สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลรวี สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายธีระภัทร  ตนพยอม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เขื่อนวัง
 
1. นายอาทิตพงศ์  ซุยคำ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 16 1. เด็กชายอิศรายุทธ  คำเสน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สิทธิราษฎร์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กชายจีรเดช  ปันหมี
2. เด็กชายสิรวิชย์  ทรายแก้ว
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พันธุโต
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายเมธิชัย  ซาววา
2. เด็กชายแสนภู  จ่าภา
 
1. นายเฉลิมพงษ์  พันธุโต
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิชญ์ชริน  จันทร์เจ้า
 
1. นางสาวสุชาดา  นิธิวนันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญจนพร  กุละ
 
1. นางสาวดารารัตน์  สุยะระ