สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกชกร  ก่าแฮ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายธันย์ชนก  กิริ
2. เด็กชายพรเสน่ห์  เตอะป้อ
3. เด็กหญิงอาหมี่  ฉ่องจา
 
1. นายอำนวย  สุมา