สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลรวี สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงพิชญ์พิชัย  พวงสะอาด
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สุรินต๊ะ
 
1. นางอัจฉรียา  ไพรวัลย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.4 ทองแดง 6 1. เด็กชายศุภากร  แซ่หวัง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สุขอุดมสินโรจน์