สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ลุงอ่อง
 
1. นางจุฑารัตน์  สินธุประเสริฐ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 1. เด็กชายสมนึก  ทองคำ
 
1. นางปวินตรา  นันตา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายหลู่  นายกาล
 
1. นางปวินตรา  นันตา
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธนิต  เลาหมู่
2. เด็กหญิงพุ่มพวง  ดีจิ่งมุ้ง
3. เด็กหญิงสุก  ลุงเฮือง
 
1. นางนันทิตา  เหล่าขัติยะ
2. นางวัชรินทร์  แซ่หยาง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 1. เด็กชายสุพรรณ  ลุงสุก
 
1. นายเกีรยติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัญชลี  ลุงมู
2. เด็กหญิงแหลง  ปู่ส่วยคำ
 
1. นางสาวจันทรา  กะพอ
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัญชลี  ลุงมน
2. เด็กหญิงแดง  ลุงกอ
 
1. นางธันยนันท์  สินธีรโรจน์
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริรัตน์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสายป่าน  ดวงจันทร์
 
1. นายชาตรี  วงศ์จำรัส
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงช่อผกา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  จองคำ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนันทิพร  แก้วฝั้น
2. เด็กหญิงเกวริน  กาวีระ
 
1. นางสาวชรินทร  มณีรัตน์
2. นางสาวสุชาดา  จองคำ