สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองคอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิมีชำนาญ
 
1. นายรัฐพล  อินไชสา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายทรงพล  รื่นเริงใจ
 
1. นางสาวกัลยา  ภูมิมาลา