สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 1. เด็กชายวิเชียร  เดือนแจ่ม
 
1. นางทาริกา  แก้วระดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญตัน
2. เด็กชายวิฑูรย์  กู่มะ
 
1. นายชาญธง  แก้วระดี
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงวรัญชลี  นกเกร
 
1. นางสาวอรอุมา  อินฟูลำ
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายวิเชียร  เดือนแจ่ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์