สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอภิสรา  ยองขอด
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์เพชร
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สิทธิ์คงดิลก
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์เพชร
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  หากิน
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์เพชร
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกชกร  ก่าแฮ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบงกช  เลาหมี่
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธันย์ชนก  กิริ
2. เด็กชายพรเสน่ห์  เตอะป้อ
3. เด็กหญิงอาหมี่  ฉ่องจา
 
1. นายอำนวย  สุมา
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุวัจณี  ห่อเงิน
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายสมพงษ์  แซ่จู
2. เด็กหญิงอะซือมา  เปียผะ
3. เด็กชายอาปี  จันจา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ชื่นตา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายสมชัย  สินม้า
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปินเซปิน
3. เด็กหญิงอะหมี่มะ  เลาย้าง
 
1. นายชคัตตรัย  อำไพรัตน์