สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กชายนครินทร์  หนั่นตา
 
1. นางไพลิน  อานนท์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชไมพร  เกสร
2. เด็กหญิงศศิภา  มหาวรรณา
 
1. นางสาวอินทิรา  ตากใบ
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกพร  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงปี่  แสงเรื่อนกู่
 
1. นางสาวอินทิรา  ตากใบ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมอนโหม๋  พวงพัน
 
1. นางโนรี  รินเขียว
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายคำลืน  จองซอ
2. เด็กชายวินัย  สวัสดิ์
 
1. นายภิญโญ  ภูมิอรัญ
2. นางสาวรุจนี  สุยะวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายปรีชา  แซ่เต่อ
2. เด็กชายหลู่  ลุงปา
 
1. นายประกฤต  วังพฤกษ์
2. นางสาวพรพรรณ  ตาลป่า
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพดล  ส่างกานโหย่ง
2. เด็กชายวีรพล  อิ่มกลิ่น
 
1. นายประกฤต  วังพฤกษ์
2. นางสาวพรพรรณ  ตาลป่า
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงคำเหลือน  มหาวรรณ
2. เด็กชายอาเซ็ง  แซ่หยาง
 
1. นายวีระพงศ์  วงษา
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายภูแสง  คองยุ้น
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญมาสร้อย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายแสงเครือ  เล็กส่วย
 
1. นางสาวอัมพร  อินตาลา