สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิมีชำนาญ
 
1. นายรัฐพล  อินไชสา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มูลแก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ลอพอ
 
1. นายรัฐพล  อินไชสา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุชาดา  นาแก้ว
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทรงพล  รื่นเริงใจ
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวรรัตน์  วารีรัตน์
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  กันธวงค์
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา
 
7 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปราณปรียา  กันทา
2. เด็กหญิงวชิราวัลย์  นันต๊ะ
3. เด็กหญิงสาคร  ชัยศรี
 
1. นางสาววิสา  ขานวล
2. นายอนุพล  ตนชื่อ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิตต์กาญจนา  เตจ๊ะ
 
1. นายธวัชชัย  สิทธิ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 83.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงกนกพร  โขงทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทอง
3. เด็กหญิงกานดา  กาเกตุ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงฐานนันท์  สุจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐกมล  พิบูลย์
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  เมืองขัติย์
8. เด็กหญิงณัฐริการ์  จ่าหลู่
9. เด็กหญิงนันทิกานต์  นันตา
10. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ว่างเวง
11. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วดวง
12. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภูเขา
13. เด็กหญิงภาวิดา  รินประเสริฐ
14. เด็กหญิงรสสุคนธ์  เลาจาง
15. เด็กหญิงเจนจิราณ์  เขียวบัว
 
1. นายสุทิน  ทองคำ
2. นายอนุพล  ตนชื่อ
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริการ์  จ่าหลู่
3. เด็กหญิงภาวิดา  รินประเสริฐ
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธัญชนก  ดูแฮ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ห่อเงิน
3. เด็กหญิงพัชริดา  เกศสุภาพงษ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนงคราญ  เพชรชมภู
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
13 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กชายเจนภพ  เขื่อนเพ็ชร
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจตุพร   ไขปัญญา
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ใจเย็น
 
1. นายสิทธิพงษ์   แปงจิ่งต่า
 
15 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนภา   เลาหมี่
2. เด็กหญิงสุนารี   เลาหมี่
 
1. นายสิทธิพงษ์   แปงจิ่งต่า
 
16 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธงรบ  ย่างสุข
 
1. นายสิทธิพงษ์  แปงจิ่งต่า
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 21 1. เด็กหญิงกนิดา  โทเอ
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ปัญญาดา
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายภราดร  ว่างเวง
2. เด็กชายโอภาส  ลายงาม
 
1. นายสุทิน  ทองคำ
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุนันตา
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายชาญชัย  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎาพร  กาทู
2. เด็กหญิงนภาลัย  สุขคำ
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  กาเกตุ
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ปัญญาดา