สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐพร  สระทองบ้อง
 
1. นายกำชัย  พะพู่
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนฤเบศ  ครองสมบัติ
 
1. นายกำชัย  พะพู่
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายหลาวมล  กุนนะ
 
1. นายภูมินทร์  ทุนมิ่ง