สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  คำเมืองสา
2. เด็กหญิงศุภร  จะนะ
3. เด็กหญิงสุขมาลี  จะอื่อ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ธิวงศ์
2. นายจุมพล  กันจินะ