สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สิทธิ์คงดิลก
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์เพชร
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  หากิน
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์เพชร
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุวัจณี  ห่อเงิน
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กชายสมชัย  สินม้า
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปินเซปิน
3. เด็กหญิงอะหมี่มะ  เลาย้าง
 
1. นายชคัตตรัย  อำไพรัตน์