สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ลุงอ่อง
 
1. นางจุฑารัตน์  สินธุประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 1. เด็กชายสมนึก  ทองคำ
 
1. นางปวินตรา  นันตา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายหลู่  นายกาล
 
1. นางปวินตรา  นันตา
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 74.94 เงิน 7 1. เด็กชายประวัณ  ปู่ซอ
2. เด็กชายอัครเดช  ลุงจิ่งต่า
 
1. นายชาตรี  วงศ์จำรัส
2. นางปวินตรา  นันตา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงไปรยา  หมอกคำ
 
1. นางนันทิตา  เหล่าขัติยะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสงแดด
 
1. นางนันทิตา  เหล่าขัติยะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงลักษิกา  อ้วนคำ
2. เด็กหญิงหลาวคำ  ลุงทุน
 
1. นางปวินตรา  นันตา
2. นายภูมิวัฒน์  ไชยประคอง
 
8 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนิต  เลาหมู่
2. เด็กหญิงพุ่มพวง  ดีจิ่งมุ้ง
3. เด็กหญิงสุก  ลุงเฮือง
 
1. นางนันทิตา  เหล่าขัติยะ
2. นางวัชรินทร์  แซ่หยาง
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กชายสุพรรณ  ลุงสุก
 
1. นายเกีรยติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัญชลี  ลุงมู
2. เด็กหญิงแหลง  ปู่ส่วยคำ
 
1. นางสาวจันทรา  กะพอ
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
11 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัญชลี  ลุงมน
2. เด็กหญิงแดง  ลุงกอ
 
1. นางธันยนันท์  สินธีรโรจน์
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 -    
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสายป่าน  ดวงจันทร์
 
1. นายชาตรี  วงศ์จำรัส
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วันธ์ศรี
 
1. นางปวินตรา  นันตา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายบุญ  ลุงซอ
2. เด็กชายหม่อง  ปู่ติ๊
3. เด็กชายเครือ  มลแดง
 
1. นางจุฑารัตน์  สินธุประเสริฐ
2. นางสุชาดา  จองคำ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมอกคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70.25 เงิน 20 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กุลศิวะพร
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หมอกคำ
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงช่อผกา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ลุงออ
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายตะวัน  กำลังมาก
2. เด็กชายทวีทุน  ผาคำ
3. เด็กชายธนพล  หมอกคำ
4. เด็กชายยอด  ลุงแสง
5. เด็กชายยอดเมือง  ลุงหล้า
6. เด็กชายเมือง  ลุงยอด
 
1. นายมนูญ  ทวีคุณ
2. นายวินชัย  สุจา
3. นางสาวเมรี  การะหงษ์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เดินเร็ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นเรือน
3. เด็กชายป้าง  ลุงติ๊
4. เด็กชายวันชัย  คำมา
5. เด็กชายวันธนะ  วงศ์ทอง
6. เด็กชายวิชัย  ลุงจึ้น
7. เด็กชายวิชาญ  ลุงจึ้น
 
1. นายชาตรี  วงศ์จำรัส
2. นางนันทิตา  เหล่าขัติยะ
3. นายเสกสันต์  ครองสมบัติ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทิพร  แก้วฝั้น
2. เด็กหญิงเกวริน  กาวีระ
 
1. นางสาวชรินทร  มณีรัตน์
2. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงวาสนา  ลุงหลู่
2. เด็กหญิงเกษริน  อุปพันธ์
3. เด็กหญิงเดือนคำ  แสนคำ
 
1. นางสาวยุวดี  ดวงดาว
2. นางรัศมี  ดาคำ