สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงวนัสพร  ต๊ะนาง
 
1. นางสาวเหมือนดาว  ตันเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงก้อย  จิ่งหลู่
2. เด็กหญิงจิ่งนุ  บัวเขียว
3. เด็กชายโยทิน  มูลชัย
 
1. นายประชิต  จันทร์เรือง
2. นายพงศ์พัสณัฐ  ดวงทิพย์
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงคำแลง  ลุงอยู่
2. เด็กหญิงเซ  วิชัย
3. เด็กหญิงแสงยิง  ลุงจ่าม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดแก้ว
2. นายสมชาย  สายผาบ