สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังมะริว สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 13 1. เด็กชายคำซื่อ  ปู่ยอ
 
1. นายสุนทร  เกษเกษี
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 86 ทอง 11 1. เด็กชายทนัฐกฤษ  ดวงมนตรี
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  โพซ่า
3. เด็กชายอำนาจ  สุวรรโณชัย
 
1. นางทาริกา  แก้วระดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กชายสาริน  เขียวสา
 
1. นายทนงศักดิ์  ม่านมุงศิลป์