
1. นายอาทิตพงศ์  ซุยคำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธีระภัทร  ตนพยอม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เขื่อนวัง
 
1. นายอาทิตพงศ์  ซุยคำ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กชายอิศรายุทธ  คำเสน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
7 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  แสงท้อม
2. เด็กหญิงชนมล  ทองสอาด
3. เด็กหญิงณัติฐินี  สงคราม
4. เด็กหญิงธัญสิริ  ขัดสีใส
5. เด็กหญิงนภัสกรณ์  วีระทิพย์
6. เด็กหญิงปริณด  เขื่อนเพชร
7. เด็กหญิงพัณพสา  ถาดแสง
8. เด็กหญิงภัทรกมล  ศรีมา
9. เด็กหญิงสุกฤตา  สมิตินทุ
10. เด็กหญิงอังคณา  น้อยอ้าย
11. เด็กหญิงอัญชณา  อินทญาติ
12. เด็กหญิงอาทิตยา  พงษ์พิพัฒน์
13. เด็กหญิงโยษิตา  นันต๊ะ
 
1. นางสาวพิกุล  บุญทิ
2. นางสาวรัชญา  นึกเร็ว
3. นางวิจิตรา  ไพรพนาดอน
4. นางวิยะพรรณ  ใจแก้ว
5. นางสาวเคียงเนตร  ขันคำ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดุลภาภรณ์  อินทญาติ
2. เด็กชายวิชาญยุทร  สายศิริ
3. เด็กชายเจษฎากร  เนตรสุวรรณ
 
1. นางสาวรัชญา  นึกเร็ว
2. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายจีรเดช  ปันหมี
2. เด็กชายสิรวิชย์  ทรายแก้ว
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พันธุโต
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายเมธิชัย  ซาววา
2. เด็กชายแสนภู  จ่าภา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พันธุโต
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิชญ์ชริน  จันทร์เจ้า
 
1. นางสาวสุชาดา  นิธิวนันทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 91 ทอง 4 1. เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม
 
1. นางสาวสุชาดา  นิธิวนันทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กุละ
 
1. นางสาวดารารัตน์  สุยะระ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงแต้มฝัน   อ่องฬะ
 
1. นางสาวดารารัตน์   สุยะระ
 
15 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  ต๊ะมูล
 
1. นางสาวดารารัตน์  สุยะระ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 6 1. เด็กชายศุภากร  แซ่หวัง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุขอุดมสินโรจน์