สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิตมานนท์
 
1. นางสาวเขมณิกา  อมรศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายปัญญา  ลุงตี
2. เด็กชายอติชาติ  บุญยวง
 
1. นางสาวพรทิพย์  เงินสัจจา
2. นางสาวสุภาพ  บัวใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  มะสะบุตร
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงแสง
 
1. นายวิชยา  พาวี
2. นายสิทธิพล  มหาวรรณา