สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอยสามหมื่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุณี  เปียผะ
2. เด็กชายวิศรุท  เลาหมี่
 
1. นายนิรุติ  แซ่เอี๋ยว
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุณี  เปียผะ
2. เด็กชายวิศรุท  เลาหมี่
 
1. นายนิรุติ  แซ่เอี๋ยว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  เลายี่ปา
2. เด็กชายสุรชัย  วิมุตมวงศ์
 
1. นางนริศรา  ศรีธิ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  พรหมสถิตย์
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  ใจมาคำ
 
1. นายพิเชษฐ์  นันทะเสน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายชูเกียรติ  เลายี่ปา
2. เด็กชายอากุ๋ย  แซ่โผ่ง
3. นายอิสระ  เปียผะ
 
1. นายมานัส  จิวหา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพงษ์  ใจมาคำ
2. เด็กชายยศพล  เชียงใหม่
 
1. นางสาวบุศรินทร์  กันทา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภชัย  คำผุย
2. เด็กชายเฉลิมชัย  พาจะ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  กันทา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทาริกา  มณีวรรณ
2. นายปรีชา  โล่โล
3. นางสาวศิริพร  เลายี่ปา
 
1. นายมงคล  ชัยโชคดี
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกันตา  เลาลี
2. นางสาวพรนภัส  เลาลี
3. เด็กหญิงอรจิรา  เลาลี
 
1. นายเอกศักดิ์  ป่าธนู