สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  หว่าหลิ่งต๊ะ
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  วงษา
3. เด็กชายสายวัน  แซ่เจียง
 
1. นางเดือนนภา  แช่มชื่น
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหยิงหลาง  แซ่หลี่
 
1. นายประกิจ  จักร์แก้ว
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายสมบัตร์  ลุงคำเฮือง
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมยุง
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  แซ่ต้วน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 54.2 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอาเหว่ย  แซ่หลี่
 
1. นางสาวลลนา  บัวหอม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายนิคม  แซ่หวัง
 
1. นางสาวชนานันท์  ประสิทธิวงค์