สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองนะ สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จองหลี
 
1. นางวชิรา  ประพุทธ์พิทยา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ปันต๊ะ
 
1. นางสาวรติมา  บุญเรือง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 69.25 ทองแดง 16 1. เด็กชายกานต์  นางเป
 
1. นางอรุณี  บุญญานุกูล
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนฤมล  คำป้าง
2. เด็กชายสดใส  คำแหลง
 
1. นางสาวนิธินาถ  ทวีศักดิ์
2. นางสาวอัญชลี  สุใจบาล