สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายวิเชียร  เดือนแจ่ม
 
1. นางทาริกา  แก้วระดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญตัน
2. เด็กชายวิฑูรย์  กู่มะ
 
1. นายชาญธง  แก้วระดี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงจันทณี  ชัยมู
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลุวอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชกาล  ชัยแก้ว
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กชายคำซื่อ  ปู่ยอ
 
1. นายสุนทร  เกษเกษี
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงวรัญชลี  นกเกร
 
1. นางสาวอรอุมา  อินฟูลำ
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กชายทนัฐกฤษ  ดวงมนตรี
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  โพซ่า
3. เด็กชายอำนาจ  สุวรรโณชัย
 
1. นางทาริกา  แก้วระดี
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายวิเชียร  เดือนแจ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.67 เงิน 23 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อนันต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุนารี  ยาเขต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวิเชียร  เดือนแจ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อนันต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดิคา
2. เด็กชายทองดี  จะคะ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แท่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กชายสาริน  เขียวสา
 
1. นายทนงศักดิ์  ม่านมุงศิลป์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กชายทิชานนท์  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงธิดา  อานุ
3. เด็กหญิงนงนุช  แซ่จู
4. เด็กชายปฐพี  ลุงส่าง
5. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงสม
6. เด็กชายสมชาย  แซ่หว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชกาล  ชัยแก้ว