สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนามน สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  นุเชอร์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ไคร้โท้ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 27 1. เด็กชายธิดารัตน์  เรือนตุ่ม
2. เด็กชายธีรกาญจน์  ไพรธรรมครอง
 
1. นายจารุวัฒน์  บุญงาม
2. นางสาวน้ำทิพย์  เขื่อนเพชร
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอะเลมิ  โนรี
2. เด็กหญิงอาเจมิ  โนรี
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แซ่หม่อ
 
1. นายพัฒนพงษ์  บุญปราบ
2. นายสินเจริญ  ส่านุ