สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายสมบัตร์  ลุงคำเฮือง
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมยุง
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  แซ่ต้วน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เจริญบุญญากุล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายนิคม  แซ่หวัง
 
1. นางสาวชนานันท์  ประสิทธิวงค์