สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุธีรา  อิ่งต่า
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 79.5 เงิน 25 1. เด็กชายกิติธัช  จองเจน
 
1. นางสาวมาเรียม  ปินะกะตา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแสงซื่อ    มูหลิ่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ษา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์    ลุงแอ
 
1. นางบุศยา   พรหมสิทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 67.84 ทองแดง 13 1. เด็กชายชาติชาย  เลายี่ปา
2. เด็กชายยอดชาย  ลุงทุน
 
1. นายการุณี ดุสิตธนสาร  การุณี ดุสิตธนสาร
2. นางสาวอภันตรี  มณีโสภณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงซื้อ  ม่านเฮือง
2. เด็กชายเครือลืน  ยอดคำ
 
1. นางสาวมาเรียม ปินะกะตา  มาเรียม ปินะกะตา
2. นางสาววชิราลักษณ์  ขันธสีมา
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงแสงเฮือน จองโหย่  แสงเฮือน จองโหย่
 
1. นายสุริยัน รุ้งดี  สุริยัน รุ้งดี
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนบูรณ์  จองยุ้น
2. เด็กหญิงธนพร  จองมิ้น
 
1. นายสุริยัน  รุ้งดี
2. นายไกรวิชญ์ จอวา  ไกรวิชญ์ จอวา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายกันยา  จองทุน
2. เด็กหญิงนภาพร  ปุ่งยะ
 
1. นายอุรุพงษ์  จันทร์แก้ว
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนิ  ลุงนุ
2. เด็กชายปวเรศ  จั่นต่า
3. เด็กชายมอญหนุ่ม  ลุงทุน
 
1. นายอุรุพงษ์  จันทร์แก้ว
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กชายกมล  ลุงครอง
2. เด็กชายจ่ามทุน  จิ่งต่า
3. เด็กชายชโยดม  ซือมือ
4. เด็กชายธเนตร  อิสระโร
5. เด็กชายวิชัย  ลุงปั่น
6. เด็กชายเครือ  นายวิ
 
1. นางสาวมาเรียม ปินะกะตา  มาเรียม ปินะกะตา
2. นายสุรวิทย์ สิงห์คำ  สุรวิทย์ สิงห์คำ
3. นายอุรุพงษ์  จันทร์แก้ว
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงปัทมพร   จองโหย่
2. เด็กชายเดือน   ลุงปั่น
3. เด็กชายแลง   ลุงปั่น
 
1. นางพัชรี   สายผาบ
2. นางสาวสุนิสา    นรสิงห์