สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70.67 เงิน 23 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อนันต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดิคา
2. เด็กชายทองดี  จะคะ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แท่นแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัณย์  จิตตาวงศ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 20 1. เด็กชายทิชานนท์  ทองเพ็ง
2. เด็กหญิงธิดา  อานุ
3. เด็กหญิงนงนุช  แซ่จู
4. เด็กชายปฐพี  ลุงส่าง
5. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงสม
6. เด็กชายสมชาย  แซ่หว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชกาล  ชัยแก้ว